Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1673 Jakob Lybeck Jacobus Johannis, Ostrobotniensis 2287. Vht: Kruunupyyn Bråtön kylän Lybeckin talollinen, nimismies ja kirkonisäntä Johan Mattsson ja Margareta Eriksdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1673 Lybeck Jac. Joh:is Ostrob _ 113. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1673] Jacobus Johan Lybeck. | Prest 1675; Bataillons Predikant; Apologist i Uleå Skola 1682. Kapellan i Pyhäjoki Pyhäjärvi 1685, och dog 1693. Respondentti 13.2.1675, pr. Petter Bång U182. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1675. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1675, joutui tanskalaisten sotavangiksi s.v., pääsi vapaaksi Kööpenhaminassa 1676 ja palasi rykmenttiinsä Riikaan, rykmentinpastori 1682. Oulun triviaalikoulun apologista s.v. Pyhäjärven Ol. kappalainen 1684, eli siellä suurissa riidoissa seurakuntalaisten kanssa. † 1693.

Pso: 1677 Susanna Eriksdotter Ångerman († 1733).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 124b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #233; KA valtakunnanregistratuura 23.3.1691 f. 91 (Till Åbo Consistorium swar om Pudasjerfwi Pastorat ... Wij see af Eder underdånige Skrifwelse dat. d. 11 huius hurusom I till Pudasjerfwi Pastorat uti Johannis Vigelii U394 ställe, hwilken blifwit removerad ab officio för det han giordt sig dheelacktig uti Ulfstadii och dess anhangs willfahrellser, underdånigst föreslån Capellanen wid Pyhejerfwi Jacob Lybeck hwilken icke allenast Capellans beställningen i Sex åhrs tijd förestådt, uthan jembwähl uti senaste krijget uthstådt stoort beswär, så att han sig till ett fast bättre Pastorat än denne ringa lägenheeten han giordt meriterat, men är dock med denne tillfredz, emedan Pyhejerfwi boerne förledit åhr wid kyrkian wåld på honom hafwa föröfwat, warandes en dhel dherföre dömde från lijfwet, och han således åstundar att komma derifrån till denne lägenheeten, ehuru ringa den och må wara ...); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kruunupyyn käräjät 29.–31.8.1678 f. 130v (Johan Matzon Lybeck); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 9.2.1643 f. 195 (Madz Andersson i Lybäck kärade till Jönss Hansson i Cronoby åm sijn hustruss arff och infördningar hooss be:te Jöns huilkes broder bem:te hustrun tillförende tils echta man hafft hafuer), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 12.8.1643 f. 233 (Her Mårten [Kruunupyyn kappalainen Martinus Georgii Taiterus] i Cronoby käradhe till Madz Jönsson i Lybick det hans hustro hadhe hans hustro tiufnadt tillagdt), 233v (Madz Andersson i Lybiek kärade till Jöns Hansson sijn Swåger det han will icke swara till den gelden såm förr på hemmanet giordt ähr ähn arffzskriffte ähr hållit effter deres fadherne, såm och at han ähr inthet mechtigh sijne hustros infördningar at Uthbekomma; då effter 12 M: R: affasadhes det Jöns Hansson pro quota af sijn deell så wäll som deres modher af sijn tridhiungh och Matz Andersson gelden afbetala skole, Så och at Matzes hustros infördhninghar honom afläggies och tillstelles), 234 (Företrädde Hans Jönsson i Lybiek medh sijn yngre broder Madz Jönsson och inladhe i Rätten et arffz eller bytes breeff), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 10.2.1644 f. 293v; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kruunupyyn käräjät 3.