Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1670 Mikael Brunlöf Michael Johannis, Satacundensis 2067. Vht: Loimaan kappalainen Johan Brunlöf 503 (yo 1645/46, † 1661) ja Anna Walstenius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1670 Bruunlöf Mich. Joh:is _ 100. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1669/70] Michaël Brunlöff. | Sacell. in Töfsala. | postea Pastor in Lappo, demum Pastor in Nykyrckia | obiit Holmiæ. — Armovuodensaarnaaja Taivassalon Kustavissa 1677, sitten kappalainen siellä (1679). Lapin kirkkoherra 1692, Kalannin 1698. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1700. † paon aikana Tukholmassa 1720.

Pso: Maria Wärdh († 1732).

Poika: Kalannin kirkkoherra Emanuel Brunlöf 4586 (yo 1701, † 1758).

Poika: notaari Henrik Brunlöf 4587 (yo 1701).

Poika: vouti Jakob Brunlöf 4966 (yo 1707, † 1725).

Poika: kalantilainen rusthollari Karl Brunlöf 4967 (yo 1707, † 1740).

Poika: ylioppilas Anders Brunlöf 5223 (yo 1712/13, † 1748).

Lanko: apulaispappi Jakob Wärdh 2592 (yo 1677/78, † ~1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #179; KA valtakunnanregistratuura 4.8.1675 f. 160 (Till Landzhöffdingen Oxen för Allmogen på Wartzala Öö, om dheras Capell och Gudztienst ... hurusåsom Oss hafwer Allmogen på Warsala Öö, i underdånigheet klageligen andragit, at emoth dheras gamble häfdh och rättigheet, skall dheras Capel blifwa nederrifwit, och Gudztiänsten dhem dher på Öön förtagas och ett annat Capell oppbyggias på Stoor-Öhn, nähr hoos Fagernäs Säthegård), 20.2.1678 f. 35 ([Kongl. Maij:tz Nådigste resolution och förklaring uppå dee beswär och klagepuncter som dess trogne Undersåtare af allmogen uthi] Töfsala Sochn och Warsala öö [hafwa igienom deres Fullmechtige uthskickade till denne Rijkzdagen underdånigst insinuera låtit] ... 2. Beklagar sig och Warsala öö ... dee och i förtijden hafwa lof bekommit sig et Capel at bygga, det Sochnenes Capelan med Gudztienst uppehållit, men blifwer dem af heerden och Arendatoren på Fagernäs (katso 2592) nu förtagit som en Kyrkia för Fagernäs port bygga låtit, der af ingen annan än han sielf gagn af hafwer ... K. M:tt will detta ährendet till Landzhöfd:n hafwa remitterat at här om ransaka och sedan till K. M:tt berätta, då K. M:tt will sig häröfwer wijdare i nåder förklara), 8.7.1698 f. 466 (Fullmakt för H. Michael Brunlöf at wara Kyrkioherde i Nykyrkio Sockn ... Kyrkioherde Embetet uti Nykyrkia S:n af Åbo Lähn förmedelst Mag. Gustavi Forstelij 1809 dödelige afgång är wordet vacant ock ledigt), 3.11.1721 f. 118 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Michael [Immanuel] Brunlöf 4586 på Nykyrkia Pastorat i Åbo Stifft ... medelst Kyrkioherden Michael Brunlöfs dödelige frånfälle Nykyrkia Pastorat i Åbo Stifft är ledigt wordet); KA mf. ES 1845 (kk 7) Taivassalon käräjät 20.–21.7.1676 f. 57v (Studenten Michaël Brunlöf i Prestegården); KA mf. ES 1924 (mm 11) Taivassalon käräjät 15.–17.12.1677 f. 51 (För detta Sacellanens Sahl: H: Henrichz 442 Enckia hust: Karin N felles för stembningz försittiande till sina 3 m:r och förbödz henne på Arrendatorens anmodan med Innewarande Åhrs Caplans Ränta sig till wijdare Rättens uthslagh, eller för än H: Michell som uthi hennes Nåde Åhr tiensten förrättat, blifwer betalt, intet befatta); KA mf. ES 1926 (mm 13) Taivassalon käräjät 30.–31.1.1683 f. 272; KA mf. ES 1932 (mm 37) Kalannin käräjät 26.–27.2.1701 s. 133 (Prästebohlet); KA mf. ES 1975 (nn 26) Loimaan käräjät 9.–11.2.1707 s. 345 (Kyrkioheerden Ehrewyrdige H:r Michael Brunlöf kärde så wähl å sine egne, som medelst undfången Fullmacht af den 6 Octobr: 1706 å des Swågers Bokhållaren Erich Gierss wägnar till des Stiuffader Kyrkioheerden Ehrewyrdige H:r Mathias Rungius 1312 om Arff å Fäderne och Möderne efftersom ingen afwittring wid bem:te Kyrkioheerdens inträde uthj Boo och Ächtenskap med deras nu mera afledne Moder och Swärmoder föregångit); KA mf. ES 1976 (nn 27) Loimaan käräjät 23.–24.3.1708 s. 241; KA mf. ES 1371 (p 15) Uudenkaupungin RO 15.9.1706 (om en häst); KA mf. ES 1371 (p 19) Uudenkaupungin RO 27.4.1710 (Kyrckioherden j Nykyrckie Sochn Ehrewyrdige H:r Michaël Brunlöff, som än denne aflednes Syskone-Barns, Kyrckioherdens j Loimjoki Ehrewyrdige H:r Matthias Rungii 1312 Stiuf-Son, medelst dess hijtsände Skrifft af d: 6 ejusdem); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman ylim. RO 26.2.1695 (H:r Pastoris [Michaël Brunlööff] barns Præceptor Dns: Olaus Wetterus 3678); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 14.3.1698; KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 16.8.1709. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 127 (XXX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 188; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #179. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 175, 177, 195; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #28D, 128D, 137D, 140D, 1491D, 2168D, 2942D, 3356D, 4013D, 4014D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7421; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 222; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4910 (1716); Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 78.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Brunlöf. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2067>. Luettu 27.11.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bruunlöf, Mich. Joh:is. p. 100 || Sat. 179. – Son af kpl i Loimijoki Joh. Michaelis Brunlöf († 1661). Kpl i Gustafs kapell under Töfsala 1676. Kh i Lappo 1692, i Nykyrka 1698. Död 1720 under flykten i Stockholm. Hans porträtt i olja eges af finska universitetet.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 127.

Tallenna tiedot muistiin