Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1673 Krister Steenman Christiernus Henrici, Lojoensis 2261. * noin 1657. Vht: Lohjan kappalainen Henrik (Henricus Erici) 482 (yo (1645), † 1683) ja Maria Sigfridsdotter tämän 2. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas (1670, cl. rect. circ. super., Christiernus Henrici Lojoensis) – 10.5.1673 (testim., Christiernus Henrici Lojoensis). Ylioppilas Turussa kl. 1673 Steenman Christiern Henrici Lojo _ 110. — Apulaispappi Lohjalla (coadjutor, 1682). Lohjan kappalainen noin 1683, pysyi virassa isonvihan yli. Kirkonisäntä. Omisti Kunnarlan talon. ‡ Lohjalla 12.10.1729.

Pso: 1679 Margareta Simonsdotter tämän 2. avioliitossa († 1733).

Pson edell. aviomies: Piikkiön kappalainen Jöran Risenius 1873 (yo 1666/67, † 1677).

Pojanpoika: Lokalahden kappalainen Berndt Steenman 7216 (yo 1746, † 1788).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 182b; KA mf. ES 1883 (ll 7) Tenholan ja Kiskon käräjät 13.–14.6.1681 f. 5v (Förekom Hendrich Matzson och kärde till sin granne Jören Grelson [isäntiä Kiskon Lapin kylässä], för det han honom eij restituerar den hästen som han hade honom länt at föra Stockar med till Kisko Kyrkian, hwilken häst han af Studenten Christiernus Henrici för 40 D:r K:m:t Kiöpt och 12 D: der å betalt haf:r ... Hwar till Jören swarade at han intet godwilleligen hästen ifrån sig gifwit utan Studenten Christ: Henr: den medh welde tagit uthur hans händer, emedan Hendrich Matzson hästen eij tillfyllest betalt hade); KA mf. ES 1884 (ll 7) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–20.3.1682 f. 41 (Coadjutorn H:r Christer Stenius fältes till 3 m: för Stembningz försittiande emot Jören Grelsson i Loppis om gieldh effter skrifftel. Stembningh), Lohjan ja Siuntion käräjät 7.–10.7.1683 f. 116 (H:r Christer Steenmans attest), Lohjan ja Siuntion käräjät 4.–6.2.1684 f. 33 (Caplanen H:r Christer Steenman), Lohjan ja Siuntion käräjät 19.–21.6.1684 f. 76v (Första gångon oplystes Gunnars Ryttare Hemman som Caplanen Wällärdhe H:r Christian Stenman för 700 D: Kop:m:t sigh tillhandlat hafwer efter kiöpebrefz lydelsse af den 31. Maij 1684, af Mantals Commissarien Gabriel Hagerdt, som å sine och samptl: sine Medarfwingars wägnar försålt, och ingen war som der emoot klandradhe. Vertaa 275); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 12.–13.3.1685 f. 34 (Gunnars. Myös 3.–5.3.1687 f. 58 ja 5.–7.12.1687 f. 206v, 208v), Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.9.1685 f. 143 (Emedan Capellanen H:r Christer Stenman förlichtes medh Jöran Grelsson ifrån Kisko Sochn och Lappis by, om dhen häst, som han från honom 1681 togh, att han gifwer nu straxt Jöran Grelsson een häst om 40 D:r Kop:m:t wärdhe, som godha män wärdhera skohla, och En t:a Rågh; dy blifwer dheras förtekningh här medh lagl:n confirmerad); KA mf. ES 1885 (ll 9) Lohjan ja Siuntion käräjät 22.–24.7.1690 f. 99 (Cappellanen i Lojo wördigh och wällärde H:r Christian Stenman beswärade sigh öfwer Brofogden Nils Johansson för det han will obligera honom för sitt Rustningz hemman Gunnars att participera uti stora Landzwägen der han hafwer hans Grefl: Excell: Kongl: Rådetz Högwelborne H:r Axell Stålarms frijkallelsse bref der å, den tijdh hans Excell: Landzhöfdinge här å orthen war, hwilken befunnit honom böra wara frij för all wijdare wägarödningh, när han dhe twenne bror om 15 st:r långa håller widh macht som widh hans hemman liggia medh den öfrige wägen 1/4 mihl lång till Kyrkian); KA mf. ES 1886 (ll 10) Lohjan ja Siuntion käräjät 17.