Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1672/73 vapaaherra Karl Horn (af Marienborg) Carolus Gustavi, liber baro 2231. * Stadessa noin 1665. Vht: sotamarsalkka, vapaaherra, FM Gustaf Evertsson Horn (Gustavus Eberhardi, yo mm. Leidenissa 19.12.1630, † 1666) ja hänen 3. puolisonsa Maria Arvidsdotter Silfverhielm tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1672/73 [Horn] Carol. L. B de Cancas etc _ 110. — Kamariherra kuningas Kaarle XI:n hovissa. Lähti ulkomaille ja kääntyi katoliseen uskoon. Paavin hovin palvelukseen Roomassa 1691. Palasi luterilaiseksi. Ruotsin lähetystön marsalkka Rijswijkissä 1697. † Saksissa 1711. — Morsian 1682 sisarpuoli Elsa Margareta Creutz (julistettu aviopuolisoksi 1685, saanut avioerokirjeen 1700).

Isäpuoli ja appi: Turun hovioikeuden presidentti, vapaaherra Ernst Johan Creutz U42 († 1684).

Veli: eversti, vapaaherra Evert Horn 868 (yo 1652, † 1687).

Opettaja: Johan Lillienstedt 2227.

/ Kaima, vapaaherra Karl Henriksson Horn af Marienborg ylioppilas Uppsalassa 24.1.1665, Heidelbergissa 1667 ja Giessenissä 12.6.1672, † majurina 1683. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 92b; KA valtakunnanregistratuura 5.11.1685 f. 590 (Till Åbo Håfrätt, angående Carl Horn ock Fru Elsa Creuts ... Det hafwer hos Oss Öfwerst Lieutenanten Johan Lorentz Creuts underdånigst framwist den trolåfnings ock försäkrings skrift, som d. 12 April 1682 är uprättat emellan Carl Horn ock hans Syster Fru Elsa Margreta Creuts, underdånigst uppå hennes wägnar anhållandes, det b:te Carl Horn måtte tilhållas samma äktenskaps förpliktelse tillbörligen at fullföllia ock efterlefwa, ock hon i medlertid utur des egendom i Finland åtniuta sin mårgongåfwa ock giftorätt, såsom I af medfölliande supplicationen med mera warde förnimmandes. Ock såsom Carl Horn således förmedelst samma med fullkomlige ock laglige witnen stadfästade skrift ärkänner Fru Elsa Margareta Creuts för sin äkta maka, ock hon därföre bör hafwa sin mårgongåfwa ock giftorätt, samt all annan fördel som en hustru efter lag eger ock tillkommer; Altfördenskull remittere Wi detta till Eder med nådig willie ock befalning, at I förmedelst et öppet anslag hos Eder föresätten merbem:te Carl Horn en wiss tid sig at inställa och för bemälte sin Fru at draga all den behörige omsorg och omwårdnad som en äkta Man ägnar ock bör, ock efter lag är skyldig till ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140 (XXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 193. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 676 (friherrliga ätten Horn af Marienborg, Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1D, 1G, 11G, 885G, 927D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #138D, 1380D.

Doria gratulantti

Päivitetty 12.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Horn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2231>. Luettu 28.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Horn, Carol. L. B. de Cancas etc. p. 110 || Son af Gust. Henriksson Horn, som anförd p. 51. Född 1665. Om honom säges i prot. 6.7.1681 att han („baron Carl Horn“) hvarken tagit testimonium eller eger fullmagt på annan tjenst, och således hör under akademins jurisdiktion. Kapten i Wismarska garnisonen. Död 1693 i Paderborn. Var ej baron, hvartill först hans bror, slutl. (1706) grefve Arv. Bernhard Horn, upphöjdes 1700. – Mindre trol. menas baron Gust. Evertson Horns af Marienborg son Karl, jemväl född 1665 (i Stade) och känd för sina äfventyrliga lefnadsöden († 1711).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 140.

Horn, Carol... „anförd p. 51“, läs p. 5. Utan tvifvel (icke „mindre troligt“ såsom läses i hufvudtexten) son af Gust. Evertson H. (och bror till Evert H. i XII), icke af Gust. Henriksson H., som hvarken var baron l. egare af Kankas m. m. Dessutom hette den senares son icke blott Karl (ehuru så i Ättartaflorna) utan Karl Magnus. Det cit. prot. 6.7.1681, står uppenbarligen i smh. med ifrågavarnade Karls förh. till sin stjufsyster och sedan hustru friherrinnan Elsa Creutz.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28.

Tallenna tiedot muistiin