Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1668) Johan Millerus Johannes Erici, Nylandus 1953. Vht: Lohjan Pusulan kappalainen Erik Millerus (Ericus Johannis, † 1651) ja Maria Sigfridsdotter tämän 1. avioliitossa. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 30.3.1668. — Asui Pusulassa. Eskadroonansaarnaaja. † (1683).

Pso: (jo 1676) Karin Jakobsdotter Stigelius tämän 1. avioliitossa.

Appi: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679).

Isäpuoli: Lohjan kappalainen Henrik (Henricus Erici) 482 (yo (1645), † 1683).

Tyttärenpoika: apulaispappi Matias Linelius 6029 (yo 1733, † 1760).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; Kirjastonhoitaja Jarl Pousarin tiedonanto 28.11.2003 (lähteenä Lohjan käräjät 15.–17.6.1696 s. 337); KA mf. ES 1881 (ll 2) Lohjan käräjät 4.11.1641 f. 171 (Caplan Her Erich Upbiuder Andre reesan det godz som han af Erich Hansson i Hyfwälä handlat hafwer); KA mf. ES 1720 (bb 4) Lohjan käräjät 26.2.1646 f. 84v (Uplystes nu Andre gångon, dett Hemmanet Her Erich Johannis, af Mårten Madsson i Pusula kiöpt hafuer, för Etthundrade D:r K: M:t Och är fyra stenger Jordh); KA mf. ES 1882 (ll 5) Lohjan käräjät 22.–24.1.1672 f. 14v (H:r Johan Millærus före kom och inladhe fordom Lagl:ns Hans Mårtenssons Sköthning Dat: 1646 d: 1 Decemb: för mählande huru såssom H:r Erich Millærus haf:r 1645 d: 15 Aprilis köpt och till handlat sig af Mårten Madtsson i Pusula hans Fädernes Skettegodz i bem:te By om 4 stenger Jordh, för 200 D:r Item af Madtss Ambrosiusson ib:m een och enhalf stong Jord i bem:te By för 53 D:r); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 20.–24.1.1683 f. 28v (Sal: H:r Johan Millerus); KA mf. ES 1887 (ll 13) Karjaan käräjät 19.–20.5.1696 s. 267 (Såssom Trumpetaren Manhafftig Anders Lagman tillstår des hustru Karin Jacobzdotter, hafwa åhr 1677 bekommit till Lähns af Capplahnens Wyrdige och Wällärde H:r Christer Stenmans Framl: Fader Capplahnen Sahl: H:r Henrich, ett Nytt Sölfwerstop om 6½ Lodh och 2 st: Skedar om 4 Lodh hwardera, fordrandes nu Stenman genom des Fullmechtig Studenten Henrich Ostenius samma Sölfwer iembgott tillbaka, eller och betahlning derföre ... Och Lembnes Trumpetaren fritt och öpet på Wederhörig Orth att sökia honom om dhe Böcker som han föregifwer honom hafwa till Lähns tagit af des hustrus förra Man H:r Johan Millero), Lohjan ja Siuntion käräjät 15.–17.6.1696 s. 337 (Alldenstundh Capplahnen H:r Christian Steenman 2261, tillstår sig till Låhns bekommit af des halfbroder Esqvadrons Predijkanten Sahl: H:r Johan Millerus, effterskrefne Böcker Nembl:n Dictionarium Latino germanicum, Dictionarium Latino Sweticum, Compendium Theologicum, Logicam Cunrade Majorem sampt een Reese book och dem ännu hoos sig hafwer; Altså dömbdes han effter det 8. Capit: i Kiöpm: B: L: L:, att återstella H:r Johans Enckia hustro Karin Jacobzdotter, som nu mera är gifft medh Trumpetaren Anders Lagman, samma Böcker iembgode, eller betala dem effter som dhe wärde warit, när han dem emottog, blifwandes hustru Karin Frij för dhe Böcker H:r Christian af henne fordrade, med förebarande Sahl: H:r Johan wid des af Reesa till Prytzen, lähnt hafwa, Emedan han sådant eij bewijsa kunde); KA mf. ES 1889 (ll 19) Vihdin käräjät 6.–7.10.1702 s. 369 (Trumpetarens Framl: Anders Lagmans Enckia hustru Chatarina Jacobzdotter Stigelia fordrade betalning af Wälb: Carl Ekstubbe för ett par Pistohlar som han effter H:r Ryttmester Gyllenbögels dreng Christer Erichssons Attest af d: 15 nästledne Septemb: förledne höst handlat af henne för 19 D:r Kopp:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121 (XXVIII), 121 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 269, 272, 277, 299 (Joh. Milovius), 316, 320–321; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 78 (2007) s. 35 (TRO 20.5.1644: mainitaan Johan Milleruksen isä, Lohjan kappalainen herra Erik, ja äidin isä, aiempi konrehtori herra Sigfrid).

Päivitetty 10.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Millerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=1953>. Luettu 2.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Milerus [äfv. Millerus], Joh. – Nämd för oskick i prot. 30.3.1668–5.5.1669. En Er. Johannis Millærus kpl i Pusula † 1651.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121.

Milovius, Joh. – Expektant 4.10.1668.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 121.

Tallenna tiedot muistiin