Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1666 Henrik Sacklenius, myöhemmin Sacklinius Henricus Stephani, Uloensis 1852. * Oulussa viimeistään 1638. Vht: oululainen porvari Staffan Henriksson Mölnare ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 7.10.1657 Henricus Stephani Sacklenius Ost-Bothn. Respondentti Uppsalassa 3.3.1666 pro exercitio (Sacklinius), pr. log. ja metaf. prof. Ol. Unonius. Ylioppilas Turussa sl. 1666 Sacklenius Henr. Uloens _ 89. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1666] Henricus Sacklenius. Upsaliæ depositus. | Orationem in Natalem Caroli XI. Aboæ 1668. habuit. Deinde 1675. Rector Scholæ et Sacellanus Uloënsis constitutus est. In qvo munere vitam ibidem cum morte commutavit. | 1681. Oraatio 24.11.1668. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1671 – kl. 1673. Respondentti 22.5.1672 pro gradu, pr. Erik Tigerstedt 794. FM 4.6.1672. — Saarnaaja Oulussa 1673, vt. kirkkoherra (1675, 1678), kappalainen 1675, samalla Oulun pedagogion rehtori 1679. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Oulussa 1680. ‡ Oulussa 15.3.1681.

Pso: Brita Henriksdotter Forbus tämän 1. avioliitossa.

Appi: Oulun pormestari Henrik Forbus U155 († 1681).

