Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1641 Måns Mårtensson Ekeroth Magnus Martini, Alandus 198. Vht: Sundin kirkkoherra Mårten (Martinus Clementis, † 1654) ja Margareta Larsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1641 Ekerot Magn. Martini [Aland _ 11]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1641/42] Magnus [Martini Ekeroot, Alandensis.]. — Talollinen Sundin Björbyssä. Elossa 1658. † (1677).

Pso: Valborg Klemetsdotter tämän 1. avioliitossa.

Veli: Finströmin kirkkoherra Johan Ekeroth 199 (yo 1641, † 1681).

Veli: Vårdön kappalainen Lars Ekeroth 788 (yo 1650, † 1709).

Sukulainen: hospitaalinsaarnaaja Lars Hammar 144 (yo 1640/41, † 1667).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; HYK ms., Bor. osak. matr. #16; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1641–60 (30.10.1650, lägersmål); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Sundin käräjät 10.3.1651 s. 320 (Frameskades effter Consistorij Acad: remission Kyrkioherdens Wyrd: och Well: H: Mårthens Sonn Magnus mz tillfrågan om han denne berychtade gerningh N: hafua hafft legersmåhl medh sitt Syskonebarn Justina Mattzd:r fordom Kyrkioherdens dotter Uthj Hammarlandh, och henne medh barn rådht, nu tillstå wille, för huilchen han Uthj 5 åhrs tjdh öfuer flychtig warit, och nu till saksens Uthförande och redskap sig god willigen instelt? huar till han swarade att Gudh betre så wist, Tillfrågades huarest sådant skedde? Swar: Uthj Lemmelandz Prestegårdh 1645 om Sommaren, då hans föreldrar hafua warit budne till gest hoos Kyrkioherden der sammestedz och han medh sin broder och denne förbem:te Justina, som wedh den tjden och war i Swndz Prestegårdh, giort dem med föllie, och skulle sig hendt hafua om natten Uthj een stuffwu der som hans föreldrar, broder och dee leegat hafua ... Berettade och effter tillspordan, sig ei minness dee motiver han der till hade, effter han druken war ... Intygade och effter hennes bröders H: Larses, Biskopens Caplan 144 och Johannis, studentes i Åbo 505 berettelse, det hon schulle hafua skriffwit hem och förmält sig wara gifft uthj Narffwen, wjdare Kunschap hade han inthet om henne), Sundin käräjät 23.1.1654 f. 28 (Pastoren Wyrdigh och Wellerde H: Mårthen); KA mf. ES 3234 (Åland 5) Lemlandin ylim. käräjät 7.4.1655 f. 92 (som inför Rättan efter tillfrågan således bekende: Att tå han om afton kom drucken hem från H: Morthens fordom Pastoris i Sundh begraffning, som war den 5 October nästförleeden, och); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Sundin käräjät 18.9.1657 f. 175 (H: Margeta i Biörby fordom Kyrkioherdens Sahl: H: Mårthens effterlefuerska besuärade sig öfuer een part i Soknen som ännu äre skyldige henne för lijkstool, och eliest annor gieldh), Sundin käräjät 20.9.1658 f. 155v (Magnus Martinj j Björby, katso 1735), Kumlingen käräjät 17.4.1662 f. 101v (Framkom H: Henricus Eekeroot, klagandes til Kyrkioheerdens Mag: Pauli Hieroni 567 Brodher, Anders Sigfridzson ... at han hadhe begådt Nidingzwärk på H: Henrici och hans Syskons Skutha); KA mf. ES 3235 (Åland 8) Sundin ja Saltvikin käräjät 2.11.1677 (Förekom Capellanen j Sunds Sokn Wyrdige H: Lars Alander 788 j Wårdöö, å sine sampt sijn Moders hustrus Margretæ Larsdotters wägnar tiltalandes hustru Walborg Clemetzdotter, Mårten Michelssons hustru j Biörby, som förr hadhe hafft H: Larses framledne Brodher Sal: Måns Mårtinsson j Biörby til Man, om dhen Boskap som h: Margreta hadhe ifrån Sunds Prestegårdh medh sigh fördt til Måns, då han togh emoot hemmanet j Biörby, dheraf H: Lars en deel tilkom såsom hans Fädernes arf, Nembl:n 4 Koor, 6 Fåhr och 1 gammalt Swijn, hwilket H: Lars nu igenfordrade ... skal Sal: Hanns Anderson som hadhe H: Larses Syster, Margreta, tagit 2 H: Larses Koor ifrån Biörby medh sigh til Finby, som Moderen sielf hadhe sagt j förleden Måndagh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 463, 464, 473–474, 483, 483, 484, 539; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 328 (isä).

Päivitetty 22.11.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Måns Ekeroth. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=198>. Luettu 2.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ekerot, Magn. Martini Aland. p. 11 || Bor. 16. – Son af kpl, sedan kh i Sund Martinus Clementis († 1655). I prot. 26.11.1650 att för 4½ år sedan lägrat sin kusin, dotter af kh i Hammarland, flytt till Lifland och begärt återvända, hvilket honom efter utståndet straff beviljats 8.12.1652.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13.

Tallenna tiedot muistiin