Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

15.3.1671 Olof Krogerus Olaus Samuelis, Savolaxensis 2120. Vht: Säämingin kirkkoherra Samuel Krogerus (Samuel Olai, † 1674) ja Anna Bertilsdotter (Kettunius). Ylioppilas Turussa 15.3.1671 Krogerus Ol. Samuelis Savol _ 104. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1671. d. 15. Mart. Olaus Samuelis Krogerus. Savol. Respondentti 1673(?, Lidén), pr. Petter Bång U182. — Viipurin triviaalikoulun rehtori 1680. Kerimäen kirkkoherra 1692, erotettu 1706. ‡ Joroisissa 19.2.1711.

Pso: 1:o Anna Tomasdotter tämän 2. avioliitossa († 1705); 2:o 1705 Kristina Schmidt tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Kerimäen kirkkoherra Olof von Börger U160 († 1679).

Pson seur. aviomies: Viitasaaren kappalainen Israel Cunelius 2842 (yo 1680, † 1713).

Veli: Bertil Krogerus U243.

Poika: Kangasniemen kappalainen Samuel Krogerus 5565 (yo 1727, † 1757).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #79; KA valtakunnanregistratuura 28.11.1654 f. 138 (För Safwelax Nystadz Inwånare till Landzhöfdingen Johan Rosenhane, angående Sämminge och Kärimäki Sochne presters ombythe), 31.5.1692 f. 277 (Collation för H:r Oloff Krogerus på Kärimackij Pastorat ... såsom medelst Jacob Ursinii 1559 befordran till Randsalmi Pastorat, Karimacki gäld är kommit at blifwa vacant och ledigt), 29.11.1706 f. 436 (Kyrkioherde fullmacht wid Kärmäcki församling uti Wijborgs stift för Cappellanen wid Jockas församling wällärd Laurentius Brunnerus 3666 uti Olai Krögeri ställe ... medelst Olai Krögeri förseelse, Kyrkioherde beställningen wid Kärimäcki församling uti Wijborgs stift är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2006 (oo 7) Kerimäen käräjät 10.–13.6.1693 s. 336 (Emellan Probsten Erewyrdige H:r Mag: Jacob Ursinum 1559 och Kyrckioherden Erewyrdige H.r Olaum Krogerum, angåendhe någre Swedie upå Prestebohletz i Kärimäkj ägor, hwarom dhe warit Twistige); KA mf. ES 2007 (oo 8) Kerimäen käräjät 26.–28.11.1694 f. 156v; KA mf. ES 2006 (oo 8) Kerimäen käräjät 19.–21.2.1696 f. 39; KA mf. ES 2007 (oo 9) Kerimäen käräjät 16.–19.10.1697 f. 196v (Såsom Kyrckioherden i Kärimäcki Sochn Ehrewyrdige och Wällärde H:r Olaus Krogerus igenom sin Fullmechtige Coadjutoren H:r Andreas Zætreus sigh beswärade öfwer Henrich Silfwenoin ifrån Kulenois by som skall hans Wallherde sönderskurit widian af een grindh); KA mf. ES 2009 (oo 14) Kerimäen käräjät 8.–9.10.1700 s. 426; KA mf. ES 2009 (oo 15) Kerimäen käräjät 31.10.1701 s. 282; KA mf. ES 2009 (oo 18) Kerimäen käräjät 26.–27.1.1704 s. 44, Kerimäen käräjät 2.–3.11.1704 s. 309; KA mf. ES 2010 (oo 21) Kerimäen käräjät 20.–21.5.1707 s. 130 (Crono Befalningzman Wälbet:dde Petter Strengberg föredrog Rätten, huru som för detta Pastoren wid Kerämäki försambling Olaus Krogerus har d: 14 October 1705 trädt i Echtenskap med sin framledne hustrus syster dotter Christina Schmidt, och sedermera ett barn med henne sammanaflat, hafwandes låtit sig utan föregången lysning sammanwigas af en ifrån Ingermanland flychtig Prästman H:r Simon Agander, som nu uti Joutzenos S:n sitt tillhåld hafwa skall, lämnandes Befalningzman Saken under Rättens Ransakning och utslag; För detta Pastorn Krogerus uppå detta Befalningzmans angifwande swarade sig icke kunnat befinna, att sådant gifftermåhl woro så strängt förbudit, som det sedermera i Consistorio blifwit optagit, hwarest han d: 18 Apr: förl:ne åhr ifrån sitt Prästeliga Embete, lägenheet och förmohner är afsatt, utan fast man warit i dhe oförgripeliga tanckar, att såsom Syskone barn, hwilcka intet äro hwar annan fiermare än till annan led i skylskapen, är tillåteligit med Kongl: Maij:ttz allernådigst tillstånd få giffta sig, altså och