–4.8.1670 f. 481 (att liquidera emellan Cronans Befahl:n Christian Willingzhuussen och Johan Matzon, angående 1665, 1666, 1667 och 1668 åhrs rest, som Willingzh: fordrar för Lybeckz hem:t), Kruunupyyn käräjät 20.–21.2.1671 f. 560 (H:s Excell:tz Baronens höghwelborne H:r Conradt Gyllenstiernas för detta upbördzman Johan Mattson Lybick), 562v, Kruunupyyn käräjät 18.–19.8.1671 f. 795; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 26.–27.1.1672 f. 55 (Lars Matsons hustru i Lybick Lisbeta ben:dh); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kruunupyyn käräjät 15.–18.10.1675 f. 306 (Hospitals föreståndaren Wäl:t Zacharias Erichsson fordrade aff Marckus Erichsson 13 D:r K: M:t som han till Hospitalet är blefwen skylldigh, wedh dhen tijden han bodde på Johan Matzsons Lybeckz hemman), 309 (Mickell Hansson i Påras företrädde och gaf Rätten tillkenna huruledes han hafwer Lagligen tillträdt sijn Swågers Johan Matzsons Lybeckz hemman á 1½ M:l det mehren deels skall wara geldh bundit, och under rest kommit); KA mf. ES 2035 (rr 18) Oulun käräjät 26.–28.7.1681 s. 745 (då warande Frijherrskaps Befallningzmans Johan Mattson Lybeck och Lendzmans i Iio Casper Forbusses attest af d: 26 Febr: 1655); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kemin käräjät 25.–26.8.1682 s. 557 (Leutnanten Johan Lybeck), Kalajoen käräjät 17.11.1682 s. 773 (Handels Fiscalen Wel:t Johan Lybeck förekom och insinuerade i Retten sin af hans Nådhe högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen H:r Didrich Wrangell honom meddelte Fullmacht, daterat Korsholm d: 5 Decemb: 1681, deruthinnan honom betros, att intet Landzkiöp måtte föröfwas, med hwad meera ber:de fullmacht innehåller och förmår); KA mf. ES 2036 (rr 21) Pyhäjoen käräjät 1.–4.8.1684 s. 125 (Caplan Wällärde H: Johan Lybeck leet oplysa första gångon rättom Arfwingom Weisalä 1/3 Mant: hemman som han af Lars Påhlsson emoot 400 D: Km: d: 30 Januarij 1684 sigh tillhandlat, och war ingen som her emoot Clandrade); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kemin käräjät 13.–15.7.1685 s. 50 (Wällärde H:r Lars Limingius 3129 pålades att betahla till Johan Lybichz Styfdotter Anicka den Comisalen H:r Lars wille förebära af Annicka honom wara förährat, och Styffadren å hennes wegnar fordrade betalningh före), Pyhäjoen käräjät 18.–20.8.1685 s. 201 (Tålfman Jöns Tirinen Fullmächtigat af Wällärde H:r Jacob Libeck, Begärte Uplysas andre gångon dedh kiöph H:r Jacob hadhe ingått medh Lars Wäysäinen om Wäysälä 1/3 Mant:ls hemman för 400 D:r Kopp:r M:t, Framkom eldre brodrens Son Olåff Wäysäin, och giorde icke allenast å sin wegnar här å klander ... Såssom och på Larsses Moders wegnar, som ähn Lefwer, föregifwandes Olåff sigh blifwit plägadher, och j dryckzmåhl detta slutit, hwilket kööp nu dömbdes att åthergånga Arg: 18 Cap: J: B: L: L:), 201 (Nämbdeman Olåf Wäysäin för sittiande rätt bekände, dedh H:r Jacob Libeck skohlat undhsagt Ehrewördige Kyrckioheerden H:r Johan Tawast 736 medh desse Formalier, Jagh skall fuller finna på annor ordningh för Kyrckioheerden, hwilket Kyrckioherden begärte Ad notam tagas); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn käräjät 12.