Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1641) Jakob Jacobus Martini, Sahalaxensis 189. Vht: Sahalahden kirkkoherra (1620–28) Mårten (Martinus Erici) ja Gertrud Johansdotter. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 21.8.1641. — Murhasi kolme ihmistä Seilin hospitaalissa 1647. Kihlakunnanoikeuden tuomiokirjan mukaan Jacobus oli deponoitu Turussa noin seitsemän vuotta sitten ja hän sairastui pian sen jälkeen niin että ehti opiskella vain yhden vuoden. Päänsäryn muututtua pahemmaksi hän pakeni talvella metsään palelluttaen siellä kaikki varpaansa. Turkuun palaamisen jälkeen piispa arvioi parhaaksi lähettää hänet köyhien olojensa takia hospitaaliin, jossa hän ehti olla puolineljättä vuotta. Kuvaukseen Jacobuksen vaiheista Seilissä sisältyy myös kaksi suomenkielistä lainausta. Sokealle Erikille hän oli sanonut minä kyllä Rasin Böfweli olen (viittaa ukko Rasmus Nilssoniin, joka joutui kahden perheenjäsenensä kanssa Jacobuksen uhriksi). Teon jälkeen Jacobus oli mennyt hospitaalin voudin Michel Erikssonin ikkunan luokse, sanonut tälle Jumala armadha minun päleni, minä olen tänä yönä pahan työn technyt ja antanut vapaaehtoisesti vangita itsensä. Kihlakunnanoikeus tuomitsi Jacobus Martinin teilattavaksi ja siirsi asian hovioikeudelle lopullista päätöstä varten. † luultavasti teloitettu 1647.

