Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1671 Elias Forselius Elias Erici, Ostrobotniensis 2142. * Vetelissä 15.1.1652. Vht: Kokkolan Vetelin kappalainen Erik Raumannus (Ericus Sigfridi, † 1673) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1671 [Forselius] Elias Erici Ostrob _ 107. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Elias Erici Forselius. | Sacellanus in Wetil 1693. Obiit 1733. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.1673. — Vetelin kappalainen 1673. Joutui isonvihan aikana pahoinpidellyksi 1714, pakeni sen takia joksikin aikaa takametsiin, mutta palasi sittemmin kappalaisenvirkaansa. † Vetelissä 4.2.1733.

Pso: 1:o Brita Pettersdotter Stechius († 1684); 2:o Katarina Mullovius († 1743).

Appi: sotilaspappi Henrik Mullovius 889 (yo 1652, † 1666).

Veli: Hailuodon kirkkoherra Gustaf Forselius 2569 (yo 1677, † 1707).

Poika: vänrikki Erik Forselius, myöh. Forsell 4567 (yo 1700).

Poika: oululainen kauppias Johan Forselius U619 († 1779).

Poika: Vetelin kappalainen Jakob Forselius U620 († 1758).

Tyttärenpojan poika: varatuomari Erik Johan Bergbom 11152 (yo 1797, † 1832).

Vävy: Limingan kirkkoherra Matias Pasanen, myöh. Pazelius U650 († 1771).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 64b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #222; KA mf. ES 2026 (qq 1) Kokkolan käräjät 23.–27.8.1678 f. 111v (Cappell Predikanten H:r Elias Forsselius); KA mf. ES 2085 (ss 16) Lapuan ylim. käräjät 15.5.1694 s. 431 (Capellanens uthi Wetil Capell H:r Eliæ Forseli giorde relation); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 31.7.1644 f. 324v (Her Erich Caplaan i Öfwer wetill begärar at Uptaga et ödes hemman åm ½ Mantall Ib:m Huilket Mickell Anderss: seenast åboot hafuer och sedhan för 3 åhr ödhe leegat); KA mf. ES 2029 (rr 9) Kokkolan käräjät 2.8.1655 f. 82 (H:r Erich uthj Marcken Capplan, Angaff Anders Peersson i Halso fålck at dee bruka sijgne- och löfwierij och Andra diefwulskaper Och emedhan dee eij wore tillstädes, derföre kunde Retten inthet dertill giöra, Uthan pålades Länsmannen, at han dem för Retta steller Neste Tingh); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kokkolan käräjät 27.–28.7.1666 f. 926v (Herr Erich Sigfridi (vertaa 66) uti Carleby öf:r bygdh boende, gaf Rätten tilkiänna, huruledes ett Mördat barn emellan röringen och småbönderne uti Cronoby den 3 Julij 1666 är funnitz); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 27.–28.8.1669 f. 343v (H:r Erich Capplanen i Marken), Kokkolan käräjät 29.–30.7.1670 f. 473v (Caplan wähl:de H:r Ericus Raumannus), 474; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 528 (Cappelanen Wällärde H:r Elias Erici oppe wedh öfwer Wettell Capel, anhölte att Rätten wille Ransaka om Kåskela 1 Mant:s hemmans tillstånd, som 18 åhr för A:o 1644 warit i Öde fallen, då hans Fadher H:r Erich dedh nödgast optaga ...); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 2 (Widh påstående Tingh 1690 om Wintteren och afkortningz Ransakan, bleef af Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaf Grass effterfölliande Crono Jordh förordnade och tilldelte till Caplans bohl, Nembl:n åth Caplan i Kiälfwiå 1653 af Simuckala 2/3 Mant: 1/3 deel och den andra 1/3 del blifwer under Skatt Och åth Caplanerne i Gamble Carleby Såssom åth H:r Christopher Olaj 2083 Johan Olofsson Prestz 3/8 Mant:, Och åth H:r Daniel Mathiæ 2510 Mårthen Josepsson Wäntters 2/3 Mantahl, åth H:r Elias wid Capelle Anders Johansson Påsoris 1/2 M:ll deraf i forna tijder 1/4 deel ähr Inlagdh blefwen thesslickes och så at Caplanerne i Cronoby såssom H:r Gab: Werander 1128 Hans Hansson Dures 1/2 Mantl: i Håpsahla, Men H:r Carl U286 måste Låtha sigh benöija medh dedh booställe j Terfwi Järfwj Capellboor för deras Predikant der Oppe bygt hafwa), 12 (Isaack Falander 793 Proponerade för Rätta att her i Sochnen wore een sådan sedh att enär Mann eller Hustru wilja Iträda i Annat giffte, Och Barne Godz effter 1669 Åhrs Förmyndare, och Nya Kyrckio Ordningen af till förordnade Män och Cronans Befalningz Man skulle Afwittras, då blifwer dedh eij wijdare effterkommit än Allenast medh Förälldrarnas kläde Jänckningh och icke mehra som det och Nyligen skedt hoos Erich Matzson Långh i Röringe /: hwars andre hustru Sahl: Brita Erichz dotter för tuu Åhr genom döden afgådt, Och han nu sigh ärnat i tridie giffte :/ ... Ty förordnades Lijckmetigt 18 Cap:ll i gifft: M: B: L: L: jämbwähl 4:de och 5:te Puncht i 1669 Åhrs Kongl: Förmyndare Ordningh i Modher brodrens Wellerde H:r Eliæ Forsselii Nerwaru tillbörl:n fördehlas effter H:r Eliæ begiähran), Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 214, 221 (Caplan wedh Öfwerwetil Capell Wyrdigh och Wellerde H:r Elias Forselius Proponerade huru hans Sahl: Faders Optagne Crono Jordh Kåskela 1 Mantals hemman i Öfwerwetill wore Indelt till Caplans bohl det hans Fader temligen Excollerat och bebygdt, befarandes han sigh och att hans Arfwingar eij för sådant af dess Successori eij någon Satisfaction kunde åthniuta, medh mindre honom af Retten måtte deröfwer förunnas Werderingzmän, som honom effter begiähran bewilliades förrettas), 221; KA mf. ES 2038 (rr 30) Kokkolan ja Kälviän käräjät 4.–5.9.1693 s. 362 (Capellanen ifrån Gamble Carleby Marken wyrdigh och wällärde H:r Elias Forselius), 376; KA mf. ES 2038 (rr 31) Kokkolan ja Kälviän käräjät 8.–9.1.1694 s. 42; KA mf. ES 2039 (rr 33) Kokkolan ja Kälviän käräjät 11.1.1696 s. 26 (Dhet berättade Cappellanen wyrdig och wällärde H:r Elias Forselius, huru såsom fuller d: 6 Septemb: 1686 lagl: ähr ransakat om Kåskela 1 M:lls hemman som till Cappellans Bohl i Öfwerwettill nu ähr indehlt); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kokkolan ja Kälviän käräjät 25.–27.9.1699 s. 1091. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135 (XXXII), 484 (Tillägg och rättelser. XXXII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #222; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 81 #222 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 126; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 152; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2006; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 170.

Päivitetty 6.8.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Elias Forselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2142>. Luettu 24.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Forselius... Af honom Beskr. öfver Vetil kapellförsamling, ms.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 484.

Forselius, Elias Erici Ostrob. p. 107 || Ob. 222: 1671. – Son af kpl i Öfver Vetil Er. Raumannus († 1673), hvars barn kallade sig Forselius efter kaplansbolet Koskela. Född 1652. Pvgd 1673. Kpl efter fadren 1673. Död 1733.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135.

Tallenna tiedot muistiin