Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1672/73 Johan Fischovius Johannes Benedicti, Borgoensis 2236. Vht: Porvoon urkuri Bengt Haraldsson Fischovius († Espoossa 1696) ja hänen 1. puolisonsa Brita. Ylioppilas Turussa 1672/73 Fischovius Joh. Bened. _ 110. Oraatio 15.2.1674. Respondentti 15.8.1674, pr. Jakob Flachsenius 787. — Turun hovioikeuden presidentin vapaaherra Ernst Johan Creutzin hovimestari (1677).

Lanko: Luvian kappalainen Erik Ljustadius, myöh. Ljufstadius 2357 (yo 1674, † 1716).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; KA mf. ES 1887 (ll 15) Kirkkonummen käräjät 22.–23.2.1698 s. 165–171 (Dhet anhölt Niels Hendersson Brenner att komma till des Betahlning och förnöijelse af förra Inspectoren och Frelsse Ombudzmannen Wäl: Bengt Bengtson, efter dess obligationer och Förskrifningar, den ena af d: 18. Oct: 1679. utgifwen till Brenners hustrus Moder Fader framledne Wentzel Hutter ... den andra af d: 1. Decembr: 1681. då Bengt Bengtson äfwen och bekommit till Läns, af Brenners Swär Fader Organisten Bengt Haraldson ... dess [Brenners] Swåger Sahl: H:r Johan Buscherus); KA mf. ES 1721 (bb 7) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 28.–30.3.1670 s. 13 (Organisten her i Stadhen M:r Bängt Harallsson), 20; KA mf. ES 1721 (bb 8) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–27.7.1671 s. 53 (Organisten i Borgo wäll:tt Bengt Haraldsson ... Gijslarböhle), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 13.–14.11.1671 s. 93 (Såssom någon twist sig yppat hafwer emellan Leut:tes Sahl: Hans Bullers i Gijsslarböhle Successorem Organisten i Borgo wällbe:dde Bengt Haraldsson och des Granne Johan Knutzsson ... Organisten å sin hustrus och Stiufbarns wägnar), 95 (Organisten i Borgo M:r Bengt Haraldsson inlade i Rätten sin nu warande hustrus Elisabeth Hutters skriftlige instrument af d: 10 Martij förledne Åhr 1671 ... bägge Söners [Johan och Zachris Hanssöner] förmyndares wördige och wällärde H: Joh: Nicolaij Collijnj sampt flere goda manna nerwaru afwittrat); KA mf. ES 1721 (bb 9) Pernajan ym. käräjät 3.–4.7.1674 s. 63; KA mf. ES 1722 (bb 10) Pernajan ym. käräjät 5.7.1683 s. 61, Pernajan ym. käräjät 7.11.1683 s. 113; KA mf. ES 1722 (bb 12) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 15.–16.11.1688 s. 130 (Oplystes första reesan Organistens Beingdt Haraldssons Bördzrättz Ryttarehemman uti Michelspiltom som Corporalen Cortt Pelssmäijer af honom för 600 D: Kopp:r m:t kiöpt haar, hwar emoth ingen klandrade. Myös 4.–5.7.1689 s. 106 Rusthållaren Bengdt Haraldhsson Fiscovius); KA mf. ES 1816 (ii 9) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1694 f. 37; KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 16.3.1672 (Framhades dieknarna Johannes Fischovius, Hendricus Henricij, Johannes Johannis Stahl, som uti dryckenskap hafwa visiterat tiugufem gårdar här i Staden medh fensters sönderslående Nembl:n som föllier: hoos Bookhollaren wälbetrodde Mårten Talpo fyra rutor ...), Helsingin RO 5.6.1672 (Dieknen Johannes Fischovius excuserade Rådhm:n Nils Sten, at han intet kunna denne gången swara her Arvido Bachmanno); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 9.5.1674 (Dito anhöllt Rådhm: Niels Steen, at han kundhe ährnå bewijs på dhe Penning:r som han för Johan: Fischovio Caveradt haf:r och effter den högl: Råttz nådige resolution, Fischovius bör betahla); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.3.1672 (Borgmästarens Wel:t Petter Orlanders 1292 Uthskickadhe Johannes Fiscovius); KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 14.6.1654 (Bengt Harelson Orginst), Porvoon RO 15.8.1657, Porvoon RO 17.10.1657, Porvoon RO 23.11.1657, Porvoon RO 2.8.1658, Porvoon RO 1.12.1658; KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 8.4.1663 (Kyrkiowärden Bengt Haraldson), Porvoon RO 13.3.1667, Porvoon RO 27.6.1668, Porvoon RO 1.7.1668 (Förekom Kyrkiones föreståndare Organisten Mester Bengdt Haraldsson och upsade sigh icke längre kunna hålla Kyrkiones Wijn för dee 10 T:r Spanmål som der till af Cronan åhrligen Deputerat ähr), Porvoon RO 23.2.1669 (Organisten M:r Bengt Haraldson beswerade sigh öfwer Christer Person derföre at han intränger sigh i hans ämbete och åthskillige giästebodher låther sigh bruka för Spelman); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 22.3.1675, Porvoon RO 1.9.1684 (Organisten M:r Bengdt Haraldsson inladhe en Suplicque till Magistraten, om sin åtherstående Löhn), Porvoon RO 10.1684 s. 78, Porvoon RO 18.10.1684, Porvoon RO 2.9.1693 (Organisten Mons:r Israel Oxman). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 139 (XXXIII); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 11 (19.5.1677); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 231, 308; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #120. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 206; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #919R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 107; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1117, 1170R.

Päivitetty 13.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fischovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2236>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Fischovius, Joh. Bened. p. 110 || Borgo Nyl. Understödd, jemte sina föräldrar och bröder, af Lorens och Ernst Joh. Creutz. Respondens 15.8.1674 u. Jac. Flachsenius. Nämd i prot. 8.4.1676.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 139.

Tallenna tiedot muistiin