Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1667/68 Mikael Collinus Michael Johannis, Lojoensis 1946. Vht: Nummen kappalainen Johan Kolloinen (Johannes Jacobi) ja Margareta Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1667/68 [Collinus] Mich. Johannis Lojoens _ 94. — Lohjan pitäjänapulainen Nummen ja Pusulan kappeleissa 1680. Armovuodensaarnaaja Siuntiossa 1683, kappalainen siellä s.v. † Siuntiossa 1691.

Pso: Karin Henriksdotter.

Veli: Karjaan kirkkoherra Johan Collinus 797 (yo 1650, † 1676).

Kaima: rykmentinpastori Mikael Collinius 1940 (yo 1667/68, † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; KA mf. ES 1882 (ll 5) Lohjan käräjät 21.–22.6.1672 f. 68v (Efter Nämbdeman Simon Thomasson i Oinola bekänner dhet Thomass Madtsson i Nummis hafwer lofwat Studioso D:no Michaeli Collino 1 T:a Rogh för dhet han spelade på hans Bröllop, så borde fuller han Thomas sin lofwen opfylla, men emädan H:r Erick Collinus på sin Broders wägnar honom ½ T:a eftergifwer, dy dömes han Thomas Madtsson d:n andra half Tunnan D:no Mich: Collino tillställa och betala), Lohjan käräjät 24.–26.9.1672 f. 92v (Ryttmästaren på Laxpojo Wälb. Hindrich Sabbelstiärna inlade i Rätten tree Attester, den första Underskrefwen af Capten Wälb: Anders Munck och 2 Studenter Michaële Collino och Abrahamo Rautenio); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–20.3.1682 f. 39v, Lohjan ja Siuntion käräjät 7.–10.7.1683 f. 111v (Capellan i Siundo Wällärde H:r Michael Collinus framsteg medh anhållan å samptl: Sierla Boors wägnar, att Rätten ett gammalt Bertil Erssons till Mälsälä heredzdoom bref af den 3 Aug: A:o 1585 af Copierat för nyia wille, hwilket original wähl Läsligh war, af Innehåldh, at Jerfwenpä och Sierla ingingo een förlikningh om Stångfall öfwer alle ägor Åkern undantagandes), Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 30v (Länssman i Kockis Lars Bertillsson beswäradhe sigh öfwer Tomas Jörensson, att han utan något skähl hafwer den dristigheeten sigh påtagit, och opburit Tingz Cappor ifrån Lojo Sochn ... då swaradhe Tomas Fullmechtigh Capellan H:r Michael Collinus ... då framhadhes föörre Länssman Isak Jöransson, hwilken bekende sigh emoot tagit af H:r Erich Collino Länssmans dömet om hösten, och då straxt opburit alle tingz Cappor), Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.10.1684 f. 143v (Sierla); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.9.1685 f. 143; KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 14.–16.8.1689 f. 189v, 191v, Lohjan ja Siuntion käräjät 22.–24.7.1690 f. 96v (Cappellans bohlet), Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–23.2.1691 f. 34v (Chergianten Manhafftigh Carl Danbom upwiste ett köpe bref aff d: 29. Decemb. 1690, hwar medh han bewijssar Cappellanen i Siundo Wällärde H:r Michael Collinus försålt till honom sitt ryttare hemmans bördzrätt i Lojo Sochn och Sierlaby medh Muntteringh och alt Inventario för Sex Hundradhe D:r Kopp:r mynt, med dhe för ord att hans h:o effter hans dödh skall få huusrum i Sierla och få bruka skogen till sin nödtårfft jämpt Danbom, begärandes nu att berörde köp lagl:n första resan upbiudas måtte, ded och klanderlöst skedde. Myös 22.–23.6.1691 f. 130 ja 21.–23.10.1691 f. 167v), 36v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119 (XXVIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #102. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 349, 369; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 112.

Päivitetty 6.2.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1946>. Luettu 13.12.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Collinus, Mich. Johannis Lojoens. p. 94 || Sockneadj. i Lojo 1680. Kpl i Sjundeå 1683. Död 1691.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 119.

Tallenna tiedot muistiin