Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1672/73 Anders Lind Andreas Petri, Ostrogotus 2241. Vht: Kemiön vapaaherrakunnan hopmanni Per Joensson (kotoisin Linköpingistä, † 1670) ja Beata Andersdotter Parmander. Ylioppilas Turussa 1672/73 Lind And. Petri _ 110. Uudestaan ylioppilas Turussa 15.10.1681 Lindh. Andr. Petri OG _ 151. Oraatio 1684. Respondentti 9.6.1688, pr. Daniel Achrelius 1565. — Turun hovioikeuden asianajaja (1691). Raatimies Turussa 1697. Varapormestari. Turun oikeuspormestari 1711. Valtiopäivämies 1713–14 ja 1719. † Turussa syksyllä 1730.

Pso: 1:o Elisabet († 1710); 2:o 1711 Beata Tigerstedt († 1728).

Appi: Turun hovioikeuden asessori, professori, FK Erik Falander, aatel. 1691 Tigerstedt 794 (yo 1650, † 1697).

Lanko: kaunopuheisuuden professori, FM Daniel Achrelius 1565 (yo 1662/63, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b, 118b; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #103; KA valtakunnanregistratuura 8.9.1681 f. 608 (Tillgift för [fordom hoppmannens uthi Kimito frijherskap Pehr Jonssons Enkia] Beata Anders dotter på 528 D:r S. M:tz restantier), 24.7.1684 f. 443 (Til Landshöfdingen Lorens Creuts, at inrymma Hoppmannens Pär Jönssons Enka [Beata Andersdotter] hemmanet Kålo [belägit i Kaxkerta öhn, uti Pikie sokn] på lifstiden), 22.7.1691 f. 343 (Till Landzhöfdingen Creutz swar, angående hustro Brita Parmanders lifztijdz benådning ... Wij see uthur Eder underdånige Skrifwelse daterad d. 11 hujus, huru som Wij af d. 24 Julij 1684 hafwe benådat Hoppmannens Per Jonssons Encka hustru Beata Parmander uti des lifstijd med ett hemman Kackaris i S:t Karins Sochn belägit ...), 30.10.1693 f. 625 (Till Landzhöfding Creutz swar angående innewarande åhrs ränta af hemmanet Kallela ... Wij see uthur Eder underdånige skrifwelse dat. d. 17 hujus huru som framledne Hoppmannens Pär Jönsons Enka, Hustru Beata Parmander nyligen är med döden afgången, kommandes derigenom till Oss och Cronan åter att hemfalla ett hemman i Kallela by och Lehmo Sochen af 30 D:r 22 öre 17 th:r S:m:ttz ränta med hwilket han i lijfztijden har warit benådat och som I deriemte wårt nådigste wällbehag underdånigst hemställen, om icke innewarande åhrs ränta af bem:te hemman måtte få anwändas till hennes begrafning, då jemwähl deraf kunde förnöijas det som på Contribution är blefwen skyldig, altså länder Eder deruppå till nådigt swar, att Wij dertill i nåder wele hafwa samtyckt och bewilliat); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 9.–10.3.1691 s. 41 (Advocaten Wälbet:de Andreas Lind förekom nu och å dess Moders dygdesamme Matronas Beatæ Parmandræ wägnar); KA mf. ES 1851 (kk 20) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 9.–10.3.1703 f. 52v (Rådman i Åbo Wähl:t Anders Lind jempte des Broder för detta Regementz Skrif:n Carl Lind); KA mf. ES 1795 (gg 1) Tiuralan käräjät 21.–23.2.1667 f. 720v (Framstegh Bookhållaren wäll:t Isack Parmander, och Inladhe H:s Excell:tz General Gouverneurens Höghwälborne H:r Jacob Johan Taubes klaga Libell), Raudun käräjät 8.–9.3.1666 f. 931v (Regementz qwarttermestaren Ehreboren och Manhaftig Erich Jönsson Lind). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141 (XXXIII), 195 (XLII), 485 (Tillägg och rättelser. XLII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 54, 65, 87, 264, 444, 579; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 438 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 65 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 26, 494; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 278, 322; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 454, 487, 590; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 182; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 238 (1.11.1693, ‡ advocatens wälb:de Anders Lindz moder); A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 58 (23.12.1710, ‡ h:o), 116 (7.6.1728, ‡ fru), 137 (7.11.1711, vigsellpengar). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 165 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 27); A. Lind, Släkter Lind och Lindh i Finland (1924) s. 121; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 160; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #29G, 31R, 56G, 1424G, 4028D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8502; O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 188; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 129; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5213 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #71R, 2416–2418, 3379.

Doria gratulantti

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Lind. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2241>. Luettu 27.11.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lind, And. Petri. p. 110 || Jfr p. 151.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 141.

Lindh, Andr. Petri Og. p. 151 || Höll en or. Regis Davidis ingenium etc. repræsentans, Ab. 1684. Respondens 1688 u. Achrelius. Nämd i prot. 25.11.1685 och 9.12.1685 för oskick samt 26.3.1689 såsom prof. Achrelii svåger. Advokat i hofrätten. Rådman. Borgmästare i Åbo. Skref svenska verser (en s. k. madrigal), kungen till pris, i Achrelii „Scientiarum Magnes“ vid akademins jubelfest 25.11.1690. – Jfr p. 110.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 195.

Lindh... Redan p. 110. Son af Per Joensson Lind, hauptman. T. f. borgmästare i Åbo, ordinarie 1711. Död 1730. (Jfr T. Carpelan p. 165).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 485.

Tallenna tiedot muistiin