Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1666 Gabriel Lauraeus Gabriel Olai, Ostrobotniensis 1851. * noin 1649. Vht: Kalajoen nimismies Olof Sigfridsson Laurila († 1670) ja Sara Pettersdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1666 Lauræus Gabr. Olai _ 89. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1666] Gabriel Lauræus. | Notarie i DomCapitlet i Åbo 1673, och tillika Domkyrko Sysloman ifrån år 1678. Död 1681. — Kalajoen nimismies isänsä jälkeen 1670. Turun tuomiokapitulin varanotaari s.v., notaari 1673, samalla tuomiokirkon taloudenhoitaja 1678. † Turussa 20.1.1681.

Pso: Katarina Tomasdotter Rajalenius tämän 1. avioliitossa († 1710).

Pson seur. aviomies: Tyrvään kirkkoherra Olof Hartman 1829 (yo 1665/66, † 1695).

Appi: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688).

Eno: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672).

Veli: Oulun triviaalikoulun rehtori, FM Olof Lauraeus 1969 (yo 1668, † 1690).

Veli: Oriveden kirkkoherra, FM Josef Lauraeus 2450 (yo 1676, † 1694).

Veli: Johan Lauraeus 2917 (yo 1681).

Poika: rykmentinpastori Tomas Lauraeus 3582 (yo 1689, † 1701).

Poika: teologian professori, tuomiorovasti, TT Gabriel Lauraeus 4197 (yo 1696, † 1753).

Sisarenpoika: Maalahden pitäjänapulainen Olof Ihlken 4086 (yo 1695, † 1723).

Lanko: Tyrvään kirkkoherra Johan Wegelius U394 († 1725).

Vävy: Muhoksen kappalainen Isak Gisselkors 3794 (yo 1691, † 1731).

Vävy: Karkun kappalainen Bertil Lizelius 4358 (yo 1698, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 112b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #185; KA valtakunnanregistratuura 16.8.1682 f. 538 (Till Stats Contoiret för Oeconomi Lauræj Erwingar i Åbo at bekomma 60 D:r S. M:t i afslag på sin fordran), 5.7.1686 f. 368 (Till Stats Contoiret för framl. oeconomie wid Domkyrkian i Åbo Lauræi Arfwingar); KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 280v; KA mf. ES 1969 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.2.1697 f. 113v; KA mf. ES 2026 (qq 1) Kalajoen käräjät 12.–13.8.1678 f. 89 (Michel Mårthensson i NårrCalajokj berettadhe, Huru som Lensmans Hemman Martilla á 2/3 M:l Skatt, wore forna tider klufwit ifrån Hans Börde hemman Her ner Liggiandhe á 2/3 M:l Skatt till huilket Han sadhe Lenssman wara Fremmat och icke Arftagen, och således wara sinnat det wnder sitt Hemman igen at inlössa och in börda; för den skulld begierandhes at Lensman Isach Ilken Måtte på leggias at optee honom dhe skriffter han opå samma hemman Hafwa Kundhe, Hwar emoth Lensman swaradhe sigh icke än nu Eensammer Äga detta Sin Sahl: SwerFars Olof Sigfredhssons Hemman som Han berettadhe Honom i bördh wore Handh kommit, effter som Han medh sine Swågrar icke Någoth sluuth Om deras arf ingåth, och såledhes icke kan sigh på taga dee Andre Arfwingars Rettigheet, och i synnerheeth at Consistori Notarien Well:de H:r Gabriel Lauræus ähr äldste barnet, altså begierte han Her utjnnan opskoff till neste tingh); KA mf. ES 2026 (qq 2) Kalajoen käräjät 29.3.–1.4.1679 #428 (Michel Mårthensson i Nårr Calajockj inlade Heredz Rettens d: 12 Och 13 Augustj 1678 Opskotz dohm Emellan honom och Lensman her sammastedes, angåendhe Martila 2/3 Ml:s hemman han under sin Bohlstadh söcker igen winna ... Lensman Isaach Ilken inladhe sin Swågers Consistorij Notariens H:r Gabrielis Lauræj den 8 Martij 1679 Dat: Skrifft ... Oloff Sigfridhssons Enckia hustru Sara Peers dåtter); KA mf. ES 2031 (rr 11) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 16.–17.2.1663 f. 251 (Länssmannen Olof Laurila); KA mf. ES 2032 (rr 12) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–30.7.1668 f. 184v (katso 887), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 21.–22.3.1671 f. 694 (Befahlningzman Wäll:t Christian Willinghussen lät nu igenom Brofougden Hindrich Sigfredsson inläggia een Räkningh Dat: d: 28 Feb: nestledne, Hwar medh han giordhe Lenssman Sahl: Oluf Sigfredssons Änckia hustru Sara Persdotter skyldig 186 D: 18 5/6 öre S:mt herrörande af någon upbörd som henness Sahl: Man haf:r hafft under händer ... henness Son H:r Gabriel Lauræus), 694v (Dhen Fullmacht h:s Excell:tz Frijherrn hafwer medhdehlt förrige Lenssmans Son Wällärde H:r Gabrieli Lauræo uppå Lenssmans tienstens her i Sochnen Dat: Luciæ dagh nestledne blef nu för Tingzlaget Publicerat), 694v (Lenssmans änkia lätt nu inläggia een Copia af Kongl: Krigz Collegij bref, Förmählande att om dhe oförmögne Frijbönders Wilkor måtte ransakas). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (1681. Febr. D:n Gabriel Lauræus, Templi Aboens. oeconomus, sepultus); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116 (XXVII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 14 passim; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 436; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 208, 216, 371; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 9, 18; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 200 (27.2.1681, ‡ sal. œconomus her Gabriel Lauræus); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #185. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 34, 64; H. Impiwaara, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. Genos 12 (1941) s. 61; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #714G, 870G, 2180G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8617; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 151; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236, 2274H (‡), 2802, 4038.

Doria gratulantti

Päivitetty 27.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Lauraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1851>. Luettu 27.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lauræus, Gabr. Olai. p. 89 || Ob. 185: 1666. – Son af länsman Ol. Sigfridi i Kalajoki. Född 1649. Nämd i prot. 30.6.1670. Vice notarie i domkapitlet 1670, ordinarie 1673. Tillika domk. sysloman 1678. Död 1681. Hans bröder p. 95, 121.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 116.

Tallenna tiedot muistiin