Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1671 Pehr Portinus Petrus Svenonis, Ostrobotniensis 2114. * noin 1653. Kotoisin Kokkolasta. Ylioppilas Turussa kl. 1671. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Petrus Portinus | Conrector i Uleå skola 1681; Regements Pastor vid Österbottens Regemente 1690; Pastor i Salo 1692; Pastor i Pyhäjoki 1695; Contracts Prost. Dog 1714. Respondentti 1675 (Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1675 – sl. 1676. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1677. Ylioppilas Uppsalassa 3.11.1677 Petrus Portinus [Studiosi Aboenses huc accessere, Ostrobothnienses]. Stipendianomus 7.11.[1677?]. Respondentti 20.6.1682 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 7.12.1682. — Oulun triviaalikoulun konrehtori 1681. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) rykmentinpastori Riiassa 1690. Saloisten ja Raahen kirkkoherra 1692, Pyhäjoen 1695. Lääninrovasti. Tunnettu talonpoikien keskuudessa nimellä Lammas-Pekka. Valtiopäivämies 1710 (valiokuntakokous). † Oulussa 9.3.1714.

Pso: 1682 Margareta Bockmöller tämän 1. avioliitossa († 1721).

Pson seur. aviomies: Turun hovioikeuden varapresidentti Anders Munster, aatel. 1726 Munsterhjelm 2794 (yo 1679, † 1748).

Vävy: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Nils Mathesius 3352 (yo 1686, † 1740).

Sukulainen(?): Oulaisten pitäjänapulainen Jonas Portinus 4939 (yo 1706, † 1733).

