Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

19.2.1670 Mikael Heintzius Michael Matthiæ, Viburgensis 2070. Kotoisin Savitaipaleen Peltolahden kylästä. Ylioppilas Turussa 19.2.1670. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1670. d. 19. Febr. Michael Matthiae Heintzius. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1670. — Savitaipaleen kappalainen 1670, kirkkoherra 1682. Valtiopäivämies 1689. † Savitaipaleella 1.5.1718.

Pso: 1:o 1674 Brita Mattsdotter Hermigier tämän 2. avioliitossa († 1690); 2:o Katarina Kylander (elossa 1727).

Veli: Jääsken kirkkoherra, FM Påhl Heintzius 1903 (yo 1667, † 1705).

Poika(?): Gabriel Heintzius 5018 (yo 1708).

Poika: Sysmän kirkkoherra Mikael Heintzius 5379 (yo 1723, † 1782).

Poika: Savitaipaleen kirkkoherra Petter Heintzius 5380 (yo 1723, † 1777).

Poika: Hartolan kappalainen Samuel Heintzius 5609 (yo 1728, † 1785).

Poikapuoli: Koiviston kirkkoherra Per Fabricius 2183 (yo 1672, † 1711).

Tyttärenpoika: Rantasalmen kappalainen (Iisalmen nim. kirkkoherra), FM Mikael Orraeus 6832 (yo 1742, † 1770).

Vävy: Joutsenon kirkkoherra Gustaf Lilius 4736 (yo 1703, † 1731).

Vävy: Valkealan kirkkoherra Gabriel Procopaeus 5608 (yo 1728, † 1751).

