Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1669) Johan Laurentz Johannes Laurentii, Helsingforsensis 2053. Vht: Helsingin oikeuspormestari Lorentz Håkansson U1092 († 1693) ja Margareta Elisabet von Termon. Respondentti Turussa 1669 (Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. — Helsingin kaupunginsihteeri 1672, vt. oikeuspormestari 1675, vakinainen 1677. Valtiopäivämies 1675 ja 1689. ‡ Helsingissä 5.1.1710.

Pso: 1:o Anna Björnram († 1693); 2:o 1694 Hebla Eriksdotter Rosendal (elossa 1716).

Poika: Turun hovioikeuden auskultantti Karl Laurentz 4121 (yo 1695).

Lanko: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Viittauksia: Kirjastonhoitaja Jarl Pousarin tiedonanto 25.3.2003 (Johan Laurentzin pojat käyttävät äidistään nimeä Anna, joten 1. puoliso nimi ei ole Estrid Björnram. Anna Björnram kuoli Helsingissä 16.2.1693); KA valtakunnanregistratuura 2.12.1674 f. 416 (Öpet breff för Johan Larsson at Succedera Fadren uti Borgmästare tiensten i Helsingfors), 7.4.1676 f. 60 (Permission för Borgmästaren i Helsingefors Johan Larsson att få träda uti Frälsse giffte ... med framledne Lieutenantens Edel och wällbördig Claes Biörnrams dotter, Jungfru Ester[!] Biörnram, och där till des moders Fru Ester Ugglas, samtycke bekommit), 16.4.1689 f. 489 (Öppet Bref för Borgmästaren i Helssingforss Johan Larsson, att få träda i Adeligit Gifftermåhl ... Wij Carl etc. etc. etc. Giörom wetterligit, att såsom Wij åhr 1676 d. 7 Apr. i nåde månde tillåta Wår Tro Undersåte och Borgmästare uthi Helssingforss, Ehrligh och förståndigh Johan Larsson, att träda uthi Adeligit Giftermåhl medh framledne Lieutenantens Clas Biörnrams dotter, och han nu sedermera tillkiänna gifwer, huruledes dätta Wårt nådige bref af någon oförmodeligh händelse och olycka honom in originali icke ähr tillhanda kommit, uthan allenast en uthi Wårt Cantzelij vidimerat Copia, dhen han nu framtehr, hwaruppå dätta Äcktenskappet wunnit sin fortgång; och fördenskuldh underdånigst anhåller, at få sådant å nyo medh Wår egen hand bekräfftat, Alltså hafwom Wij dätta hans underdånige ansökiande med nåde förmärckt, och i anseende, att icke denne vidimerade Copia, uthan och Registraturet af samma åhr och dto, sampt sielfwe dher widh liggiande Conceptet, som ännu uthi wårt Archivo finnes, om wårt på förber:de åhr och dagh nådige här till gifne tillståndh nogsampt wittna och betyga; williom Wij honom å nyo sådant under Wår Kongl. hand och Insegell meddehla, efftersom Wij här medh, och i dätta wårt öpne brefz krafft, tryggiom och försäkrom honom Johan Larsson, sampt hans nu warande hustru Anna Biörnram, och dhe barn som af dheras äckta Säng födde ähro, eller ännu födas kunne, att dhe uthi allt hwadh dhem genom arf eller uthi någon annan måtto tillfalla kan, skohle niuta all dhen rättigheet och frijheet, som frälsset och adelen effter lagh och privilegier här i Rijket tillkommer); KA mf. ES 1883 (ll 7) Lopen käräjät 15.10.1681 f. 100v; KA mf. ES 1885 (ll 9) Lopen käräjät 5.–6.2.1691 f. 9v (Borgmestaren i Helsingfors Högwäl:dh Johan Laurentz framkom för rätta medh begiäran att emedan han sinnadh är, att rusta under lantregemente för sin Swärmoders Sahl: Wälb: Fru Ester Uglas reducerade sätte gård Kormo här uti Låppis sochn, och Rasborgz öster heradh, Rätten wille Altså meddella honom een laga attest om bem:te gårdz beskaffenheet), Karjaan käräjät 13.–14.3.1691 f. 82v; KA mf. ES 1886 (ll 10) Karjaan käräjät 7.10.1693 s. 473; KA mf. ES 1889 (ll 19) Lopen käräjät 14.–15.1.1702 s. 1 (Ransakas om H:hl:r Borgemestarens Johan Laurentz Frellsse hemman Tarila i Loppis Kyrkioby, beskaffenheet); KA mf. ES 1893 (ll 29) Lopen käräjät 1.–2.10.1712 s. 521 (hafwandes Länsmannen [Samuel] Dubbe, bem: Ernest Laurentz framl: Faders Borgmestarens Johan Laurentz Syster till hustru); KA mf. ES 1723 (bb 13) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 19.–20.1.1691 s. 11; KA mf. ES 1725 (bb 18) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 8.–9.3.1697 s. 82 (stulit uhr Bårgmäst:n Wehl:t Johan Laurentz siöboda i Dromsöö 1 ½ T: Strömingh); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 28.1.1674 (närwahrande i Justitiæ Borgmästarens Ställe Johan Laurentz); Helsingin RO 5.7.1675, Helsingin RO 14.8.1675 (Secretar: Johan Laurentz, som är i sin Fadhers Justitiarij Borghmestarens ställe); KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 29.11.1697 s. 237. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 124 (XXIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #106. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 59 V#2594; E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 140; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #58D, 1849D, 2594R, 2614D, 3642D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1137 (1713, leski), 1671 (1714, leski), 2854 (1715, leski), 4092 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236, 2620R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Laurentz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2053>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

J. Laurentii Helsingf. – Respondens 1669 u. Miltopæus. Väl: Joh. Laurentz, son af borgm. i H:fors Lorentz Håkansson, som han efterträdde 1677, död 1710.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 124.

Tallenna tiedot muistiin