Kaima: Petter Bäckius 2141 (yo 1671).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #218; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (7.11.[1677?]); KA valtakunnanregistratuura 27.7.1692 f. 380 (Kyrkioherde Fullmackt för Petrus Portinus ... såssom förmedelst Kyrkioherdens i Brahestad Magni Westzynthij 1142 dödel. afgång, pastoratet där sammastädes är kommit at blifwa ledigt), 18.6.1695 f. 316 (Kyrkioherde fulmackt för Martinus Peitzius 2382 at wara Pastor uti Österbottn och Brahestads församling ... Kyrkioherde Embetet uti Brahestads försambling i Österbottn igenom Magister Petri Portini befordran till Pyhäjoki är kommit at blifwa vacant och ledigt), 18.6.1695 f. 317 (Fulmackt för Magistro Petro Portino på Kyrkioherde Embetet uti Pyhäjocki försambling ... Kyrkioherde Ämbetet uti Pyhäjocki och Österbottn förmedelst Kyrkioherdens därsammastädes Mag. Johannis Laibächs 2380 dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 11.1.1716 f. 596 (Kyrkoherde fullmackt för Magister Nicolaus Mathesius 3352 ... medelst Mag. Petri Pontini dödel. afgång Kyrkoherde bestellningen wid Pyhajoki församling i Österbotten är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 2084 (ss 14) Lapuan käräjät 29.2.1692 s. 353 (opwijsandes derjemte Regementz Pastoris, Äre wördige Mag: Petri Portini bref och Attest, att han [Soldaten Simon Erickzson] intet är i Rijga till finnandes); KA mf. ES 2088 (ss 21) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.1.1699 s. 234 (een attest af d: 18 Junij 1691 Såsom till wittne underskrefwen af då warande Pastore Regiminis Ehrewyrdige H:r Petro Portino, Sampt C: Past: in S:t Jacob Ehrewyrdige H:r Olao Fontin); KA mf. ES 2035 (rr 20) Lohtajan käräjät 22.2.1683 s. 217 (Framkom Conrectoren widh Uhlå Trivial Scholan Magister Peer Portinus och inlade i Retten å sin Swerfaders Befallningzman Welbet:de Johan Bockmöllers wegnar den Kiöpe skrifften Sal: Gabriel Grooth A:o 1676 d: 17 Januarij hade slutit med Bonden Mårthen Mårthensson Maunula om Åriala et helt mantahls hemman); KA mf. ES 2036 (rr 24) Iin käräjät 16.–18.2.1687 s. 109 (Nerwarandes på Ven: Consit: wegnar Conrector ifrån Uhlå M:r Petrus Portinus, katso 1888); KA mf. ES 2037 (rr 25) Iin käräjät 11.–12.7.1688 s. 106; KA mf. ES 2037 (rr 27) Lohtajan käräjät 13.9.1690 s. 205 (Heredz Rättens Notarien Mons:r Isaac Brenner Jacobsson 3142, Insinuerade Regementz Kyrckieherdens Mag: Petri Portini meddelte Fullmacht åth Militiæ Auditeuren Jacob Pontus Tawastierna Daterat Uhlå d: 17 Julii Innewarande Åhr 1690 att affordra af Sahl: H:r Andræ Cajani U359 Enckia dygdesamme hustru Brita Granquist dess Lentte book Attlanticam Rubecki och som Militiæ Auditeuren till sacksens uthförande warit förhindrat, ty Committerat skrifftelige förbem:te Notarien söckia herutinnan richtigheet, som han dedh och söckte nu för retta, icke allenast igenom hustru Britas Faars Welb:de Befal:s Hans Christopherssons skrifwelsse af d: 1 Maij Passato till Mag: Petrum Portinum, Uthan och effter Vice Pastoris i Uhlå Wördige och Wellerde H:r Zachris Ulhegi d: 6 Martii detta Åhr om denne bookens beskaffenheet utgifne attest till richtigheet, deremot Befal:n Granqwist å sin dotters wegnar sigh förklarade willia widare om siälfwa saakens beskaffenheet inhempta ifrån Cajana grundteligare wetskap och effter rettelsse, dedh och för denne Gångan der wedh lemnades till Nesta Tingh att effterkommas); KA mf. ES 2038 (rr 31) Oulun käräjät 21.–23.7.1694 s. 150 (Dhet lät Kyrkioheerden ifrån Salo Sochn Ehrewyrdigh och högwällärde Mag:r Petrus Portinus igenom des Fullmechtigh Notarien Bryniel Cygnell 2801 effter skriffteligh opwist Fullmacht af d: 8 sidstleedne Junij, föredraga denne Rätt huruledes den tijden han warit Pastor Regiminis wedh Qvarnisonen i Rijga, haar han uppå någre Solldaters trägne ansökiande assisterat dem medh penningar som dhe till sin nödtårfft kunnat batarfwa, hwaremoot dhe i sine utgifne handskriffter och förplichtellsser assignerat honom till deras Rotebönder her i Orten af deras innestående leega att ersättias); KA mf. ES 2040 (rr 34) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1697 s. 263 (Inkom Kyrckioheerden här sammastädes Ehrewyrdig och Högwällärde Mag: Petrus Portinus giörandes Rätten witterligit, huru såssom denne Sochns Försambling i anseende till dess Prästegårdz allt för ringa ägor och trånga lägenheet, hafwer fullan d:n 26 augusti 1688 sig Kittilä 1/4 Mantalls hemman af dess Åboo Cnut Ohlsson emoot 250 D:r K:m:t tillhandlat, men ...); KA mf. ES 2040 (rr 35) Pyhäjoen käräjät 5.–6.9.1698 s. 958; KA mf. ES 2041 (rr 36) Pyhäjoen käräjät 11.–13.9.1699 s. 962 (Wuotila 2/3 M:lls Börde hemman i Norrby, katso 3052); KA mf. ES 2041 (rr 37) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1700 s. 171, Pyhäjoen käräjät 14.–17.9.1700 s. 947; KA mf. ES 2041 (rr 38) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1701 s. 131 (Sahl:ge Kyrckioheerdens Johan Tawastz 736 Sterbhuus ... medh H: Kyrckioheerden Ehrewyrdige och höglärde Mag: Pehr Portino hwilcken sig Wuotila 2/3 M:lls Bördehemman d: 15 Aug: 1699 emoot 500 D:r K:m:t tillhandlat), 134; KA mf. ES 2042 (rr 38) Pyhäjoen käräjät 16.–18.9.1701 s. 773 (Framsteeg å satte Ting Kyrckioheerden härsammastädes Ehrewyrdig och höglärde Mag: Pehr Portinus och näst det han anhöllt om laga Fasta och Skötning på det hemmans kiöp Wuotila benembd a 2/3 M:ll i Norrbyn belägit, hwilcket H:r Kyrckioherden sig af Broofougden Isaac Tawast 3052 för 500 D: K:m:t tillhandlat och kiöpeskrifften dem emellan d: 15 Aug: A:o 1699 oprättat, det medh meera widlöfftigare af sig wijsar), Pyhäjoen ylim. käräjät 10.–21.3.1701 s. 902; KA mf. ES 2042 (rr 39) Pyhäjoen käräjät 13.–16.9.1702 s. 872; KA mf. ES 2044 (rr 42) Pyhäjoen käräjät 21.–23.2.1705 s. 286, Pyhäjoen käräjät 11.–12.9.1705 s. 711. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 305, 344, 362, 429, 432; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 250; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 380; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #218. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 54 V#959; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 158, 167, 297; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #875G, 959R, 988R, 1462D, 2350D, 2651D, 2935D, 3846D, 4216D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 203; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 125; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1137R, 1201R, 1918H (vih. 1682), 3091, 3503.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Portinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2114>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Portinus, Petrus [Svenonis]. Ob. 218: 1671. – Stipendiat 1675–77. Respondens 1675 u. Jac. Flachsenius, 1682 u. Joh. Flachsenius. Magister 7.12.1682. Student i Upsala 3.11.1677. Konrektor i Uleå skola 1681. Pastor vid Österb. regem. 1690. Kh i Salo 1692, i Pyhäjoki 1695. Död 1714.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133.

Tallenna tiedot muistiin