Vävy: Valkealan kirkkoherra, FM Jonas Backman 6409 (yo 1737, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #78; KA valtakunnanregistratuura 18.2.1665 f. 9 (Instruction för Commendanten på Ny Slott Olof Granatenborgh, Item samma dagh Fullmacht bekommit), 6.11.1678 f. 272 (Expectans på Majors Chargen under Öfwerst Budberg för Capitain Kylander), 8.5.1686 f. 233 (Till Stats Contoiret för Majoren Peter Kylander), 19.7.1688 f. 414 (Öppet breef för Kyrkioheerden H:r Michael Heintzio på een Skatträttigheet aff ett hemman i Wijborgz lähn i Päldolax by ... Wij Carl etc. etc. etc. Giörom wetterligit, att såsom hoos Oss, Kyrkioherden uthi Savitaipal wyrdigh och wähllärde H:r Michael Heintzius underdånigst låtit tillkiänna gifwa, huruledes han jempte sine förfäder uthi samfällte 50 åhr har skattat för ett lijtet hemman i Påldalaxby, Safwitaipall Sochn och Lapwesi härad uthi Wijborgz lähn af 1/12 Skatt, och icke allenast till dess excolerande, uthan och medh huus öfwer laga byggnad, af sådant timmer som han ifrån andras ägor har måst hämpta, stoor omkåstnad nedlagdt, i meningh at således föruth försee sin hustro och barn effter sin dödh medh något stadigt hemwist; warandes nu mehra räntan af samma hem:n en Rustningz hållare i samma by till augment anslagen; Dessuthan hafwer han och på Skatt opptagit ett ödeshemman i samma by jämbwähl af 1/12 Skatt, emoth militie Commissionens försäkringh af een orubbat besittningh så länge räntan dher af richtigt erlägges, till hwilken ända ochså bem:te Commission lagt det till ett hemman medh dhet förre, såsom bägge belägna i en by medh ägor i Åker och Äng, Skogh och Marck sammanblandade, att dhe utan bägges ruin hwarandra icke kunna umbära, underdånigst derföre anhållandes, att Wij honom medh Skattemannabördh och rättigheet på bem:te hemman af 1/6 Skatt benåda täckes; Alltså hafwom Wij i anseende till ofwan anförde skiähl och motiver till sådan des underd. begiäran i nåder samtycht och bewilliat), 13.3.1689 f. 182; KA mf. ES 1814 (ii 4) Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 2.–4.3.1681 f. 25v (Förekom fordom Regementz Pastoris Sahl: Wyrdige och Wäll:de H:r Petri Turckz [Viipurin ratsuväkirykmentin (Erik Krusen rykm.) saarnaaja Petrus Nicolai Turck, † kaatui 4.1656, pso Anna Mattsdotter Hermigier] Änckia, dygdesamme hustru Anna Matzdotter, ifrån Päldolax by, och medh gråtande tårar sigh beswärade öf:r sin Swåger Cappellanen i Sawitaipalä, Wäll:de H:r Michael Hintzium att han medh Församblingens hielp uthugger aldeles den skogen hwar uthi hon deel medh honom haf:r, och samfält är, emedan hon haar ringa manhielp och inttet effter sin Skatt förmår at hugga), Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 10.–13.9.1681 f. 48 (Cappellanen Wäll:de H:r Michael Heintzius, katso 2540), Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 20.–21.3.1682 f. 108 (Sahl: Regementz Pastoris H:r Peer Turkz Änkia, dygdesamma hustru Anna Matzdotter), Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 9.–11.9.1682 f. 149v (Sacelanus i Safwitaipale Wäll:de H:r Michaël Heintzius), Taipalsaaren, Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 20.–22.2.1683 f. 243v; KA mf. ES 1815 (ii 4) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 20.–21.6.1684 f. 395 (Såssom Kyrkioheerden wäll:de H:r Michael Heintzius klagar att det skattehem:n i Päldelax byy och Safwitaipall S:n som han i Kongl: Commission 1682 antagit att skatta före, till des skogh och uthmark eendehls skall wara af des grannar, som med honom i ett skattelagh äre underslaggade, anhållandes fördenskull att honom medh dem, som äre: Sahl: H:r Pers Enkia, Madhz Häime och Prästebohlet ett skiffte effter hwars och eens luth i skatten bewilias motte); KA mf. ES 1815 (ii 6) Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 7.–9.9.1687 f. 137, Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 26.–28.9.1688 f. 322v (Såsom Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wällärde H: Michaël Heintzius å Prästebohletz i Safwitaipale wägna, ähr stridigh medh Rustmestaren Johan Montanus i Kaskis by, angående dett Montanus skal medh Swidiande öfwerträdt den åhr 1654 d: 18 Junij aff Synemännerne approberade råågången), Taipalsaaren ja Savitaipaleen käräjät 23.–24.7.1689 f. 523v; KA mf. ES 1816 (ii 8) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 21.–24.10.1693 s. 49, 64; KA mf. ES 1816 (ii 9) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 15.–17.1.1694 f. 14v, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 12.–13.6.1694 f. 98 (Råstmästaren Michel Erichsson förekom beswärandes sigh öfwer Kyrkioherden Ehrwyrdige och Wählärde H:r Michel Heintius huru som han sidstl:ne den 6:te Maij har öfwerfallet och skrämpt hans hustru Maria Hendersdotter som då skall warit hafwande. Jatkuu (ii 13) 11.–13.5.1696 s. 256); KA mf. ES 1818 (ii 16) Lappeen ja Joutsenon käräjät 6.–7.10.1698 f. 182 (att samma Contract är slutit emellan Sahl: H:r Biskoppen och Vice Pastorens [i Lappwässi Försambling Sahl:e H:r Andreæ Molleri 2929] Moderbroder Kyrckioheerden H:r Michael Heintzium som på Sal:e Pastorens wägnar samma Contract underskrifwit); KA mf. ES 1819 (ii 18) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 11.–12.1.1699 s. 30, Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 9.–11.10.1699 s. 183; KA mf. ES 1821 (ii 28) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 6.–7.2.1706 s. 93 (widskeppelse); KA mf. ES 1821 (ii 29) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 28.1.1707 s. 101; KA mf. ES 1821 (ii 30) Savitaipaleen käräjät 16.–18.10.1722 f. 181v (Studenten Petter Heintius på sin Moders Kyrckioherdskan dygdesamma Chatharina Kylanders wäg:r kiärade till Bonden Christer Nircko ifrån Suomenemij Cappellähn, angående hennes afledne Sahl: Mans Kyrckioherdens Michael Heintzii tillhörige 2:ne lijkstolar och 2:ne åhrs äfwen Prästerättigheter), 185v (des [Madam Catharina Kylanders] Hemman Ålckila i Safwitaipall Sochn ... Brand stodz hielp); KA mf. ES 1729 (bb 30) Sysmän käräjät 8.1.1710 f. 6v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 1.