Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1665/66 Krister (myös Kristian) Thauvonius Christiernus Johannis, Karislojoensis 1835. Vht: Karjalohjan kirkkoherra Johan Thauvonius 13 (yo 1640, † 1690) ja Elisabet Agricola. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Thauvonius] Christian. Johannis Carisloj _ 87. — Luutnantti Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1679. Ratsumestari mainitun läänin kaksikasratsuväkirykmentissä 1700, ero. Asui Suomusjärvellä Taipaleen Paavolassa, omisti myös Taipaleen Pekkalan ratsutilan. ‡ Suomusjärvellä 29.12.1728.

Pso: 1:o Klara Johanna Munck († 1682); 2:o 1685 Maria Falckenhagen († 1740).

Vävy: Somerniemen pitäjänapulainen Erik Limnelius 4852 (yo 1705, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b; KA mf. ES 1754 (cc 23) Kiskon käräjät 18.–19.9.1696 s. 234 (Lendzman Jacob Mårthensson producerade nu för Rätta ogifta Kirstin Sigfredzd:r i Taipale som sidst utj Martio född ett oächta piltebarn och nu wed tillfrågan om Barna Fadren bekände sig dett aflat af gifta Christian Thauvonius den tijden hon honom tient på Taipale, hwilcken derföre inkallat och der om tillspordt alldeles nekade till gierningen, men som bem:e Thauv: är Syskone barn med mig undertechnat [häredzhöfding Joh: Wallensteen]; Altså kunde iag eij handtera den saaken börandes derföre wederböranderne angifwa sådant utj den Högl. Kongl. Håff Rätt, och om en annan domare anhålla, som b: saak afgöra kan.); KA mf. ES 1882 (ll 5) Karjalohjan käräjät 10.–11.6.1672 f. 37v–39v (Kyrkioherden i Karis Lojo Ehrewördige och Wähllärde H:r Joh: Thauvonius angaf een Ryttare i Myllykylä, Jöran Sigfredhsson ben:dh hwilken hadhe förledne Wårfrudag d: 25 Martij druckit på Karis Lojo Kyrkiobacka, där Sochnemennerna om höga Fester och Hälgedagar hafwa sin Öhlsälning esom oftast. Mainittu ratsumies oli riehunut puukon kanssa pappilassa kirkkoherran pojan Christiernus Thauvoniuksen tuvassa haavoittaen kahta henkilöä. Myös 2.10.1672 f. 112v. Molemmissa jutuissa on suomenkielisiä lainauksia ratsumiehen puheista); KA mf. ES 1882 (ll 6) Karjalohjan käräjät 15.–16.6.1674 f. 26v (Christiernus Thauvonius förekom och sig öfwer Erich Jöranson i Låhiantaipalo beswäradhe, det han icke will fullgiöra sitt kiöp i dy att Erich hafwer förledne Höst d: 2 Novemb: aff honom sigh tillhandlat hans Bördehemman i bem:e by för Etthundrade och Fyra Tijo D:r K:m:t); KA mf. ES 1885 (ll 8) Tenholan käräjät 3.–4.12.1688 f. 347v (Mester Israel Grytstöpare inkom medh beswär emot Mathias Roos, för dett han Rät nu uti andra Stufwan hafwer inkommit uti Grytstöparens Qwarter, tå han till måhltijdz satt, och uti Leut: Manhafftig Christian Tavonij och D:ni Studiosi Danielis Råbergz närwaro, kallat honom Salva venia fitta och stor trulh, begärandes att han der före plichta måtte; Hwar på Mathias Roos swarade sig intet så purt sacht, utan när Leut:n Tavonius frågat Israel om han wille betala den Gälden som han hafwer af Roos att fordra der han winner bördzrätten och hemmanet? hafwer Israel swarat: ju men, fast dett wore 300 D:r hwar till bekende Roos sig sagt Salva venia en fitta hafwer du och intet 300 D:r, begärandes att Råberg edeligen afhöras måtte, hwarföre uppå begge parternes begäran aflade D:ns Daniel Råberg Edh å book, och bekende Mathias Roos sagt till Israel tå han låfwade betala Leutnanten Tavonio 300 D:r du Salva venia fitta hafwer 300 D:r dett och Tavonius sannade till skedt wara men intet till Edh admitteras kunde, effter dhe om någon Gäld stridige woro, begärandes nu M:r Israel att han för tingzfredz brytande och oqwädins orden plichta måtte. Sentens ... Altså dömes han [Roos] att böta sina 3 m:r S:m:t. Toistaiseksi on selvittämättä, kuka on todistajana mainittu ylioppilas Daniel Råberg). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 490–492. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1293 (Thauvonius Taulu 4); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 698; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3465D.

Päivitetty 14.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Thauvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1835>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Thauvonius, Christian. Johannis Carisl. p. 87 || Son af kh i Karislojo Joh. Georgii Thauvonius († 1690). Nämd i prot. 5.4.1671.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114.

Thauvonius, Chr... Ryttmästare (1713), † 1728.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 24.

Tallenna tiedot muistiin