Poika: Mynämäen kirkkoherra, FM Lars Sacklinius 4150 (yo 1695, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 166b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #186; KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 7.–9.7.1673 f. 252v (Kyrkioheerden i Uhlo Stadh och Sochnen Ehrewyrdige och Wällärde H:r Hindrich Lithovius 375 androg /: förmedelst hans Ehrewyrdigheet Mag: Hindrich Sacclenium :/); KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 8.–14.1.1674 f. 522 (Stadsens uthskickadhe Rådmän Wäl:t Jacob Langh och Wäl:t Anders Kauhain tredde fram för Rätta och androgo Nembden medh tingslaget den semjan dhe alt her till, såssom een försambling widh deras Siählesörjares wahl och befordran berömmeligen hafft hafwa, Nu Spörjandes dem samptel:n om orsacken till dett wahlet Magistro Hindrico Sacclenio under Sochnens Sigillum skulle någon tijdh sehn meddelt wahra? Lydande på primar: Sacellaniam. ...), Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 578, Oulun käräjät 30.6.1674 f. 755v (Ehrewördige H:r Mag:r Henricus Sacklinius tillsporde Rätten huruledes det wore nu beskaffat med Hustro Karin Erichzd:r Tåppila Som A:o 1673 wed Sommar Tinget blef Saakfält för widskepellse till sine 40 m:r Item at utstå Kyrckoplicht); KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 37v, 44 (Vice Pastor Ehrewördige H:r Mag: Henricus Sachlinius förekom och Rätten föredrogh huru såssom han 2 åhr sedan är forordnat till een Predikant och Siäle Sörjare öfwer Uhlå Stadh och Sochns Församblingh, doch här till icke blifwen medh något hemman och boostelle försedd och accommoderat ... föregifwandes att på Uhlsalo öhn är ett ödhes hemman á 1/4 Skatt, det Erich Thomasson för hafwer åboodt ... Begärandes at få på samma wilckor bem:te hemman som andra tillförende hafwa innehafft sigh till hööslagh att bruka och berga), Oulun käräjät 6.–8.9.1675 f. 191; KA mf. ES 2033 (rr 15) Pöytäkirja Oulun linnassa 29.5.1678 f. 131v (Närwarande Commendanten Manhafftigh Johan Forsman, Befahlningzman Gabriel Wahl och Vice Pastoren M:r Henrich Sacklinius); KA mf. ES 2034 (rr 17) Hailuodon käräjät 25.6.1680 f. 162; KA mf. ES 2034 (rr 18) Oulun käräjät 21.–23.2.1681 s. 200 (Mag: Henrici Sacklinij och Johan Josepzsons prætension om Puådin alust och Toija Engar emot Sigfred Kujanen beroor för wederpartens frånwarande till nästa sommar tingh); KA mf. ES 2035 (rr 18) Oulun käräjät 26.–28.7.1681 s. 755 (Rådhman och Stadz Notarien Johan Mårthenson å Sal: Mag: Henrici Sacclenij wegnar); KA mf. ES 2035 (rr 19) Limingan käräjät 7.–10.3.1682 s. 404; KA mf. ES 2036 (rr 22) Oulun käräjät 27.–29.7.1685 s. 118 (Sahl: Mag: Henrici Sacclinij Successor Johan Holst (katso U705) Insinuerade j Rätten Häradzhöfdingens Olai Hamnij Underskrefne Contractz Attest af d: 5 Novembris 1679). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92 (XXII), 117 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 261, 262, 278–279, 282, 290, 304, 307, 310, 353, 426–427, 464, 477, 521, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 132; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 151; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 193; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #186; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #47; Akademiska konsistoriets protokoll VI 1661–1663 (Uppsala 1971) s. 184 (4.3.1663, Angaf Rector att facultas philosophica hafwa dhem examinerat som stipendium begiära, och dhesse af gode prof och ingeniis eligerat till stipendia, hwilka Consistorio till confirmation refereras ... Finno: Hinricus); Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 131, 244 (25.10.1665, Andreas Brandt Vermelandus, Henricus Saclenius begärer disputera, och fingo lof), 319 (4.7.1666, Framkom Dn. Magnus Ur och Nicolaus Celsius kärandes emoot hwar annan om slagzmål. Henricus Saclenius war medh Nicolao Celsio när slagzmålet skedde och fått mäst hugg, men war icke tillstädes, uthan sände en benämd Andreas Palman U274 i sitt stelle, som inlade Saclenii käromål skriftelig, dher uthi hela saken refererades ...), 322 (11.7.1666, Henricus Saclenius Finno som war senast kommen i slagzmål medh Magno Ur, hwilken saak afdömd är, han hafwer nu twenne gånger i prorectoris huus så fördt sitt taal, som tycktes han mena att den nationen lede som oftast något meen här wid Academien, och kunde fördenskull meritera att refereras till Academiæ Cancellarii uthi Upsala och Åbo conferens och censur, hwarföre, sade Prorector, är han hijtkallat att tillfrågas uthi hwad den nationen icke hafwer så wel nutit Sweriges lagh till godo här wid Academien såsom andre. Henricus Saclenius inkom, tillspordes och swarade. Ney Gudh bewara migh dherföre att iag skulle så mena, iag tager icke den saken på migh. Jach accuserade icke mina præceptores eller iudices uthan sade, att mine landzmän ofta hafwa warit uthi stridigheet här på orten, och altijdh befunne oskyldige, och emädan deras wederparter hafwa haft medel att böta för sin brott, hafwa mine landzmän måst dher medh wara nöyde. Prorector swarade sig annor mening af honom fattat i sitt huus. Consistorium badh Saclenium fritt uth seya sin mening, och intet förtijga i sine tankar, efter Consistorium ingalunda kan på sig taga några beskyllningar att förneka meer den ena sin rätt, än den andra, hwarföre han måste fullkomblig yttra sine tankar, och nu uthförlig berätta hwad han in privato hoos Prorectorem och annrostädz talt hafwer. Henricus Saclenius undföll, att icke hafwa sådanne ordh fält, som wore honom och hans landzmän justitien förringat. Prorector stodh wid sine ordh att ey kunde han annorlunda fatta af hans ordh. Saclenius nekade beskylt rätten för sådant. Consistorium förehölt Saclenium att han måste afståå medh otijdigt taal, fast icke alt aflöper efter hans willie för rätten, ty när honom, efter sin klagan på Magnum Ur, sades dies judicii, och han icke tillstädes kom, wore icke judices obligerade på hans blotta tergiversation att differera saken, uthan efter han icke begierte i laglig tijdh upskof förr än saken war gången in rem judicatam, war icke iudicis plickt att upryckia dhet som giordt war), 360 (14.11.1666, Doctor Getzelius U76 uhrsäktar genom bref absentiam Henrici Zaclenii begierandes att han niuter sitt stipendium quar, efter han icke kan komma igen innan wåren, af orsaak Doct. Getzelius togh honom i sommars medh sig öfwer till Finland. Resol. Detta bewillies honom). — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 322; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 491; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 196, 295; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #24; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1140 (Sacklén Taulu 1); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 79 (Edelsköld Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 224; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1D, 746D, 870R, 872D, 2023G, 2023opp., 2055G, 2566G, 2570G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6498; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 98; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1093, 3298, 3302, 3856R, 4167R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Sacklinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1852>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Klinius, Henr. Ob. – Skall ha studerat i Upsala h. t. 1662; ock i Åbo?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92.

Sacklinius, Henr... Kallades enl. Leinberg äfven Zadler.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25.

Sachlenius [Sacklinius], Henr. Uloens. p. 89 || Ob. 186: 1666. – Bondeson. Student i Upsala 1662. Respondens der 1666 u. Unonius. Af honom en Orat. in natalem Caroli XI, Ab. 1668. Nämd i prot. 12.2.1668–69 i injuriesak, 9.6.1670, 8.2, 17.5.1671. Stipendiat 1671 (genast i 1 kl.) –1673. Respondens 1672 u. Falander. Magister 4.6.1672. Skolrektor och kpl i Uleåborg 1675. Död 1681. Skrifter, se Stjernm. p. 9; Elmgr. I, 57.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117.

Tallenna tiedot muistiin