Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1672/73 Johan Tychman Johannes Jacobi, Raumoensis 2216. Vht: raumalainen porvari Jakob Eskilsson Tyykilä ja Karin Henriksdotter. Ylioppilas Turussa 1672/73 Tykmannus Joh. Jacobi _ 109. — Köyliön vt. kirkkoherra (1676). Apulaispappi ja vt. kirkkoherra Eurassa (1678). Rauman pedagogion rehtori 1678. Vt. kirkkoherrana 1682. ‡ Raumalla 14.2.1686.

Pso: (jo 1677) Vendela Maria Jordan († ~1687).

Lanko: kornetti Johan Jordan 557 (yo 1646/47, † ~1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 198b; KA valtakunnanregistratuura 20.3.1685 f. 124 (Til Stats Contoiret för Skolmesteren i Raumo ... Aldenstundh Skolemestaren uthi Staden Raumo förnimmes äfwen så wähl, som de aff Borgerskapet hafwa widh den Staden öfwergångne Eldzwådan mist sin gårdh och Ägendom; Så är och billigt, at han niuter dehl uthi den Staden förundte Nåden och äfwen som borgerskapet befrias för lilla Tullen, Accisen och boskapzenningarne); SSHY (TMA Ulvila:1–2) Ulvilan käräjät 22.–23.1.1677 f. 502 (Wällärde H: Johan Tykman inladhe nu i Rätten en Wälb: Axel Jordans Obligation, hwaruthinnan han gör sigh skyldigh til Femtiyo Fem Dahl:r Km:t för en Kiortil, dhen han uthaf hans, Tykmans, hustru sigh tilhandlat hafwer ... hwar till Wälb: Axel Jordan swaradhe och tilstodh sigh emoot en obligation eller 55 D: Km:t tagit Kiortilen af sijn Syster, Prestens hustru, Wendela Jordan, men); KA mf. ES 1924 (mm 11) Euran käräjät 26.–27.2.1678 s. 26 (Fordom Befallningzman opå Anola Simon Larsson i Usima förekom och beswäradhe sigh öfwer H:r Johan Tyckmannum, som skall han honom medh ährerörighe skiäls ordh angripit, hwar opå han Kyrckieheerdens i Kiulå Wällärdhe H:r Henrich Tommelij Attest aff den 21 hujus inladhe, här till swaradhe Tyckmannus och sadhe sigh intet weta uthi någon måtto beskylt Simon Larsson, sigh och intet weta medh honom annat än ähre och godt, bidiandes om för låtellsse dher han något uthi hastigheet emoot Simon Larsson kan tahlt hafwa), 30 (då han medh Parterne nästlidne höst wore medh Coadjutoren H:r Johan Tyckman tillsamman i Cauchtua i Henrich Lurichkis hwss), 32 (Mårthens hustro Susanna Mågnsdotter, hwilcken V. Pastoren Wällärde H:r Johan Tyckman bekände beskylt H:r Johan Laihiandrum at hafwa stulit hennes Fimmerstenger), 32 (Vice Pastoris i Kiulå H:r Johan Tyckmans Attest aff den 1 Novembris 1676); KA mf. ES 1925 (mm 12) Lapin käräjät 11.–12.7.1679 s. 43 (Wälb: Adolph Jordans fullmechtiges Wällärde H: Johan Tykmans begäran), 45, Lapin käräjät 15.–17.5.1680 f. 28v, Lapin käräjät 13.–14.10.1680 f. 44v (Rector Scholæ Wällärde H:r Johan Tykmannus förekom nu och inladhe i Rätten dett Wyrdige dohm Capitletz Remissorial af d: 8 Sept: 1680, till denne Rätten ... saken emellan honom och H:r Gustaf Lapponium om een Gulkedh som hans Maka Welb: Fru Wendela Maria Jordan länt haf:r åth H:r Gustavi Brodher Qwartermestaren Sahl: Carl Johansson Norbergh 1656); KA mf. ES 1925 (mm 13) Lapin käräjät 7.–8.7.1682 f. 26v (Vice Pastoren Ib:m [i Raumo Stadh] Wällärde her Johan Tychman); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 17.4.1658 (Angaf Jacop Tyykilän sin Swåg:r Anders Hinrichzson, det han medh Wredz Modh skulle hafwa kommit uthj Tykilä gårdh, och när han uthj Stugun inkåm, hafwer han sagdt, du Schelm skall packa digh uthur Min Fadhers Gårdh, dy Jagh ähr Son i Gården ... slaget sin Syster Jacopz hustru wedh Öra), Rauman RO 24.4.1658 (Anders Hinrichzsonn Tykilän gaf Rätten tillkänna, att hans Fadhers gårdh, där Jacop Eskillson Anderses Swåg:r Nw innebor begynna förfaldna, anhöldt att be:d Gårdh blefwe inventeret och wärderet; Och emedhan hans Modher ähr ännw wedh lijfwet och hafwer sitt tillhåldh hooss be:te Jacop, blef hoon fordrat för Rätten ...); KA mf. ES 1395 (r 3) Rauman RO 14.5.1660 (Uplysess andre gången Anderss Tykilens gårdh, hwilken