Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

5.4.1667 Johan Schmedeman Johannes Johannis, Viburgensis 1894. * Viipurissa 2.12.1652. Vht: Viipurin pormestari Hans Hansson Schmedeman († 1655) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Valeriansdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 5.4.1667 Smedeman Joh. Joh. Vib _ 90. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1667 d. 5 Apr.] Johannes Johannis Smedeman. Vib. Secretarius Status & Supr. Director tabellariorum. Ylioppilas Uppsalassa 26.11.1672 Johannes Schmedeman Wijburgensis. Venit ex Acad. Aboensi. | (Nob. Schmedeman). Turun hovioikeuden auskultantti 1672. — Valtionarkiston registratuurakirjuri 1674, samalla historiografi Johan Widekindin apulainen. Kuninkaallisen kanslian kopisti 1676, aktuaari 1684, suomalainen esittelijäsihteeri 1695. Aateloitu 1686. Ylipostitirehtööri 1702–13. Kanslianeuvos ja sisäasiaintoimituskunnan valtiosihteeri 1710. † Tukholmassa (Riddarholm) 6.5.1713.

Pso: 1700 Elsa Lovisa von Braunjohan tämän 2. avioliitossa († 1721).

Velipuoli: Hans Schmedeman 815 (yo 1650/51).

Velipuoli: lainlukija Johan Falkius, myöh. Falk 1525 (yo 1662).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Petter Thesleff U65 († 1663).

Vävy: kapteeni Georg Kasper Rosenmüller 4289 (yo 1697/98, † 1747).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #63; KA valtakunnanregistratuura 2.5.1668 f. 291 (Till General Gouverneuren i Finlandh Herr Herman Flemingh, för Catharina Wallerians dotter, en arrest aff 5000 D:r K:m:t angående ... i anseende till een Caution som framledne Borgmestaren medh twenne andre hafwer ingåt för hennes nu mehra framledne broder Regementz Skrifwaren Wallerian Wallerianson), 16.3.1675 f. 30 (Till Åbo Hofrätt för Hustru Catharina Wallerians dotter), 16.3.1675 f. 31 (Till Landzhöfdingen i Wijborg H:r LillieCrona för Hustru Catharina Wallerians doter), 24.11.1676 f. 147 (Fullmacht för Gustaf Gadde på Regementz Qwartermästare tiensten uti Lennart Hestskos ställe), 19.2.1677 f. 234 (Till Landzhöfdingen Fabian Wrede för Hust. Catharina Valleriansdotter ... den twistige Saken, emellan Hustru Catharina Walleriansdotter och Commendanten samt dess Mågh Lieut. Gustaff Gadde), 19.2.1677 f. 235, 4.5.1678 f. 149 (Till Rådet Remissorial för H. Catharina Wallerians dotter), 16.8.1679 f. 528 (Till Rådet för Hustru Catharina Valerians dotter), 17.5.1680 f. 254 (Till Åbo Hof Rätt för hustru Catharina Wallerians), 17.5.1680 f. 255 (Till Landzhöfdingen i Wijborg för Hustru Catharina Wallerians), 8.2.1681 f. 90 (Kongl. Maij:ttz Och Sweriges Rijkes Rådz Resolution öfwer Lieutnantens Gustaff Gaddes underdånigste böhn och begiäran, att benådas medh beneficio Revisionis gratis emoth enn den Kongl. Åbo Hoffrättz Dom, affsagd den 23 May A:o 1672, emillan honom och hans half Syster hustro Chatarina Wallerians dotter, angående een förlijkningh om Arfskifftet effter dheras Föräldrar), 8.2.1681 f. 91 (Till Landzhöfdingen H:r Fabian Wrede för Catharina Wallerians), 10.8.1681 f. 587 (Fendrichs Fullmacht för Jonas Hollingsson Gadd under Öfwerste Mauritz Wellingz Regem:te), 13.3.1685 f. 81 (Til Åbo Hoffrät för hustro Catharina Wallerians dotter, angående execution i den twisten hon hafwer medh fordom Borgmestaren Petter Ruth och des Interessenter i Wiborg), 13.3.1685 f. 83, 30.9.1686 f. 502 (Skiöldebreff för Actuarien Johan Schmedman), 31.10.1688 f. 680 (Privilegium för Actuarien Johan Schmedeman på den af Candidaten Matthia Martinio 2637 på Finska skrefne och författade Grammatica ... kallad Hodegus Fennicus, eller Finske wägwisaren), 3.5.1700 f. 233 (Till Secreteraren Schmedeman att hijtsända ett exemplar af cavallerie och ett Dito af Infanterie Instructionerne); KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 3.–4.12.1659 f. 570 (förrige Borgmästarens Sahl: Hans Schmedmans Enkia, Hustro Charin Wallerians dåtter); KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 20 (Sahl: Mårten Mumsses Enckia dygdesamma Hust:o Catharina Wallerians dotter); KA mf. ES 1838 (jj 22) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 21.–23.6.1680 s. 9 (Såsom Leutnanten Manhafftig Hendrich Junduin haf:r förmedelst sin skrifft af d: 4 Sept: 1679 bekändt sig wara skyldig Notarien widh Kongl: Hoff Cantzliet wälb:de H:r Johan Schmedeman, för försträckte penningar, Tiugu D:r Silf: m:tt); KA mf. ES 1792 (ff d) Ivangorodin läänin käräjät 18.–20.1.1686 f. 2v (Fru Borgmesterskan Catharina Wallerians Dotter Contra Fru Superintendenskan Margaretha Josts Dotter Streen, katso U18). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 415, 432; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 358; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 154 (isä), 155 (isä); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 222; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 459 passim; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 10; Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 177, 226 (12.11.1673, En Wiburgensis Smedman wid nampn, begärer testimonium. Resolutio. Det kan intet bewiljas, förr än han wijser sig wara känd af någon Professore. Sedan på Prof. Celsii bewittnande wardt det honom samtyckt); Akademiska konsistoriets protokoll XII 1676–1677 (Uppsala 1973) s. 66. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 45; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 42; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 26 (Schmedeman); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #700G, 839D, 3242D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #301, 2549D, 2720D, 3363; Suomen kansallisbiografia 8 (2006) s. 765; G. Luther (†), Släkten Wallerian. Genos 79 (2008) s. 8.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Schmedeman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1894>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Smedeman [Schmedeman], Joh. Joh:is Vib. p. 90 || Vib. 63: 5.4.1667, secretarius status. – Son af Hans Schmedeman, borgm. i Viborg († 1655). Född 1652 l. 1653. Auskultant i Åbo hofr. 1672. Student i Upsala 26.11.1672. Kanslist i kansliarkivet 1673. Aktuarie i riksarkivet 1678. Adlad 1686. Öfverpostdirektör 1702. Kansliråd och statssekreterare 1710. Död 1713; grafskrift öfver honom af skalden Jac. Frese. Skrifter, se Sv. Biogr. Lex.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 117.

Tallenna tiedot muistiin