Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1672 Anders Kempe Andreas Axelii, Aboensis 2170. Vht: lainopin professori, FM Axel Kempe 168 (yo 1641, † 1682) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1672 [Kempe] Andr. Axelii Abo _ 108. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1672] Andreas Axelii Kiämpe. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1675 – sl. 1676. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1677 – sl. 1681. Vihitty papiksi 1686. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Chr. von Steffkenin rykm.) eskadroonansaarnaaja 1685, ero 1687.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 103a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #231; KA valtakunnanregistratuura 11.5.1688 f. 251 (Collation för H. Johan Gottleben 2897 under Biörnborgz lähns Infanterie Regemente utij H:r Anders Kempes ställe ... såsom förmedelst H. Anders Kempes afgång Regementz Predikantz Embetet wid Wårt Biörnborgz lähns Infanterie Regemente är ledigt), 11.5.1688 f. 252; KA mf. ES 1749 (cc 10) Liedon käräjät 1.–3.9.1681 f. 42 (sagt att hon medh een Student Anders Kempe haft olåfl. beblandelse); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 12.–16.2.1685 f. 14 (H:r Thomas [Prästman ifrån Törfwis Sochn H:r Thomas Rajalenius den Yngre] war nu icke tillstädess ... allenast haf:r fullmechtigat Studiosum D:m Andream Kempe d: 12 huius, å hans wegnar här om at stå till Rätta); KA mf. ES 1884 (ll 8) Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät 1.–2.9.1685 f. 114v (Annicka Michelssdotter ifrån Wono Prästegårdh, bekändhe sigh barn aflat uti lönskel:e, medh Anders Axelsson ibid:, hwilken sedan hon hafwandhes blifwit, haf:r förrest till Nårbåtn, och så till Ståckholm, som Kyrkioheerdhen uti Wono berättadhe; och såssom dhe första reesan sigh medh lönskeläger försedt; dy dömes hon att stå uppenbara Kyrkioplicht, men Bolaren skall efter slås och lagföras); KA mf. ES 1751 (cc 14) Perniön käräjät 15.–16.6.1686 f. 195 (Änkan Maria Mårthensdotter i Werkranda och denna Sochenn gaf Rätten klageligen tillkänna huru såsom Dn. Studiosus Andreas Kämpe A:o 1684 straxt efter Michaelis tijdh, då hon tiente i Wåno Prästegård hoos Kyrkioherden Högwällärde Mag: Andream Pacchalenium hade haft lägersmåhl med henne, och samman afladt barn, hwilket hon förleden Åhr in Julio Larsmässa tijdh här i Sochen födt hade, som ännu lefwer af nambn Lars, det och på bem: Studiosum Kempe då är Christnat); KA mf. ES 2081 (ss 7) Lapväärtin käräjät 22.–23.9.1685 s. 222; KA mf. ES 2038 (rr 29) Kruunupyyn käräjät 4.–5.1.1692 s. 6, 8 (Borgaren Anders Kempe ifron Gaml: Carleby); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kalajoen käräjät 18.–19.1.1697 s. 87 (Handelsman Andreas Kempe Insinuerade i Rätten på sin Swärmoders dygdesamme hustru Margaretha Myrichs (katso U325) wägnar een Räckning, förmedellst hwilken hon af Påhl Juwala 56 d:r 12 ½ ö: k:m:t fordrar); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kruunupyyn käräjät 2.–3.10.1705 s. 825 (för detta Borgarens i Gamble Carleby Stadh Anders Kemppes hustru Carin Bockmöller); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 16.4.1687 (Predickanten H:r Anders Kempe framkom berättandes, huruledes Pastoris här i Staden höghwällärde H:r Bartholli Rajalenij 2229 förre Tienare Erich Gråbergh hade beskylt ben: Pastorem för een Gifft hustro), Rauman RO 18.4.1687, Rauman RO 19.4.1687, Rauman RO 28.4.1687 (Rådhman Berttell Claasson opsteegh tillkänna gifwandes sigh låtit Citera H:r Anders Kempe adt stånda honom nu här för Rätta till swars om geld, men han H:r Anders intet Comparerat, Som således ad notam togz), Rauman RO 2.5.1687. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (katso 2897); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 300, 344, 362, 429, 433, 475, 483; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 35, 42, 110, 227, 233, 240, 286; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 498; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #231. — Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2065, 2777.

Päivitetty 28.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Kempe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2170>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kempe, Andr. Axelii Abo. p. 108 || Ob. 231: 1672. – Hans far prof. Kempe p. 10. Stipendiat 1675–81. Nämd i prot. 5.5.1680 varnas emedan „exorbiterat“, 2.9.1682. Pvgd 1686. Prest vid ett kavalleri regem.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136.

Tallenna tiedot muistiin