–3.10.1657 f. 349v (Förekom hustro Anna Matzdåtter, Feldtpredikantens Sal: H:r Peer Nicolai enckia och Retten klageligen tilkenna goff, at hennes Sal: man ähr på fordehl gifwen eller tildelt, Anders Falskis hemman:t af Safwintaipal Sochn at opbähra Renttan uthaf pro A:o 1654), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–4.2.1658 f. 484v (Fordom Krigz Predikantens Sahl: H:r Pärs Enkia, hustru Anna Mattzd:r framkom och berättadhe, huruledes hon hadhe Accorderat medh sin Landbonde Pål Michelsson, at hwadh swidie-arbete han skulle giöra, där till skulle hon medh honom hwardera läggia lijka mykit uthsäde, och sedan af wexten beholla halfwa delen hwardera); KA mf. ES 1835 (jj 9) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–13.9.1662 s. 98 (ÖfwerstLeutnampten Wälb: Odert Hastfer framträdde och berättade, huruledes fördetta Krigz Predikantens Her Petri Nicolaj Änckia Hustro Anna Matzdotter hade stält een fulkombligh Monteringh för dedt hemmanet i Peldolax som Mårthen Larsson war i sidste General Munstringh in fördh före, och han nu i från dragit hade. Begärandes widare, att emedan ber:de Änckia hafwer instelt een sådan Monteringh som hon aldeles är wäl tilfredz medh; dedt fördenskuldh sådant måtte annoteras, och hon sålunda blifwa om hemmanet, för medelst detta Tingz bewijss, så myckit mehra försäkrat. Hwarföre är detta, effter begäran, annoterat, och Änckian förwijst att förskaffa sigh der vppå widare försäkringh å wederbörligh orth); KA mf. ES 1835 (jj 10) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 5.–7.10.1663 s. 92 (Sal: Herr Petri Nicolaj änkia kärde till Philpus Påålsson, at han brukar hennes uthmarker som hon Rustar före, huilket hemman hon 1662 under Rostiensten uptogh och han nu än der på sigh trängia will), 93 (katso 1674); KA mf. ES 1835 (jj 11) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 6.–9.10.1664 s. 107 (Företrädde Her Peer Turckz Änckia ifrån Safwi Taipal Sochn och kiärde till Peer Peersson Torkell, at han för 2 åhr sedan haf:r sigh tillägnat ett stycke Ängh som under hennes hemman af ålder häfdat är); KA mf. ES 1836 (jj 12) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 26.–28.1.1665 s. 8 (H:r Per Turkz Enckia); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 62 (nu frånwarande H:r Per Turkis Enkia h:o Anna Matz dott:r); KA mf. ES 1837 (jj 18) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–28.2.1673 s. 7 (Mårtens [en löös dräng Mårten Larsson, förrige Pastoris i Safwitaipale Sochn H: Laurentij Petrij Sohn] broder H: Per Laurentij, som då war efter sin fader Kyrkioheerde i Safwitaipale ... den ofwanber:de Kyrkioherdens H: Petri Laurentij Sohn Petrus Petri Swarade), 10 (Cappellan:s i Safwitaipale H: Michaelis Henricij Attest); KA mf. ES 1838 (jj 19) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 19.–21.2.1674 s. 9 (Oppå Cappellanens Wäll:de H: Michaelis Heintzij begiäran sampt det wyrdige Consistorij i Wijborgh till migh Häradzhöfdinge uthgångne breff af den 17 Febr: 1674 Afsades: Att Lagl:n Erich Diurman sampt Nembdemännen Simon Kuntu och Jacob Karhu, widh Sahl: H: Petri Laurentij [Savitaipaleen kirkkoherra Petrus Laurentii Fabricius, † 1670] Erfwingars anfordran, inventera och skiffta emellan denne H: Michaelis hustru H: Petri Effterlefwerska H:o Brijta Matz dotter och hennes barn. Och detta effter Kongl: Privilegier Prästerskapet om sådane Arfskiffter gifne); KA mf. ES 1838 (jj 20) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 4.–6.2.1675 s. 5 (Då framträdde Cappellan:n i Safwitaipale Sochn H:r Michaël och kärde till sinn Hustrus Swärsohn Befallningzman Gabriel Stårk att han motte tillijka medh dhe andre Erfwingarne betala den Giäldh dhe till Jochim Suthoff skyldige äre. Deputerandes dertill särdeles, förmedelst sinn Stiufsohns Petri Fabricij 2183 Skrifft af den 12 Augusti 1674 ... Häremot swarade Gabriel Stårk, protesterandes: 1. Att denne H. Michael hafwer trädt i Echtenskap medh hans Swärmoder förr än barnen wore afwittrade och Giälden betalt ... Stårk hade någre Ährender 1670 i Åbo att förrätta, då hade hans Sal: Swärfader bidit honom, om han kunde uthi den Högl: Kongl: Hoffrätten få Häredzdomen och Ordres att saken måtte endtel:n afhielpas ... Och swarade H: Michael till Wigningen förr barnens Afwittrande: det warit Consistorij Consens), 10; KA mf. ES 1838 (jj 21) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.2.1678 s. 10 (Då framträdde Cappell:n i Safwitaipale Sochn, wällärde H:r Michael Heintzius och inladhe i Rätten Ven:di Consistorij Wijburgensis Remissorial jempte sin der sammastädes inlagde Supplica:on. Hwar uthi han beklagar sigh icke nutit Wijnpenningar för 1673 då hans hustro i sitt Nåde-åhr, efter sin förre Sal: Mann haf:r försörgdt församblingen medh Wijn och Oblater; uthan den nu warande Kyrckioheerden Wäll:de H: Johan Montanus (katso 2540) dem opburit); KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 15.–17.9.1670 s. 106 (Framträdde Fendriken Per Kylander, beklagandes sigh öfwer den Misswäxt som är Skedd i detta Åhret på Niemis Gårdh och Hyppälä Godz, om hwilket han Arrende wijs ett Contract medh sin Swär Fader Wälb: Oloff Granatenborgh ingådt haf:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128 (XXX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 12. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 263, 268; H. Hornborg, Släkten Heintzius. SSV 9 (1925) s. 47; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1329D, 3837D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 133; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #718D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Heintzius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2070>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Heintzius, Michael Matthiae. Vib. 78: 19.2.1670. – Hans bror p. 93. Kpl 1670 och kh 1682 i Savitaipale. Död 1718.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128.

Tallenna tiedot muistiin