Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1670 Gabriel Maexmontanus Gabriel Johannis, Satacundensis 2065. * noin 1648. Vht: Lempäälän kirkkoherra Johan Maexmontanus 9 (yo 1640, † 1696) ja Beata Lilius. Ylioppilas Turussa kl. 1670. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Gabriel Mæxmontanus. | Ex pastore Castrensi Ordinis Eqvestris. Pastor in Lempälä. | denatus Anno 1711. Respondentti 6.3.1675, pr. Petter Bång U182. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1677. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1679. Lempäälän kirkkoherra 1698. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1698. † Lempäälässä 1711. ‡ 15.6.1712.

Pso: 1688 Anna Kristoffersdotter Enckell (‡ 1712).

Lanko: katselmuskirjuri Kristoffer Enckel 2329 (yo 1674, † ~1706).

Vävy: apulaispappi, FM Albert Spensenius 4676 (yo 1702, † 1717).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #177; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 6.4.1698 f. 283 (Fullmacht för H:r Gabriel Maxmontano, at wara Kyrkioherde i Lampela försambling ... Kyrkioherde Embete i Lampela försambling och Åbo stifft, förmedelst Johannis Maxmontani 9 dödel. afgång är blefwit vacant och ledigt), 29.12.1698 f. 722 (Esquadrons Predikantz fullmakt för Gabriel Escholin 3320 ... medelst Gabriel Mexmontani befordran till Lämpälä Pastorat Esquadrons Predikantz tiänsten under Wårt Åbo och Biörneborgs lähns Cavallerie Regemente är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 8.–11.12.1683 f. 481, Huittisten käräjät 6.–10.3.1684 f. 539; KA mf. ES 1926 (mm 14) Huittisten käräjät 4.–7.10.1687 s. 327; KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 20.6.1678 f. 299v (Coadjutoren H:r Gabriel Mæxmontanus anklagadhe nu Simon Henrichsson i Herrala, som skall han skält hans Modher för een Landzlöperska), 303v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Lempäälän käräjät 27.–28.9.1678 f. 443, Lempäälän käräjät 26.–27.1.1680 f. 824v, Lempäälän käräjät 26.–27.11.1680 f. 940v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Lempäälän käräjät 27.–28.9.1681 s. 328, Lempäälän käräjät 28.–29.8.1682 s. 732; KA mf. ES 1965 (nn 6) Lempäälän käräjät 20.8.1683 s. 1156 (Dorothea Christiernsdotter i Miemola kom nu för Rätta och angaaf Regementz Pastoren H:r Gabriel Mæxmontanum, som skulle han henne häfdat uti Prästegårdz Ehnebackan d: 7 Julij A:o 1682, och hon födt barn sidst förledne långfredagen der effter, H:r Gabriel neekade aldeles häfdandet), Lempäälän käräjät 21.8.1683 s. 1160, Lempäälän käräjät 24.7.1684 s. 1393; KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 9.9.1687 s. 373 (Regementz Pastoren Wörd:ge H: Gabriel Mexmontanus), Lempäälän käräjät 23.11.1688 s. 861 (Petilä börde Ryttare Hem:n i Achtiala oplystes nu förste gången hwilcket Krigz Predikanten H:r Gabriel Mexmontanus af Mårthen Grelsson för 500 D:r Kopp:R m:t Kiöpt hwilke peningar till een dehl ähr betahlte); KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–5.3.1692 f. 82v, Lempäälän käräjät 14.–15.3.1692 f. 120; KA mf. ES 1967 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 21.–22.7.1693 f. 285v (Jöran Thomason Keuru föredrog Rätten, det han kommit j erfarenheet, som skulle hans hemman wara Esqvadrons Predijkanten Wällärde H:r Gabriel Mæxmontanus till Booställe anslagit under högwälborne H:r Baron och Öfwerstens af Åbo Lähns Cavallerie H:r Bernhard Otto Von Liefvens Regemente, ändoch han äger der till en fullkombligh Bördesrätt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.7.–1.8.1693 f. 365v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 2.–3.4.1695 f. 185, 190v (Esqvadrons Predikanten Wällärde H:r Gabriel Mæxmontanus klagade öfwer sina grannar j Achtiala Byen), Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–4.10.1695 f. 390v, 400 (Feltpredikanten Wyrdig och Wällärde H:r Gabriel Mæxmontanus leth första reesan oplysa sitt Börde Rusthåldh Häfwillä j Achtiala By, som han 1688 d: 8 Aprilis af Mårten Grelson sigh för 500 D:r K:m:t tillhandlat, och war ingen som härutinnan klandrade); KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 23.–24.3.1696 f. 120v (Häfwäldilä Börde och Rustningzhemmans wärde), 124v, Lempäälän ja Vesilahden käräjät 12.–13.10.1696 f. 346 (bleef Häfwäldilä Ryttarehemman j Achtiala 3:die gången utan någon inspråk upbudit); KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ylim. käräjät 12.1.1697 f. 526 (Medhielparen Wällärde H:r Michaël Mæxmontanus på sin Broders Kyrckioheerdens H:r Gabriel Mæxmontani wägnar anklagade Een Löös dräng Jacob Thomasson ifrån Achtiala); KA mf. ES 1971 (nn 18) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 12.–13.9.1701 s. 32; KA mf. ES 1976 (nn 27) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–28.6.1708 s. 464. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129 (XXX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 207, 363; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #177. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 296; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 830 (Maexmontan Taulu 2); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #732R, 1853D, 2154G, 2938D, 3383D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #773R, 3084.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Maexmontanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2065>. Luettu 30.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mæxmontanus, Gabriel [Joh:is]. Sat. 177. – Hans bror i XXIX. Född 1648. Student 1670. Nämd i prot. 1674–77, hvarest kallad Meximontanus. Respondens 1675 u. Bång. Pvgd 1677. Fältprest 1679. Kh efter sin far i Lempälä 1698. Död 1711.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 129.

Tallenna tiedot muistiin