Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1671 Johan Brennerus Johannes Gabrielis, Ostrobotniensis 2113. * noin 1652. Vht: Närpiön kirkkoherra Gabriel Brennerus (Gabriel Henrici, yo Uppsalassa 9.1624, † 1694) ja Brita Knutsdotter Rudnesius. Ylioppilas Turussa kl. 1671 [Brennerus] Johann. Ostrob _ 104. Stipendianomus 21.11.1671. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Johannes Brennerus | Sacellanus in Nerpes. Obiit 1697. Respondentti 1673(?, Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1673 – sl. 1674. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1675. — Närpiön kirkkoherran (isänsä) apulainen (1686). Närpiön Korsnäsin kappalainen 1690, Närpiön emäseurakunnan 1694. † Närpiössä 6.1697.

Pso: 1:o Margareta Pehrsdotter Kalm; 2:o ~1691 Elisabet Gustafsdotter Rothenius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Närpiön kirkkoherra, FM Gabriel Thauvonius 2796 (yo 1679, † 1719).

Appi: Kokkolan postimestari, lainlukija Gustaf Rothenius 692 (yo (1649), † 1677).

Veli: Turun hovioikeuden asessori Henrik Brenner 1465 (yo 1661, † 1689).

Poika: Vaasan ja Mustasaaren nim. kirkkoherra, FM Petter Brennerus, myöh. Brenner 4306 (yo 1698, † 1720).

Poika: kapteeni Johan Brenner 5038 (yo 1708).

Lanko: Närpiön kappalainen Gabriel Kalm 2833 (yo 1680, † 1716).

Vävy: Ahlaisten kappalainen Abraham Qvist 4241 (yo 1696, † 1722).

