Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1669/70 Johan Kikalander Johannes Matthiæ 2057. Nähtävästi kotoisin Kiikalan pitäjästä tai Sammatin Kiikalan kylästä. Ylioppilas Turussa 1669/70 Kikalander Joh. Matthiæ _ 100. — Rusthollari Pusulan Seppälässä.

Pso: Margeta Karlsdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 104b; KA mf. ES 1883 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 29.10.–4.11.1681 f. 122v (Effter Johannis Kikalandri begäran på Seppäläs wägnar, förordnades Heredzhöfdingen, Cronans Befallningzman och Nembdemän Hendrich i Myrans och Johan i Maxioki sampt Hendrich i Sitarla, Maikalas begäran, Matz Grelsson, Morten i Martila och Hendrich i Westerby, at syna emellan Seppälä och Maikala, des råår och bya skillnader med uthmark, wed första wårdagen, Gudh spar helsan), Pohjan ja Karjalohjan käräjät 16.–17.11.1681 f. 151v (Johan Kikalander fordrade af Jungfru Anna Larsdotter i Loianlambi [Lohilampi] en Gullring, för hwilken broderen Jacob Enqwist swarade, och sade Kikaland: gifwit sin Syster Gullringen på Echtenskapz trolåfwan; hwar till Kikalander nekade, före lades honom eden, hwilken han eij åstadh komma kunde, Altderföre erkänner Rätten bem:te Jungf: Anna för Kikalandri åtahlu i det måhl frij, men anbelangande Gifftermåhlet hemstelles det Wördige Consistorium), 152 (Johan Kikalander badh att Rätten wille bewillia oplyssning på en Kittill och brennewijns Panna utan haltz exeqverat af Jacob Larsson Eneqwistz Moder för 39 3/4 D:r det honom bewilliades); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–20.3.1682 f. 44 (Första gången Oplyses Seppälä Ryttare hemman som hustro Anna Munk sin dotter Margeta Carlsd:r testamenterat som des skrift af den 28 Octob: A:o 1680 utwijsar, och ingen war som der emot klandrade), Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.10.1684 f. 148v (Johan Kikalander dömes att betala till Walborgh Bertillsdotter i Maikala, 1 T:a Spanmåhl till förlikningh, för dedh han hennes Swidia innom hennes Råå bort tagit); KA mf. ES 1885 (ll 9) Pohjan ja Karjalohjan käräjät 21.10.1689 f. 238v (Johannes Kikalander fordrade för Rätta af Bertill Hindrichsson i Ilmoniemi 3 T:r Råg 2½ T:r Korn så och Contant penningar 30 D:r K:m:t upwijsandes Jacob Hinderssons skrifft af den 18 Jan: 1678 derutinnan Jacob honom testamenterar åfwanbem: pertzedlar. Men som Hindrich Johansson och Olof Christersson med tilbuden Edh bekende det Jacob Hindrichsson 1681 testamenterat sin Styf Son Bertill all sin egendom, och der med sin första låfn förendrat, men den senare in till sin dödz stund intet revocerat, altderföre effter Kongl: M:s Allernådigaste Placat angående testamenten tillwäder Bertill effter sin Styffaders honom gifne testamente och Kikalandri prætention dömes krafftlös och ogiltig argm: Kongl: M:s Testament Placat); KA mf. ES 1886 (ll 11) Vihdin (ja Pusulan) käräjät 9.–10.3.1694 s. 171 (Feltwäbelen Johan Larssonn ifrån Myllykylä fordrade af Rusthållaren Johan Kikalander i Seppälä 13 D:r Kopp:r m:t sampt 1 tunna Rog och een gångh häst skor, som han honom för 5 åhr sedan Lähnt), Vihdin käräjät 1.–2.10.1694 s. 547. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 114–115.

Päivitetty 27.1.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Kikalander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2057>. Luettu 5.4.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kikalander, Joh. Matthiae. p. 100 || Nämd i prot. 12.3.1673 för gäld.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129.

Tallenna tiedot muistiin