Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1669 Jakob Munselius Jacobus Jacobi, Ostrobotniensis 2029. Vht: Pietarsaaren pormestari, alilaamanni Jakob Munselius 376 (yo 1644, † 1669) ja Margareta Pictorius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1669 [Munselius] Jac. Jac. Ostrob _ 99. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1669] Jacobus Jacobi Munselius. — Turun kämnerinoikeuden notaari 1675. Turun ja Porin läänin lääninsihteeri 1687. Turun läänin sotatuomari 1688. Asianajaja Turussa vuoteen 1695. Omisti Vesilahden Halmeen kartanon. † Vesilahdella 1701.

Pso: 1:o 1673 Gertrud († 1677); 2:o 1678 Maria Hansdotter († 1688); 3:o ~1689 Anna Eriksdotter Isthmenius tämän 1. avioliitossa († 1707).

Appi: Maskun kirkkoherra Erik Istmenius 749 (yo (1650), † 1689).

Poika: notaari Jakob Munselius 3053 (yo 1683).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #205; RA Militaria 1260; Esko Karisalmen tiedonanto 1.12.2008 (Turun kämnerinoikeus 17.2.1692: hustru Anna Forsman sahl. hr Laurei 1969 efterlefwerska från Österbotn ... Militia Auditeuren Wälbetrodde Jacob Munselius såsom warande enckias wärd och svåger, Turun kämnerinoikeus 22.9.1693: Saken mellan Hans Axelsson å sin hustrus, H: Anna Petres vägnar kiärande, och Militia Auditeuren Jacob Munselius svarande ... Jacob Munselius ... hans sahl. hustru af sin syster hustru Anna Petre ... hennes förriga man sahl. puukslagare Joost Östsson); KA valtakunnanregistratuura 28.5.1688 f. 284 (Landz Secreterare Fullmacht utij Åbo och Biörneborgz lähn för Anders Biörkegren ... Wij Carl etc. Görom witterligit at såsom förmedelst den ändring Landzhöfdingen Wälborne Lorentz Creutz för wisse Skähl och orsaker skull är blefwen förorsakad nu nyligen at giöra med Jacob Munselius, Landz Secretariatet utij Åbo och Biörneborgz lähn är ledigt och bem:te Landzhöfdinge utij stället igen underdånigst recommenderar och föreslår Häradz Skrifwaren Erlig och förståndig Anders Biörkegreen för sin Skickelighet, enwijste redelighet occh wählförhållande utij de honom här till dagz anbetrodde tiänster och förrättningar, warandes han iämwäl Finske Språket mächtig, som wid förträdandet af en sådan tienst nödwändigt erfordras), 2.6.1688 f. 302 (Till Åbo Hoffrätt, att uthsee 2:ne skicklige Personer till militie Auditeurer i Åbo lähn), 2.6.1688 f. 304, 7.7.1688 f. 385 (Militie Auditeurs Fullmackt för Jacob Munselio uti Åboo Lähn. Mut. Mut. för And. Prytz 1867 uthi Biörneborgs Lähn), 7.7.1688 f. 388, 7.11.1688 f. 708 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz at låta Krigz Auditeurens Jacob Munselij Son Jacob Munselius af Siählö Hospitals Medell i sin Lifztijd åhrl. upbära 20 t:r Spannemåhl); KA mf. ES 1751 (cc 14) Sauvon käräjät 2.–3.8.1686 f. 145 (Notarien Wälbetrodde Jacob Munselius af bem:te sin Swägerska Hustru Anna Petri Fullmechtigat); KA mf. ES 1759 (cc 36) Halikon ja Uskelan käräjät 19.–21.10.1708 f. 679v (Crono Befallningzman Wälbetrodde Gabriel Cajander inlade en af des förra Swärmoder dygdesamme Hustru Anna Agricola och hennes Måg Fälltskiähren Petter Stake angående Befallningzmans Stiuff Barns Arf efter deras Moder framl:ne Hustru Anna Jstmenia den 12 Sept: nästl:ne uthgifwen skrift); KA mf. ES 1927 (mm 19) Kalannin käräjät 1.–3.8.1689 f. 36 (Fältskären S:r Petter Stake ... Krigz Auditeuren Wälbet:de Jacob Munselio på sin Swågers Petter Stakes wägnar); KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–27.2.1694 f. 38 (för detta auditeuren Jacob Munselius); KA mf. ES 1969 (nn 14) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 4.–5.2.1697 f. 53v; KA mf. ES 1971 (nn 19) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 10.–21.3.1702 f. 126v (Caltzila Dragoune Rusthåldh, katso 3747), 128v (Sahl: Militiæ Auditeurens Jacob Munselii Efterlefwerska dygdesamme hustro Anna Istmenia beswärade sigh öfwer Thomas Andersson ifrån Hertola by och Cangasahla S:n, hwilcken förledit åhr utj Julii Månadt skall hafwa kommit till henne på Halmemäki Rusthåldh i Wesilax S:n, och anmmodat att få sig tillhandla bem:te Rusthåldz rättigheet, som är Crono, då dhe och derom, således öfwerens kommit, att ... beklagandes hustro Istmenia sig, att han medh samma köp icke welat fortfara, oachttat han köpebrefwet de dato d: 6 Aug: 1701 /: af henne Underskrifwit :/ af Crono befall:n Wälbetrodde Claes Detlofsson wedh Tammerfors Marknadh d: 24 Aug: förledit åhr emot tagit), 140; KA mf. ES 1972 (nn 20) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 19.–20.3.1703 f. 195v; KA mf. ES 1972 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 18.–19.3.1704 f. 244; KA mf. ES 1973 (nn 21) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 14.–15.6.1704 f. 338 (dygdesamma hustro Anna Istmenia föredrog Rätten klagel:, huru som hennes Rusthålldh Hallmis i Wesilax Sochn en oförmodelig Wådh Elldh om natten emoth 30 Aprilis näst: öfwer gådt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 32, 34, 36; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 219; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 111, 190 (19.8.1677, ‡ Jacob Munseliuses hustru och hans barn), 216 (22.7.1688, ‡ krigzauditeurens Munselij sahl. hustro); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #205; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 101, 107. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 218; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 157; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #718D, 4235D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8906; L. Nyholm, Befolkningen i Jakobstad 1653–1714. SSJ 51 (1996) #119.

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Munselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2029>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Munselius, Jac. Jac. Ostrob. p. 99 || Ob. 205: 1669. Nämd i prot. 1671–23.11.1681. Son af borgm. Jac. Josephi Munselius (p. 21)?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129.

Tallenna tiedot muistiin