Vävy: Lapväärtin kappalainen Daniel Roos 4389 (yo 1699, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 30b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #217; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (21.11.1671); KA mf. ES 2081 (ss 6) Närpiön käräjät 28.–30.8.1684 s. 123; KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 50 (Coadjutoren i denne Sochen wyrdig och Wällärde H:r Johan Brennerus, insinuerade å sin Faders Kyrckioherdens Ehrewördige och wellerde H:r Gabrielis Brenneri wegnar een till Retten Stylicerat skrifft, af åfwanskrefne dato, förmelandes, att ehuru wähl hans Kongl: Maij:tt Allernådigest hafwer behagat d: 8 Novemb: A:o 1684, confirmera des K: Fadher till Pastoratet i denne Sochen ...), 61 (katso 1075); KA mf. ES 2082 (ss 9) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.–31.1.1687 s. 10; KA mf. ES 2082 (ss 10) Närpiön talvikäräjät 1688 f. 172 (medh hielparen H:r Johan Brenner); KA mf. ES 2083 (ss 11) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 16.–19.1.1689 s. 27 (saaken som igenom ett opkommit Rychte till Ransaakan Heemskuten ähr Angående det Wördige och Wällerde H:r Johan Brenner Skall hafft olåfligh beblandelse med Hauptmannens Wälbetrodde Mårthen Höökz hustru Anna Ebbes dåtter ... effter Nämbdens Eenhälleliga Sluth dömmes H:r Johan Brenner och Hauptmans Höökens hustru Anna Ebbes dåtter i denna saak aldeles frija); KA mf. ES 2083 (ss 12) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 11.–14.7.1690 s. 42 (Cappellanen wördige och wällärde H: Johan Brenner beklagadhe sigh att det hemman som honom ähr anslagit till Cappellans Stambn i Harfströöm ähr 1:o ett afhyst ödes Hemman och 2:o belägit ifrån Prestegården Kårsnääs 1 Ny Mijhl 3:o beste Engiar så långt ifrån Prestegården belegne, att man på een Höste dagh icke kan få ett Lass ifrån Engiarne till Caplans gårdh hemfördt ...); KA mf. ES 2083 (ss 13) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.6.1691 s. 65, 77; KA mf. ES 2083 (ss 14) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 21.–22.1.1692 s. 71 (Cappellanen Wördige och Wällärde H:r Johan Brenner och dess interessenter Kärde till Bäckby boor om äng i Myran); KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 22.1.1693 s. 132, 135; KA mf. ES 2085 (ss 16) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.2.1694 s. 384, 395 (katso 3133), 401 (H:r Johan Brenner som yngste Capellan är, katso 2833), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 13.9.1694 s. 356; KA mf. ES 2085 (ss 17) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.1.1695 s. 53 (Borgaren i Christina Stad Mårthen Erichson prætenderade af Cappellanen H:r Johan Brenner 8 D:r K:m:t Skuldfordran Här Rörande af förelupen Handell, som des Sahl: förra hustru hafft med honom), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 19.7.1695 s. 31; KA mf. ES 2085 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 20.1.1696 s. 69; KA mf. ES 2086 (ss 18) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 26.9.1696 s. 384; KA mf. ES 2086 (ss 19) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.2.1697 s. 280 (Sacellanus uthi Nerpis Ehrewyrdige och wällärde H:r Johan Brenner lätt actis publicis insereras, att Henrich Michelsons änckia i Gåttböhle, Walborgh Mattzdåtter skall honom wara skylldigh 20 Cappar länt Spanmåhl); KA mf. ES 2087 (ss 20) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 17.–18.1.1698 s. 141–155 (Fordom Sacellani, Ehrewyrdige H:r Johan Brenners Enckia, dygdesamme hustru Elisabeth Rothenia, lätt genom sin laga Fullmechtige, sin Stiuffader Befallningzmannen Oluff Sundell, i Retten upwijsa ett Förlijkningz Instrument, de dato d: 7 Decembris förledet åhr wählbemelte Enkia och hennes Stiuffbarns Moor Fader, Mantals Commissarien Wälbetrodde Pehr Jönsson Kallm emellan Uprettadt, Angående Arff effter Sahl: Brenner, Emellan des Enckia och barn aff 2:ne kullar, warandes sielfwa Instrumentet aff fölliande innehåll ... Insinuerandes än wijdare Sundell een Skrifft af Sahl: H:r Johan Brenner, på sitt yttersta Nämbl:n d: 2 Junii förledet åhr uthgifwen ... [H:r Commissarien Kalm] framlade der iämpte, Sahl: H:r Johan Brenners egenhändiga Skrifft, af d: 8 Junij 1691 hvar medelst han Brenner för obligerar sigh, att gifwa sine barn af förra kullan 2000 D:r K:m:t, till möderne effter sin Sahl: Moder, hustru Margreta Kallm ... Framlade Lijkwähl H:r Sundell, ett uthaf Sahl: Kyrkioherden i Nerpis, H:r Gabriel Brenner uprettadt Testamentz Instrument, af d: 13 Februarj 1691 ... Sedermera är effter Sahl: H:r Pastoris död, Arffskriffte emellan des änckia och barnen hållet d: 28 Martij 1695 ... Sedan Framlade H:r Sundell, 2:ne stycken Testamentz Skriffter aff Sahl: H:r Johan Brenners Moder, Fordom dygdesamme hustru Brijta Knutz dåtter uthgifne ... Först tillsade hoon Sahl: Matronan [Brita Knutz dåtter], till sin dåtter Son Gabriel Palman 20 Tunnor Spanmåhl ... 2 till Sahl: Henrich Brenners dåtter wed Nampn Margreta Brenner tillsade hoon 5 Tunnor Spanmåhl 1 Koo, och En Gullring som hoon bar på sin Finger till sin dödzdag. 