–18.3.1693 s. 123 (Cappellan wyrdige och Wällärde H:r Christian Steenman, beswärade sigh öfwer Öfwerstel:n wälb: Hindrich Rennerfält, för det han uti Hindrich Hinderssons Bröllop i Wanila A:o 1691 Fierde Dagh Juhl, slagit honom ett farligit Såår i Hufwudet med een Liuusstaka, hwar af han een svår Passion lidit, som Feltskiärns Mons: Johan Wintlers Attest uthwijsar, att han eij förmådt på een långh tijdh giöra des Embete), 133 (Såssom Cappellan Wyrdige och Wällärde H:r Christian Steenman hafwer igenom des obligation och förskrijfningh af d: 15 Januarij 1692 uthfast att betahla Feltskiären Johan Wintler dhe Fyratijotree D: Kopp:r m:t som han ändå af honom fordrat uthi läkare löhn för ett såår), Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.10.1693 s. 542 (Gunnars); KA mf. ES 1886 (ll 11) Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.6.1694 s. 356 (een Sölfwer Kallk); KA mf. ES 1886 (ll 12) Lohjan ja Siuntion käräjät 6.–7.2.1695 s. 14; KA mf. ES 1887 (ll 13) Karjaan käräjät 19.–20.5.1696 s. 267 (Capplahnens Wyrdige och Wällärde H:r Christer Stenmans Framl: Fader Capplahnen Sahl: H:r Henrich), Lohjan ja Siuntion käräjät 15.–17.6.1696 s. 337 (Alldenstundh Capplahnen H:r Christian Steenman, tillstår sig till Låhns bekommit af des halfbroder Esqvadrons Predijkanten Sahl: H:r Johan Millerus 1953, effterskrefne Böcker), 353 (låtit Stemma Ryttaren Jören Hinderssonn om een Badstugu, som han skall hafwa ifrån Capplahnens hemman Gunnars affördt), 367; KA mf. ES 1887 (ll 14) Lohjan ja Siuntion käräjät 1.–3.3.1697 s. 211, Lohjan ja Siuntion käräjät 18.–19.5.1697 s. 330 (Capplanen Wyrdige och Wällärde H:r Christer Stenman Upwijste Crono Befallningzmannens Wälbetrodde Gustaf Holmdorffz Inrymbning af d: 4 Octob: 1696 till det hemmanet i Kutzila att Uptaga, som Simon Nielsonn Sarfwianen åbodt, begierandes der om Laga Ransakning och Frijheet till hemmanetz Uprettande); KA mf. ES 1888 (ll 17) Lohjan käräjät 12.10.1700 s. 476 (Skräddaren Jacob Larssonn ifrån Myllikyllä ... Chiemners domen i Åbo af d: 27 Junij 1682); KA mf. ES 1889 (ll 20) Lohjan käräjät 25.–27.11.1703 s. 582 (Stud: Andreas Callenius 4502 som i några åhr præceptorerat hoos Cappellan H:r Christian Steenman i Kifwiniemi); KA mf. ES 1890 (ll 23) Lohjan käräjät 27.–28.9.1706 s. 573 (Gunnars); KA mf. ES 1891 (ll 25) Lohjan käräjät 10.–11.2.1708 s. 180 (skada å des Råg Åker under Capplans Bohlet i Kifwiniemi); KA mf. ES 1891 (ll 26) Lohjan käräjät 9.–11.2.1709 s. 104–116 (öfwerdraget honom des Skattehemman Gunnars under 3:ne Åhrs Arende). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143 (XXXIII), 171 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 456; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #122, 150; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 3, 8; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 110 (A:o 1679, d. 12 Martij Stodh h:r Christer Steenmans Bröllop med sal. h:r Jören Resinij änckia Uti Pijckis Prästegårdh); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II), 151 (1669:I), 152 (1669:II), 153 (1670:I), 155 (1671:I), 157 (1672:I), 159 (1673:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 349, 349; G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 119; F. Landgrén, Två tvistande präster i Lojo. Genos 17 (1946) s. 7; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 179.

Päivitetty 6.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Steenman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2261>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Steenman, Christiern. Henrici Lojo. p. 110 || Son af Henr. Erici Stenman, kpl i Pusula, sedan i Lojo (1657, † 1683). Sockneadjunkt 1680 och efter sin far kpl i Lojo. Död 1728.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 143.

Sten, Chr. – Nämd i prot. 17.4.1678. Student? Från Helsingfors?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171.

Tallenna tiedot muistiin