Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1673 Gabriel Borgerus Gabriel Georgii, Lemoensis 2259. Vht: Lemun kirkkoherra Jöran Borgerus (Georgius Laurentii, porvarin poika Turusta, † 1679) ja Malin Henriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 20.2.1671 (in cl. rect. circ. super., Gabriel Georgii Borgerus Lemoens.) – 10.5.1673 (testim., Gabriel Georgii Borgerus Lemoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1673 Borgerus Gabr. Georgii _ 110. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1674 – sl. 1676. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Vilh. Bockin, sittemmin Chr. von Steffkenin rykm.) eskadroonansaarnaaja 1676, rykmentinpastori 1679. Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) rykmentinpastori 1681. † 13.5.1687.

Pso: Helena von Nandelstadh tämän 1. avioliitossa.

Eno: turkulainen raatimies Jakob Stadius 1605 (yo (1663), † 1697).

Poika: pataljoonansaarnaaja Krister Borgerus 4418 (yo 1699, † 1715).

Poika: Pietarsaaren pormestari Karl Borgerus 4679 (yo 1702, † 1729).

Vävy: Laitilan kappalainen Pehr Boelius 2832 (yo 1680, † 1723).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28b; Sveriges krigsarkiv, Militiekontorets avlöningslistor 1687 f. 35 (KA mf. WA 2065); KA valtakunnanregistratuura 6.7.1682 f. 395 (Fullmacht för Gab. Bergeri att wara Regementz Prest wijdh Åboo lähns Cavallerie), 2.1.1684 f. 3 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution och förklaringh, uppå Biskopens och Consistorij uthi Åboo, underdånigst insinuerade desiderier), 4.9.1687 f. 482 (Fulmackt för Abraham Justenio 2518 at wara Regementz Präst under Åbo läns Cavallerie ... såsom förmedelst Pastorens under Öfwerstens Otto Bernhard von Lievens anförtrodde Regemente Gabrielis Borgeri dödeliga affgång samma tiänst är ledig blefwen); KA mf. ES 1845 (kk 7) Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 10.–11.10.1684 f. 57v (Emädan Isach Bertelsson ifrån Werrais sielf för rätten bekände, att han icke mehra fordrar af Regementz pastoren Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gabriel Borgerus någon Caution för Jörans H:ns Lösn, dy togz sådant ad notam); KA mf. ES 1847 (kk 10) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 5.–6.9.1693 s. 489 (Sahl: Kyrckioheerdens Bergeri Efterlefwerska hustro Malin Hindrichzd:r i Täfwälä); KA mf. ES 1849 (kk 14) Mynämäen ja Lemun käräjät 8.–10.3.1697 f. 61 (Sahl: Regementz Pastoren Borgerus som tillförende bebodt det hemmanet, som [Coadjutor] Israel [Salberg] nu bebor); KA mf. ES 1924 (mm 10) Euran käräjät 4.–5.10.1659 f. 235v (Framstegh Caplan i Lemo Sochn hederligh och Wällerdhe H:r Jören Laurentij Borgerus fordrade opå sin hustrus h: Malin Henrichzdotters wägnar aff Kyrckioheerden i Säckylä h:r Henrich Thomæ (katso 858) som ähr hans hustrus Syskone barn, hennes Sal: Fader Henrich Amundi brodhers framledne Sal: Marci Amundi [Säkylän kirkkoherra Marcus Amundi, † 1649] qwarlefde egendoom mächtigh blifwa effter Testamentet som h:r Mattthias Benedicti Comminister in Brunckala Wittnes Skrifft Dat: d: 4 Septemb: 1659 förmäler, att han haf:r på dett yttersta A:o 1649 andre dagen för Sancht Jacobi dagh besökt Sal: h:r Marcum Amundi fordom Kyrckioheerden i Säckylä medh dett höghwördige herrens Nattwardh och då iblandh annat tilsagdt och testamenterat sin brodher H:r Henrich Amundi och hans Arfwingar att Erfwa alt dett godhz som han ägde rörligit och orörligit. Sammaledes inladhe h:r Jören i rätten Kyrckioherdens i Kiula h:r Anders Matthiæ bewijss af Dato d: 2 Augustij sub Anno, dheruthinnan han betygar att han hadhe besökt Sal: H:r Marcus hustru h: Lusia Påålsdotter medh herrens Nattwardh Sampt Jacobi tijdh A:o 1649, då hon testamenterat sin Man h:r Marco Amundi alt hennes godhz hwadh hon hafwa kundhe. Altså beswäradhe h:r Jören att h:r Henrich haf:r Sal: h:r Marci Amundi godhz och sacker oinventeradt emoottagit); KA mf. ES 1933 (mm 39) Vehmaan käräjät 21.–22.10.1702 s. 110 (Trumpetarens Otto Henning Grambous hustru dygdesamme Matrona Helena Nandelstedt. Vertaa 7606); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 8.3.1689 (Arendatoren wäll:t Matthias Jacobsson som een fullmehtige uppå Sahl: Kyrkioherdens i Lemo, effterlåtne Änkies hust: Malin Hinderssdotters i Tafwela wegna). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 139 (XXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 523 (isä); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 237, 344; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 10 passim (isä); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 5, 7; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 155 (1671:I), 157 (1672:I), 159 (1673:I, pro vale). — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 25; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 167 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 37); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 20.

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Borgerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2259>. Luettu 23.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Borgerus, Gabr. Georgii. p. 110 || Son af kh i Lemo Ge. Laurentii Borgerus († 1679)? Stipendiat 1674–76.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 139.

Borgerus, Gabr... Militärpräst?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28.

Tallenna tiedot muistiin