3. Till Chatarina Brenner En Koo och En dukat, 4. till sin Sona dåtter Cicilia Brenner En ducat, 5. Brud Silfret och medh dess behörigheet, låfuar och tillsäger iag min Sona Enckia Elisabet Rothenia, som i åthskilligt måhl och så för mig Omaak hafft ... 6 till lill Brijta tillsades 1 Jacka och Kiertel, huar effter mina barn och barna barn hafwa att effterretta sigh ... Lars Brenner bekommit En ducat och Een Silf: begare, som war medh 3 Knoppar, Hindrich Brenner bekommit Een ducat, Sahl: H:r Gabriel Brenner bekommit En ducat, Sahl: Isaack Brenners Enkia bekommit 4 ducater. Brita Cnutzdåtter), Närpiön käräjät 26.–27.9.1698 s. 487–502; KA mf. ES 2088 (ss 21) Närpiön käräjät 14.–15.3.1699 s. 468–476, 494 (Dygdesamme hustru Elisabeth Rotheniæ Fullmechtige, Handelsmannen wählachtadt Petter Hällström ifrån Wasa, lät Tridie gången upbiuda Nynääs hemmanet, som wählbemelte Rotheniæ Swärmoder, fordom dygdesamme Matronan nu mera Sahl: hustru Britha Knutzdåtter åth henne Testamenteradt hafwer, wid hwilket tillfälle Commissarien Pehr Kallm, itererade sin wid sidsta Tinget emooth berörde hemmans upbiod giorde protest); KA mf. ES 2088 (ss 22) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 15.–16.1.1700 s. 110, 133; KA mf. ES 2089 (ss 22) Närpiön käräjät 25.9.1700 s. 947; KA mf. ES 2089 (ss 24) Närpiön käräjät 5.–6.2.1702 s. 81 (Det fordrade Mantals Commissarien Wälbet:de Pehr Jönsson Kalm uthaff Capellanens Sahl: H:r Johan Brenners Enckia dygdesamma Matronam hustru Elisabeth Rothenia 302 D:r 14 ½ ö: K: M: här flytande aff någre uthlagor som fordom Kyrckioherden H:r Gabriel Brenner för Nynääs hemmanet som Madam Rothenia nu åbor skyldig blifuet, des uthan prætenderade och H:r Commissarien 20 ducater som des måg bemelte Sahl: Johan Brenner på Commissariens wägnar upburet aff Anders Larsson i Christinæ Stad); KA mf. ES 2090 (ss 24) Närpiön käräjät 10.–11.9.1702 s. 1077; KA mf. ES 2091 (ss 26) Närpiön käräjät 19.–21.9.1704 s. 1148; KA mf. ES 2093 (ss 31) Närpiön käräjät 19.–21.8.1709 s. 502 (För detta Mantahls Commissarien Pehr Jönsson Kalm inlade i Rätten en skrifft, hwar uti han förmälar det framledne Kyrckioheerdens H:r Gabriel Bränners Arfwingar hafwa blefwet skyldige den tijden han hadde upbörden om händer här i Sochnen 302 D: K:m:t aff Nynääs hemmans uthlagor, Och emedan Probstinnan och dygdesamma Matronan Elisabeth Rothenia haf:r effter sin förra Swärfader bem: Kyrckioherde kommet i possession aff hemmanet, Ty anhåller han, att Probsten och Kyrckioheerden här sammastädes högEhrew: Mag:r Gabriel Thauvonius uppå sin Hustrus bem: Rotheniæ wägnar, samma rest betala skulle. Dess uthan upwisar Kalmen sin Sal: Mågz och H:r Probstens antecessoris Matrimonii, Capellanens H:r Johan Brenners Zedlar 1:o uthaff d: 4 Sept: 1688 uppå 20 Ducater ... Sal: Kyrckioheerden Brenners Måg Sal: Jacob Palman, åhr 1684 reverserat sig uppå 60 D: K:m:t ... bem: Jacobs Son Handelsmannen i Gl: Carlby Gabriel Palman); KA mf. ES 1924 (mm 12) Laitilan käräjät 24.9.1679 f. 37v (Dns: Jacobus Pahlman Fullmehtigat aff Capellanen i Cuhmo Wäll:de H:r Simon Polviandro); KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan käräjät 3.–4.2.1680 f. 23v (Auscultanten Dn: Jacob Pahlman), Euran käräjät 20.–21.6.1681 s. 329 (Procuratorens w:t Jacob Pahlmans attest af d: 30 Sept: 1680), Kokemäen käräjät 12.–14.9.1681 s. 451 (Advocaten Jacob Pahlman); KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 3.–5.10.1682 f. 185 (brandh hoos Advocaten Jacob Pahlman); KA mf. ES 1927 (mm 16) Euran käräjät 3.–7.3.1688 s. 165 (Sophia Mattzdotter ifrån Biörneborg kärde till Thomas Simonsson i Rachwoila om 100 D:r K:rm:t som hennes Broder Advocaten Sahl: Jacob Pahlman honom försträcht opå dess updragne 191 D:rs fordran aff Corneten Wälb: Axell Jordan, dett Thomas Simonssons uthgifne skrifft aff d: 17 Novembr: 1678 betygar ... hwilcka 100 D:r Sophia sade Pahlman skäncht deres Moder Brita Thomasdotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131 (XXXI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 108, 178, 234, 237; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #217. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 53 V#947; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 37; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 224 (Brenner Taulu 10); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #947R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8865; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1125R.

Päivitetty 25.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Brennerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2113>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brennerus, Johann. Ostrob. p. 104 || Ob. 217: 1671. – Hans bröder p. 67. Född 1652. Stipendiat 1673–75. Respondens 1672 u. Jac. Flachsenius. Kpl i Nerpes 1690. Död 1697.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 131.

Tallenna tiedot muistiin