–13.3.1686 s. 184 (Handels Fischalen Johan Lybeck inkom medh beswär emoth dess swåger och Systerman Olof Andersson Bårgaren i GCarleby om dedh Andersson Nest förleden Sommar Ting som Höltz d: 1 Septembris hadhe här i Rätten inlagt Jef emoth dedh kiöp som Lybeck ingått medh sin frendhe och Syskone baren Johan Nilsson om Lybekz Hemman af 1 Mant:ll den han Nilson för 1000 D:r Kopp:r m:t försålt hadhe å sampt:ge Arfwingars wäg:r frågandes hwadh Olof skolle Emoth detta kiöph hafwa att förwenda effter han Fischalen wore Elsta Son och Rätta bördeman och dess utan kåstat myket på hemmanet och sine föreldrar, Olof swarandes att han icke wijdare prætenderade än dedh han å sine Barns wägnar wille weta hwadh detta hemmans werde skolle komma, Fischalen påstodh dedh Olof mera af Sahl: föreldrarne bekommit än honom bordt medh een Syster lått; hwilken saak medh Nembden Öfwerlades till fölliande doom: Att såssom effter Sahl: Johan Matzson Lybeck och dess Sahl: hustru barnen emellan ingen afwitring warit dy dömdes lijkmättigt 14 och 15 Cap: j Erfda B: det förrättas af migh Underteknat ...), Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 530 (Johan Nielsson Skuth, läth nu wedh Påstående Ting tridie gångon Uplysa Lybek 1 Mantals Hemman, då Elisabeth Johansdotter Lybek medh sitt klander inkom, sökiandes såssom nährmeste bördeman och dotter till hemmanet, Emedhan Hennes brödher sin Rätt effterlåtit, dett inbörda, protesterandes Emoth kiöpet som Brodren Johan Lybek medh denne Skutt dehras Frände i dymåhl ingådt, alldenstund bem:te Lybek till sådhandt af Samptl: Erfwingarna ingen Fullmacht hafft), Pyhäjoen käräjät 20.–22.9.1686 s. 660 (Såssom Capelan Wällärde H:r Jacob Lybeck, sigh högeligen beswärar öfwer sine Åhörare dhe Pyhäjärfwij boor, dhet dhe honom twenne gångor oförrättat och öfwerwåld till fogat i dhet dhe för honom Kyrckio Nykelen borttagit och förhållit, uthan någån föregående anklagan, förhöör och Ransaakan), 661; KA mf. ES 2036 (rr 24) Pyhäjoen käräjät 7.–8.9.1687 s. 493 (Caplan H:r Jacob och des broder Johan Lybeck), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 17.–20.9.1687 s. 524 (Grannarne Johan Nilsson Lybeck, Johan Hansson eller Swågeren Lars Matsson så och Erich Matzsson Lijten inlade i Rätten dhen förlijkningz Skrifften såm dhe sinns Emellan hade Oprettat), 550 (Johan Nilsson Skuuth Framkom för Rätta, och begerte att Rätten wille Confirmera och Stadfasta deth Köpeth såm han medh sin frende och Syskonebarn Handels Fischalen Johan Johansson Lybek A:o 1685 d: 5 Aprilis hade ingått åm Lybeckz 1 Mant:ls Hemman Emoth 1000 D:r Kopp:r m:tz ehrleggiande ... Systrann Lisbetha Johans dåtter ... Mågen Olof Anderssons klander); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 218; KA mf. ES 2037 (rr 26) Pyhäjoen käräjät 14.–16.1.1689 s. 52 (Predikantten widh Pyhäjärfwi Capell Wellerde H:r Jacob Lybeck, Leet Insinuera i Retten den werderningz skrifften som Cronones Lentzman Christian Albert medh Nembdemen Jöns Tirinen, Peer Hatuinen och Anders Dawidsson Nestförledit Åhr 1688 d: 1 7:bris hafwa författat effter denne Rettz påleggelsse af d: 26 Januarj dito Anno Öfwer Lars Weisases 1/3 Mantals hemman ...); KA mf. ES 2037 (rr 27) Pyhäjoen käräjät 13.