Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1671/72 Josef Biörnburger Josephus Gabrielis, Satacundensis 2152. Vht: Ruoveden kappalainen Gabriel Bernburgius 271 (yo 1642, † 1659) ja Kristina Wallenius. Ylioppilas Turussa 1671/72. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1671/72] Josephus Bærnburger. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Berndt Mellinin, sittemmin Fritz Wachtmeisterin rykm.) saarnaaja 1680. † 26.12.1691.

Pso: Emerentia Kyander (jäi leskeksi).

Appi: Rantasalmen kirkkoherra Anders Kyander U194 († 1692).

Vävy: kersantti Olof Hiskou 3418 (yo 1687, ‡ 1735).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #183; KA valtakunnanregistratuura 17.5.1695 f. 221 (Till Öfwerst Fritz Wachtmeister swar om Emerentia Kyandra ... Wij see utur Eder underd:e skrifwelse dat. d. 19 passato hurusom I und. intercederen för framl. Esquadrons Predijkantens Joseph Biörneburgers Encka Emerentia Kyandra at hon med Nåde Åhr effter bem:te dess man måtte blifwa benådat; Men som redan så lång tijd är förfluten, sedan mansens död; Så kan hon nu så långt efteråt intet beneficeras med det begiärte Nåde Åhret); Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1692 f. 117v (KA mf. WA 2067); Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1705 f. 506v (KA mf. WA 2072, Hämeen läänin jalkaväkirykmentti (J. J. Maidelin rykm.), 2. kompp. Munsterskrif: Gabriel Biörnburger); KA mf. ES 1965 (nn 7) Ruoveden ja Keuruun käräjät 30.9.–4.10.1686 s. 229 (Ex protocollo. Underlaghmannen Wählb:de Olaus Hamnius beswehradhe nu sigh öfwer hustru Cherstin Josephzdotter i Pitkälä ... sin Sohn Josep Berenburger ... Actum Ruowesi Tingställe dhen 16 Septembris Anno 1679); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Rantasalmen käräjät 11.–12.8.1684 s. 81 (Krigz Predikanten H:r Joseph Gabrielis kärde till Lars Huchanen, at han intet will hålla dhen förlijckningh som han medh honom ingångit hafwer, angåandhe en Engh som han af Madtz Pölkenen arrenderat hafwer), 84, Iisalmen käräjät 7.–9.1.1685 s. 3 (Krijgz Predikanten Wördigh och Wähllärde H:r Joseph Börnneburger framträdde, och Inlade een Wijborgz Kämnärs Doom af d: 6 Octob: förledne Åhr Daterat, uthi hwilken han Adstringeres att betala såssom een Cautionist, för een bonde be:d Johan Niskain 18 D: S:m:t för Confiscerat Toback, och han ährlagdt hafwer ... begiärande altså att Johan Mattzson Ryttkäin, effter hwilkens anmodan han uthi Caution för Niskain sig inlåtet hafwer, samma penningar betaala skulle. Ryttkäin här till alldeeles nekade), Rantasalmen käräjät 21.–22.5.1686 s. 126, Rantasalmen käräjät 9.–10.12.1687 s. 198 (Krigzpredikanten under Baron och Öfwerstens högwälborne Frederich Wagtmästers regemente Cavallerie, Wördig och Wällärdhe H:r Joseph Biörneburger wedh een sittiandhe rätt insinuerade Befallningzmannens Wälb:de Johan Hiskous skrifft af d: 26 Julij nästleden i hwilken han immitteres uthi ett Ödhes heeman här i Randasalmi S:n och by om 3/4 Skattm:r som sahl: leutnantens Jonas Swerdfeltz Enkia Fru Maria Nandelstadt för 3 Åhr sedan uptaget, men sedhermehra af bem:te Frus dödeliga frånfälle, som straxt der effter skedde, i samma wilkor som tillförne lembnat, och såssom detta heeman af een ringa lägenheet ähr, begiärade han att rätten om des beskaffenheet ransaaka wille, och sedan der å ett attest meddeela), Rantasalmen käräjät 9.