Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1666/67 Frans Ludvig Svanström Franciscus Ludovicus, nobilis 1877. Vht: tilanomistaja mm. Helsingin pitäjässä, tullitarkastaja Augustin Svanström († 1658) ja Anna Grönfelt. Ylioppilas Turussa 1666/67 [Swaneström] Franc. Ludovici‹¿› Nob. Nyl _ 90. — Majoitusmestari (1675). Ratsumestari Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1677. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. † luult. 1678. Naimaton.

Serkku: vänrikki Frantz Albrecht von Stockman 1876 (yo 1666/67, † 1674).

Lanko: Karl von Bönhardt U1356.

Vertaa: Erik Swaneström 1625 (yo 1663).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; KA valtakunnanregistratuura 31.5.1648 f. 532 (Donation för Augustin Larsson på godz, vnder Norköpingz Besluth), 28.11.1648 f. 625 (Donation för Augustin Larsson Svaneström på någre honom af General Gouverneuren i Finland, inrymde wederlags Godz dersammastäds), 20.3.1650 f. 323 (Confirmation och wederlag för Augustin Larsson Swaneström på godz), 10.9.1650 f. 407 (Donation för Augustin Larsson Swahnström på Godz vthi Nylandh), 30.4.1651 f. 101 (Confirmation för Tull Inspectoren i Finlandh, Augustin Larsson Swaneström, på en hollma [Willinge] widh Hälsingfors, att niuta efter Norkiöpings Besluth), 19.10.1652 f. 575 (Tillståndh för Toll Inspectoren Augustin Larsson Swaneströhm att tillhandla sigh några godz af Majoren Hans Rahm); KA mf. ES 1785 (ee 10) Sysmän käräjät 14.–16.9.1675 s. 65 (Kom för Rätta Qwartermäst:ns wällb: Frantz Lodwijk Swahnströms Constituerade Fullmächtige Förståndig Gabriel Abrahamson); KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.8.1672 s. 44, Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–18.3.1675 s. 41 (Företrädde wällb: Frw Anna Gröönfältz och hennes Sons Corpor:s wällb: Frantz Lodwijk Swahnströöms Fullmechtig, Förståndigh Gabriel Abrahamson. Anna Grönfelt mainitaan käräjillä usein muulloinkin), Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 22.–24.11.1675 s. 82; KA mf. ES 1722 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.3.1683 s. 56 (Frw Anna Grönfeltz och des Sahl:e Sohns Frantz Ludewick Swanströms uthhendigade obligation af d: 12 Novembris 1673); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 28.1.1660 ([angående Gumbtechtz Frälsse godzet] ... Laga sköttningh daterat den 13 och 14 Octob: 1656 som Sahl: Augustin Swaneström uthwärkat hade, katso 970); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 12.12.1670 (Emedan Wälb: Gustaff Schrou sampt hans Swågrar wälb: Carll Uggla (katso 3212) och Wälb: Frantz Ludwich Swanström effter föregången Laga Stembningh icke hafwer Comparerat och swarat Carl Clemetsson, angående dhe emoot Kongl: Förbudh sigh medh skiutande och roopande på Gathan om Natten förseedt hafwa; dy fältes dhe hwardera till saak 3 m:r), Helsingin RO 14.12.1670, Helsingin RO 17.12.1670, Helsingin RO 15.2.1671, Helsingin RO 11.8.1671, Helsingin RO 19.8.1671 (katso 1470), Helsingin RO 25.9.1671 (Den samma dato hafwer wälb: Frantz Ludwich Svanström instält sigh effter H:s N:des H:r Landzhöffdingens till honom ågångne Citation, at swara till dhe Excesser han i dryckesmåhl den 12 Augusti nästförledne på Stadz kellaren uthj godhe mäns närwaro skall begådt hafwa), Helsingin RO 27.9.1671, Helsingin RO 4.10.1671 (Då inlades Swaneströms Inlaga emot Kellareswen Anders Nielsson), Helsingin RO 16.10.1671 (Uplästes Kellareswens Anders Nielssons replica emoot Frantz Ludwich Svaneström); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 2.9.1675 (Förträdde Welb: Erick Bussin 1489 och androgh huarföre Qwartermest:n Welb: Frantz Ludwich Swanström honom Skällt till hunsfått och Skälm). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117 (XXVII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #98. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 458 (Swanström Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VIII (1934) s. 54 (Svanström).

Päivitetty 20.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Frans Ludvig Svanström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1877>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Swaneström, Franc. Ludovici Nob. Nyl. p. 90 || I ättartaflorna blott Augustin Larsson, adlad (1646) Svanström, inspektor öfver sjötullarne i Finland, † 1672 utan söner.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117.

Tallenna tiedot muistiin