Anderss Eskellsson Klöffuens aff honom effter kiöpe breffz inne håldh kiöpt haffuer); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 16.2.1680 (Scholmestaren här i Staden Wällärde H: Johan Tykman förehades och tillfrågades om det tahl han utspridt hade om Thomas Erichson i Lapjoki, at wara kommen uthj ryhte för Lägersmåhl med Margeta Söfringzdotter), Rauman RO 22.3.1680 (Rector Scholæ Dn: Johannes Tykman begärte af Rätten Rådman Isach Jönsson och Lars Markusson, at werdera hans Sahl: Faders gård Tykilä benemd, det och af Rätten honom bewiliades), Rauman RO 27.3.1680, Rauman RO 4.7.1681 (Förste gången opbiudes stoor Tykilä gårdh wedh Åån som Studiosus Dn: Michael Rennerus 2695 hafwer försålt denne Församblingen till Prästegårdh), Rauman RO 14.9.1681, Rauman RO 7.11.1681 (Rector Scholæ R:dus Dn: Johannes Tychmannus begiärte nu af Rätten paar goda män som skulle honom till Inventera Een stugu uthi den Gambla Prästegården som nu effter Bårgerskapetz begiäran blifwer förordnat till Schol Stugu), Rauman RO 6.2.1682 (Såsom Gudh Allzmechtigh förmedelst sitt allwijsa Rådh hafwer tächts hädan till sigh kalla Kyrckioherden här i Staden Sahl: her Thurorem Sandelinum 371; Och Scholemestaren her Johan Tykman, så wäl som Capellan her Matthias Arvelius anhålla om Vocation: Sköt Borgerskapet saaken under Borgmestare och Rådz betänckiande, hwem dhe skulle votera, wille dhe giärna wara belåtne der medh; Altså blef resolverat, at Sal: Kyrckioherdens Omyndiga Fader och Moderlösa barns understödh och befordring uthi Deven:do Consistorio skulle ansökias, och der den icke Elliest kunde erhållas, skulle her Johan Tykman til Pastoratet förhielpas, och den som Echtar Sal: Pastoris dotter, blifwa Scholemestare), Rauman RO 12.8.1682 (Vice Pastor Dn: Johannes Tyckmannus beswärade sigh öfwer Kyrckiones medel, at dhe äre förskingrade), Rauman RO 6.8.1683, Rauman RO 10.9.1683, Rauman RO 5.1.1686 (Såsom Skohlmestaren här j Staden Sahl: H:r Johan Tyckman ähr genom döden afgången, och Pastor härsammastädes Reverend: Dn: Barthollus Rajalenius 2229 anhåller adt få förestå samma Tienst, jempte sin Pastoris Tiensten emedan han inga wilckor hafwer, dy bleff honom effter Borgerskapetz samtycke dher å recommendation bewilliat till dhet Höghwyrdiga Doom Capitlet, dåch så att Dn: Johannes Brunnius 3060 medh sin Collegæ Tienst blifwer bijbehållen), Rauman RO 12.4.1686 (Collega Dn: Johannes Brunnius 3060 på Sahl: H:r Johan Tyckmanni Arfwingars wägnar kärde nu till åthskillige af denne Stadzens inwånare om någon Tobackz gield); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 11.4.1687 (Första gångon Läth Henrich Pungman upbiuda Sahl: H:r Johan Tyckmans Gårdh för sin Gäldh), Rauman RO 19.4.1687 (Henrich Pungman beswärade sigh som skall Sal: H:r Johan Tyckman och hans S: hustro blifwit honom skyldigh 145 D:r Kopp:r m:t anhållandes han till bem:te peng:r måtte hulpen blifwa; Och dy sändes effter Sal: Tyckmans Moder hust: Karin Henrichzdotter, hwilcken upkom, och Låfwade Ett Hundradhe dahl:r nu i Wåhr Contentera, och det öfriga wed Midsommars tijdh); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 29.2.1692 (Tridie gången opbödz Tykilä Gårdh, som H:r Johan Brunnius 3060 aff Sahl: H:r Johan Tykmans Erfwingar sig tilhandlat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143 (XXXIII). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 194; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 289, 303; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 209.

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Tychman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2216>. Luettu 27.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Tykmannus [Tyckman], Joh. Jacobi. p. 109 || Pedagog i Raumo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143.

Tallenna tiedot muistiin