Viittauksia: KA mf. ES 1921 (mm 5) Loimaan käräjät 25.–26.8.1640 f. 47 (Uthi den saken om S: her Jörens fordom Kyrckieherdens i Loimjåkj (Loimaan kirkkoherra Georgius Johannis, † 1639) barns Arf som Sig:d Johansson Stadzfogte i Åbo (katso 1738) fordrade af deres stiuf Fader Johan Sig:dzson och deres Moder H: Sara, Sade Johan Sig:dzson medh desse Formalia: Kyllä minä tulen Sipin Kimpun), Loimaan käräjät 1.–3.3.1642 f. 205 (Kärde Jacobus Marthinj Studiosus i Åbo Academia till H: Sara i Seppälä om sin Moders Gertrud Johansdothers Arf effter sin Moder Sal: Elizabeth Staffa:sdother, som han sade ware mehre än som Uthi thz Arfskifftet som Uthi Seppälä den 27 Aug: 1640 emillan be:te H: Sara effter sin man Sal: Her Jören och deres barn hållet är, och be:te Her Jörens broder Sig:d Johansson i Åbo på sin och sin Systerss be:te H: Gertrudz wegne effter be:te deres Moder deelte, framhades), 206v (Effter Jacobi Marthini Studioso i Åbo Academia äskan och begeran nämbdes Erich i Mäenpä och Sig:d Liukas Ilolan at sampt med be:te Jacobo eller hans Mor bror Sig:d Johansson i Åbo at ransaka och inquirera om den geld som be:te Jacobi Mormoder och be:te Sig:dz Moder Sal: H: Elizabeth skall hafue Uthståendes i Loim Jåkj Sochn och thz the finne wiss geld at ware, skole the hafue macht at Uthmäte, doch Crononnes Uthlagor först åfftagit), 206v (Johan Sig:dzson i Seppälä ... sine Stiufbarn ... theres Faderbroders Sigfredh Johanssons i Åbo Förmynderskap), 207 (Framträdde för Rethen Johan Sigfredsson i Seppälä och lade fram fordom Befalningzmans Wälachtadt Mårten Bångz och mith Henrich Thommasso:s witnes schrifft Dat: A: 1636, dess innehåld förmälte ath såsom Sal: Her Jacobus Johannis Caplan i S: Mårtens Sochn (Marttilan kappalainen Jacobus Johannis, katso U52) hade Testamteret och begåfuet sin Elskelige Käre Moder H: Elizabeth Staffansdother fordom Kyrckieherdes i Loim Jåkj Sal: Her Johans (Loimaan kirkkoherra Johannes Johannis, † 1622) Enckia, för den Moderligh Kärlek hon honom bewijst och stor omwårdan för honom hafft hafuer, effter sin dödh at bekomme Pen:r Eth hundrade Dal: goth gångbart Mynte, effter som och her Lars Petri Caplan i Loim Jåkj Sochn thz så i sanning ware nu för Rethen bekende. För be:te 100 D: hade och be:te H: Elizabeth å be:te Dato Uthi be:te Mårten Bångz och mijn närwaru och påhörande, skencht och gifuit sin Son Sal: her Jören, då warande Kyrckieherde i Loim Jåkj Sochn fram för andre sine barn och ärfuingar för den Sonligh Kährleek och omwårdan med Sytandet emedan hon blind så och elliest Siuk och swagh warit hafuer, be:te Her Jören med sin Kähre hustru H: Sara, henne bewist hade ... doch emedan be:te her Jörens Systers H: Gertrudz Son een Student D: Jacobus Marthini icke wilde samme Testamentet gilla), Loimaan käräjät 22.–24.11.1642 f. 263v (Johan Sigfredsson Fråst ... hans hustrus förrige man Sal: her Jören fordom Kyrckieherde), Loimaan käräjät 28.–30.8.1643 f. 331v (Framträdde för Retten å satte Ting H: Sara, Sal: Johan Sig:dzsons Enckia i Seppäläby här i Loim Jåki Sochn och giorde witterligit, at såsom hon är een Eensöriande Enckia, och derföre eij förmår förestå be:te Seppälä hemmanet om 5½ öres Skatt, Undte och effterleth hon det sin Mågh Johan Staffansson och sin dotter be:tt Johans hustru Elizabeth Jörensdotter, at niute, bruke och besitie, och hålla der Rust tienst före, eller Skatta der af, och hennes senare mans be:te Johan Sig:dzsons Ärfwingar wore skilde der ifrå, aldenstund be:te H: Saras förre man Sal: H:r Jören medh sin Fader och icke be:te Johan Sig:dzson samme hemmanet kiöpt hade ... han S: Petri Pauli dagh på detta åhr 1643 är dödh blefuen); KA mf. ES 1922 (mm 6) Loimaan käräjät 17.–18.3.1648 f. 381 (fordom Kyrkioherdens S:gh Her Jörans effterlåtne Änkia Hustru Sara Madzdotter); KA mf. ES 1922 (mm 7) Huittisten käräjät 26.–28.2.1652 f. 332v (fordom Kyrkiehärdens [i Loimijoki] S:gh Jörens Enkia h: Sara Madzdötter); KA mf. ES 1747 (cc 6) Nauvon ylim. käräjät Seilissä 17.11.1647 f. 246–247v (Framhades Jacobus Marthini Sahalaxensis, hwilken såm war Persåner näst förledne Emellan den 22 och 23 Hujus åm nattetijdh hafwer ihiell slagit och mördat sijna egen Camrater på deras nattesängh såuande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 14 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 35 (21.8.1641, kom för rätten Sigfredh Johansson Stadzfougdte här i Åbo, och beswärade sigh högheligen öfwer then öfwerlop och skadha han hafwer lidhit af en studioso Jacobo Martini Sahalaxensi ... emedhan saaken war något groff, bleeff Jacobus satt i Academiæ häffte), 35 (28.8.1641, ... at Jacobus sådan åwerckan icke hafwer giordt wetandes eller aff haat, uthan af hufwudswaghet). — T. Vähäkangas, Fröjdbölen suku. Genos 76 (2005) s. 122 (Martinus Erici).

Päivitetty 24.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob (Jacobus Martini). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=189>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Jacobus Martini Sahalaxensis. – Nämd i prot. 24.8.1641. Son af kh Mart. Erici i Sahalax (1620–28).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 14.

Tallenna tiedot muistiin