intet mindre detta, som eij är närmare i swågerlaget än till andra led uti sido linien, säijandes sig warit uti den otwifwelachtige förmodan, att eij någon lag ell:r Kongl: förordning skohlat aldeles förbiuda gifftermåhl widare än till primum gradum affinitatis et consanguinitatis in linea collaterali, berättandes sig blifwit för fölliande motiver skull necessiterat till detta gifftermålet, 1:o att däs sal: hustro låg siuck öfwer ett halft åhr, 2:o effter hennes död har han warit halfft åhr Enckling, hwaraf däs hushåld begynt nästan aldeles gå i grund, 3:o giorde fienden samma tijd infall wid Sårdawalla, hwilcket hoos honom förorsakat en stor räd hoga, effter han ingen hade som honom i däs ålderdom anse och skiöta kunde, och hielpa däs lijf och godz undan fienden, hafwandes således för åfwantald orsaker skull blifwit förorsakat i största hast träda i detta gifftermåhlet ... hon [Christina Schmidt] effter däs Sal: Mans död har måst ifrån Ingermanland flychta undan fienden till denne orten ... har H:r Simon henne tillsport huru när hon woro med Krogero skyld, och enär hon swarat sig wara hans afledne hustros syster dotter, så har H:r Simon sagdt, att emedan dhe intet närmare woro skyld, så kunde dhe wäl giffta sig med hwar andra ... Närwarande Kärämäcki Sochnemän beklagade högel:n sig her medelst mist en så god och trogen siälesöriare, begiärandes att dheras intercession och förbön som dhe nu för honom giorde, måtte ad notam tagas ... emedan honom i synnerheet som en Prästman är, nogsamt war kunnigt, att sådant gifftermåhl effter Gudz och wärdzlig lag eij wara tillåteligit, som är contraherat in secundo gradu affinitatis lineæ inæqualis collateralis, et in affinitate primi generis, och således effter Gudz lag inceptuosum Levit: Cap: 18 V: 1 och 20 V: 20; Fördenskull i anledning deraf, dömes Olaus Krogerus och däs hustro Christina Schmidt att mista lifwet, hwilcket den Högl: Kongl: Hoff Rättz Högrättwisa omdöme i ödmiukheet hemställes); KA mf. ES 2010 (oo 22) Kerimäen käräjät 26.2.1708 s. 74 (Förra Kyrckioheerden H:r Olaus Krogerus föredrog Rätten huru som han hoos en dehl af Sochnemännerne har innestående Resterande Pastoralier), Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.5.1708 s. 100; KA mf. ES 2010 (oo 23) Kerimäen ja Säämingin käräjät 15.–16.11.1709 s. 352 (För detta Pastorn Ehrewyrdige och wällärde H:r Olaus Krogerus anhölt Att Sahl: Befallningzmans Wählbe:de Carl Thiels Enckia dygdesamme Matrona Elisabeth Strengberg måtte förnöija och betala honom dess Resterande Pastoralier ifron A:o 1703 till 1706 inclusive); KA mf. ES 2010 (oo 24) Leppävirran käräjät 16.–17.2.1711 s. 26 (Pastorskan Christina Schmidt), Leppävirran käräjät 2.–3.6.1711 s. 86 (Sahl: Pastorens Olai Krogeri Enckia dygdesamma Matrona Christina Schmidt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 12. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 41 V#725; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 327; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 350; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 721 (Krogerus Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #725R, 739G, 2935D, 3988G, 3991G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #766R, 3794.

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Krogerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2120>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Krogerus, Ol. Samuelis Savol. p. 104 || Vib. 79: 15.3.1671. – Son af kh i Sääminge Sam. Olai Krogerus († 1674). Respondens 1673 u. Bång. Skolrektor i Viborg 1680. Kh i Kerimäki 1692; afsatt för uraktlåten lysning.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133.

Tallenna tiedot muistiin