–14.1.1690 s. 46 (Till Pyhä Jerfwj Capelletz Caplans bohl bleef Förordnat Pohl Pohlsson Sammalachtis 1/3 dels Mantahl af Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen), 48, 51, 53 (Wäisälä), 54 (Caplan Hederligh och Wellärde H:r Jacob Lybeck Inlade i Rätten dess skrifftelige Memorial på Effterfölliande ährender, 1:o Beklagandes öfwer Peer Läskeläs otijdigheet i dedh han förskeldt dess hustru till Perkelen Nara ...), Pyhäjoen ylim. käräjät 7.3.1690 s. 237–246 (företogz dhen Criminal saken som Caplan widh Pyhä Jerfwi Capell H:r Jacob Lybeck för herren Landzhöfdingen förbem:te Dato [d: 26 Februarij Näst förwecken] hade andragit sigh wara d: 16 dito wederfahren, i ty att 8:ta Pyhä Järfwi boor sigh effter Gudztiänsten uthan för Kyrckiedören samman Gaddat och H:r Jacob wedh uthkombsten utj Kyrckiedören Angripit och Kastat Öfwer Kyrckie Balcken som siälfwa Klageskrifften Lit: B det wijdare uthwijser ... Sentens ... alle Fyra som ähre Matz Niemj, Matz Tåiwoj, Peer Läskelä och Hinrich Tåiwon föruthan Matz Mustaparta, Mista Lifwet, Men doch Lickwähl mehrbe:te Mustaparta ... att bötha 100 D:r Silf:r Myntt ... det alt i Ödmiuckheet heemstältes till Eders Grefl: Excell:z och Högl: Kongl: Håff Rättens Höggunstigeste och wijdare Omdöme), Pyhäjoen ylim. käräjät 2.4.1690 s. 246–251 (Sentens ... dömdes han [Lars Mårthensson Juntila] att mista Lijfwet, Såssom och Nills Staffansson ... men Matz Olofsson Niemj dömdes för denne Gierningz bemängiande frij), Pyhäjoen käräjät 5.–6.9.1690 s. 157, 162; KA mf. ES 2038 (rr 29) Pyhäjoen käräjät 29.8.1692 s. 153; KA mf. ES 2039 (rr 33) Pyhäjoen käräjät 24.1.1696 s. 108 (Såsom Cappellans Sahl: H:r Jacob Lybecks Änckia hustru Susanna Angerman medh häradz doomen af d: 18 Januarij 1690 bewijste sig wunnit under dess hemman Pärälä j Pyhäjärfwi een Äng benembd Lechmen Nefwan pärästä), 114 (Frambledne Cappellanens Sahl: H:r Jacob Lybecks Änkia dygdesamme hustru Susanna Angerman berättade huru såssom hon för någon tijd sedan kommit att tillträda ett Cronohemman i Pyhäjärfwi byy om 1/3 dehl Mantal); KA mf. ES 2040 (rr 35) Pyhäjoen käräjät 5.–6.9.1698 s. 973; KA mf. ES 2042 (rr 39) Pyhäjoen käräjät 22.–24.1.1702 s. 81, 112. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 264; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 66 (1675, Bekom d:ns Jacobus Libeck, som informerade twenne dieknar på basun, 50 dlr.); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #233. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 163, 301; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 152 (Lybeck II. Tab. 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #731R, 731 puupiirrokset; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #772R (Liibech).

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lybeck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2287>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lybeck [äfven Lijbeck, Liebeck], Jac. Joh:is Ostrob. p. 113 || Ob. 233: Stipendiat 22.4.1675 genast i 2 kl. „för omaket, emedan skurit en hop schemata i trä“. Respondens 13.2.1675 u. Bång. Ordinerad till krigsprest 1675 och fången i Köpenhamn till 1676. Apologist i Uleå skola 1682. Kpl i Pyhäjärvi 1685. Död 1693.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146.

Tallenna tiedot muistiin