Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1671 Henrik Kelhevius Henricus Olai, Ostrobotniensis 2143. Vht: Kälviän kirkkoherra Olof Kelhevius U70 († 1683) ja Elin Henriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1671 Kelevius Henr. Olai Ostrob _ 107. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1671] Henricus Olai Kelefvius. | Esqvadrons Predikant; Pastor i Kelviå 1685. Död 1685. — Eskadroonansaarnaaja kuusikasrykmentissä, komennettuna mm. Jämtlandiin, ero rykmentin supistamisen takia. Kälviän kirkkoherra 1684. † Kälviällä 23.4.1686.

Pso: 1680 Katarina Gammal tämän 2. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #223; KA mf. ES 2026 (qq 1) Lohtajan käräjät 14.–15.2.1678 f. 19v (Borgarens Sahl: Anders Tastz Änckia hustru Karin Gammal); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kälviän käräjät 1.3.1680 s. 75 (H:r Henricus Kelhewius fordradhe aff Anders Kippoi Aderton Dahl:r K:rm:t för Tree R:d:r som H:r Henrich lånth åth Anderses Son Michel Andersson wtj Rijga d: 24 Februarij 1678), 75 (Sahl: Handelssman Anders Tastz Arfwingar ... Tastens Enckia dygdhesamme hust: Catarina Gammall); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kälviän käräjät 2.8.1673 f. 445 (Michel Thomason i Rotzala förekom och klagade huruledes Caplans h:r Olåfs Son Henricus Olai skall nästleden Maij Månadh upå ett bröllop honom öfwerfallit och myckit illa slagit medh); KA mf. ES 2035 (rr 19) Lohtajan käräjät 16.–17.1.1682 s. 66 (Såsom Oloff Person Laitila ifrån Tholambi by och Lochto S:n befinnes effter Borgarens i G: Carleby Stad Sal: Anders Tastz insinuerade Räckning uthur hans geld book extraderat, wara skyldigh 53 D:r 31 ö: Km:t, hwilken rest Wellerde H:r Henrich Kellevius, som Enckian till echta äger för Retta sökte, der emoot Oloff icke seija kunde; Altså dömbdes Oloff Peersson bem:te 53 D:r 31 ö: Km:t at betala); KA mf. ES 2035 (rr 20) Kälviän ja Kokkolan käräjät 3.–4.9.1683 s. 434 (uthi wellerde h:r Henrici Kellewij nerwaru är werderat till 130 D:r K:m:t); KA mf. ES 2036 (rr 21) Kokkolan ja Kälviän käräjät 11.–12.8.1684 s. 160 (bewis Dat: Kelfwiå d: 26 Martij sidstförledne och af Designato Pastore därsammastädes Underskrifwen), 162 (Framstegh Johan Larsson ifrån Ruodzala och Kelfwio Sochn, och inlade Kyrkioherdens dersammastädes H:r Hinrich Kellhevij jempte Sochnens, medh des Signete, undertrycht Attestatum af Dato d: 11 Aug: sidstledne); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kokkolan ja Kälviän käräjät 27.–29.8.1685 s. 250, 252 (Ehrewördige och Wällärde Kyrckioherden ifrån Kälfwiå H:r Henrich Kelfhenius föredrogh Rätten den swåra olägenheet och fattigdoom, som hans Moder Sahl: Pastoris Olai Marci Enckia hustro Elin Hindersdotter wore råkat uthi, förmedelst dedh hennes Sahl: Man een ruum tijdh tient för een Caplaan, uthi den ringa och fattige församblingen Kälfwiå, Hwarföre han sigh till booställe nödgast sökia af den tijdhen warande Landzhöfdingen Sahl: Wälborne Erich Sooph Ett Ödes hemman om 2/3 Mantal Simuckala benembd, som brefwet af d: 14 Septembr: 1645 dedh Uthwijste, Till hwilket hemman ähr blifwen förundt tillhielph ett Ödes hemman ...); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 17.–20.9.1687 s. 548 (Nemdemännen ifrån Kälfwiå Sohn företrädde och Insinuerade i Rätten å dheres Sochns wegnar twenne Copier af dheres skrifwelser, som dhe d: 24 Maij och utj Augusti Nestförledith åhr 1686 hade Skrifwith högh wördige Fadren Herren Biskophen som och Venerandi Consistorium till medh Ödhmiuk Notification åm dheres förre pastoris Sal: H: Hendrichz Kelfvenj dödeliga afgångh d: 23 Aprilis och då gifwith sin Votum och begeran på Cappellanen i G: Carlby wällärdhe H:r Erich Essevium 2703); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 9.–11.9.1689 s. 212 (Sahl: Pastoris H:r Hindrichz i Kiälfwia E:a dygdesamme hustru Karin Gammal beswärade sigh öfwer någre mootwillige som förhålla henne dess resterande Pastoralier); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 219. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #223; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 81 #223 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 133; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5794; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 24.

Päivitetty 7.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Kelhevius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2143>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kelevius [Kelhevius], Henr. Olai Ostrob. p. 108 || Ob. 223; Kelefvius. – Son af kh i Kelviå Ol. Marci Kelhevius († 1683). Esqvadronspredikant. Kh i Kelviå 1685. Död s. å.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136.

Tallenna tiedot muistiin