–10.7.1688 s. 202 (Krigz Predikanten Wördig och Wällärdhe H: Joseph Biörneburger rätten berättade, att han itt Ödhes heeman wed Randasalmi Kyrckia uptagit hafwer, och des ägor mehrendeels uthi fremmande händer, och såsom han sielf här uthinnan fremmande ähr, och eij weet huru wijda länderne sig sträckia, anhöll altså att rätten wille honom twänne Män gifwa, som honom underwijsa, och kungiöra, detta Ödhes heemans Skogzmarck som af Ålder der under lydt hafwer, denna hans begiäran rätten bijföll, och förordnades Nembdemennerna Lars Assikain, Mattz Pässonen, som detta wärckställigt giöra skola); KA mf. ES 2005 (oo 7) Rantasalmen käräjät 2.–3.12.1689 s. 355 (Krigz Predikanten Wähllärde H:r Joseph Biörneburger å Corporalens Hans Anderssons wägnar), Rantasalmen käräjät 26.–28.11.1690 s. 66 (att een Förlijckningh ähr ingången, om dhe ährerörige ordh, som bem:te H:r Joseph, Jungfru Chatarina Elizabeta Sölfwerarm angifwen före, och nu Insinuerades af Wälb: Johan Adolph Sölfwerarm, sielfwe Instrumentet, som han å sin Systers wägnar med H:r Joseph Biörneburger ingådt Dat: Raudiala d: 27 Nov: A:o 1690, uthi hwilken förlijckningz skrifft H:r Joseph sina ordh som han på bem:te Jungfru lyfft recanterar och åther kallar, säijandes sig intet annat med henne weeta än ähra och godt), 73 (Krigz Predikanten Ehrewyrdige och Wällärde H:r Joseph Biörneburger framträdde och beswäradhe sig öfwer Chergeanten Carl Swerdfelt, att han d: 23 Augustj nästleeden hafwer uthj Prästegården i Randasalmi honom öfwerfallit, då besichtningen war öfwerstånden, sedan Majoren Wälb: Gustaff Ollengreen hoos H:r Joseph till Måhltijdz war), Rantasalmen käräjät 3.–4.11.1691 s. 127 (Militiæ Predikanten Wyrdige och Wällärde H:r Joseph Biörneburger klagade öfwer Chergianten under Capitein Wellb: Gustaff Gyllenspångz Compagnie, Welb: Carl Swerdfelt); KA mf. ES 2006 (oo 7) Rantasalmen käräjät 15.–19.6.1693 s. 407 (Såsom Krigz Predickantens Sahl: H:r Joseph Biörneburgers Enckia är så af sigh kommen att hon Omöijeligen kan förestå det heman om 3/4 Sk: m:r utj Randasalo by, som bem:te hennes Sahl: Man 1687 Optagit och bordt 1692 komma till att skatta före, hafwandes det mera förwerrat än förbetrat, Alt så haar Cronones Befallningzman Wälb:de Samuel Hinderssonn af d: 11 Martij 1693 opdragit det samma Wuolmar Nickonen (vertaa 3632), Anhållandes nu om Laga bewijs öfwer des beskaffenheet). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 4 (min 3747 fars syster Christina hade Capellanen i Ruovesi, som hette Gabriel Bernburger, hvilckens son var Probst i Randasalmi, och kallade sig Ursinus[! katso 1559], hvars söner och barnabarn ännu lefva både i Sverige och Safvolax. Andra mine farssystrar hade ock många barn och barnabarn, hvilcka äro mig obekanta); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 134 (XXXII), 135 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 60, 68–69, 156, 262, 308, 455 (17.4.1678, ... at Josephus Borenburger skulle i dagh comparera på Hofrätten uthi en högmåls saak); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #183. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 210.

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Biörnburger. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2152>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bærnburger [Björneburgensis], Josephus. Sat. 183. – Nämd i prot. 20.5.1675 bötfäld, 12.4.1676 angifven.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 134.

Josephus Gabrielis. – Nämd i prot. 24.4.1672 bötfäld, 23.6.1673 förvägrad testimonium för obet. böter.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135.

Tallenna tiedot muistiin