Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

27.9.1673 Nils Reftelius Nicolaus Petri, Ostrogotus 2294. * Norra Vissä noin 1654. Vht: Norra Vin kirkkoherra, FM Petter Reftelius 19 (yo 1640, † 1688) ja Maria Schepperus. Ylioppilas Turussa 27.9.1673 Reftelius Nic. Petri Ostrog _ 114. Respondentti 1675 (Lidén), pr. Petter Bång U182. Ylioppilas Uppsalassa 4.2.1676 Nicolaus Reftelius O-Gothus. Aboa huc venit. Vihitty papiksi Linköpingin hiippakunnassa 18.6.1686. — Torpan kirkkoherra 1686. † Torpassa 4.5.1687.

Pso: 1686 Margareta Eliasdotter Hval tämän 2. avioliitossa († 1732).

Poikapuoli: Narvan linnanvouti Zachris Torpadius 3883 (yo 1692).

Lanko: lääninsihteeri Bengt Hval 2771 (yo 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 157a; HYK ms., Matrikel på Östgötha studerande II [kserokopio, orig. UUB Westin 939] #84. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 238; K. G. Odén, Östgötars minne. Biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900 (1902) s. 72 #949; Akademiska konsistoriets protokoll XIII 1678–1679 (Uppsala 1974) s. 376 (21.9.1679, Bewilliades Nicolao Reftelio testimonium, hwilcket sedan han bekommit, så yppades först att han belägrat sin kokerska, hwarföre och hans saker då blefwe arresterade), 380 (1.10.1679, Nicolaus Reftelius skall citeras kånan till swars, som han belägrat), 390 (22.10.1679, Uplästes Nicolai Reftelii swar, att han icke kan sielf sistera sigh, uthan bedher att han absens måtte få een gunstig dom ... Johannes Refftelius på sin broders wägnar, och kohnan Margreta Päderss dotter inkomme, och tillstodh hon nu att hon är förlijkt, och lofwade brodren strax betahla böterne, och skaffa henne i kyrckian, dher medh hon war benögd. Resolut. Nicolaus Reftelius böter för lägersmåhlet 40 mk smt, och kånan 20 mk sölf:mt, c. 3. Gifft. B. 2. Relegeras han tacite på itt åhrs tijdh); Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 96 (16.5.1683, Uptedde Decanus facult. philos. h:r Peringer en disputation som Nicolaus Reftelius responderat under i Åbo men sielf intet sammanskrifwit, begärandes att samma disputation måtte honom beräknas för ett gilt exercitium så att han finge komma till examen i theologia. Res:o. För det goda wittnesbörd som honom gifwes att han en snäll och skickeligh student är, men der hoos fattigh, låter Consistorium ofwanbe:te hans förde responsion i Åbo gälla för gilt specimine att komma till examen i theol. doch remitteras detta till faculteten), 183, 195, 212. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 42 V#733; J. Westerlund (†), J. Setterdahl (†) och E. Meurling, Linköpings stifts herdaminne IV:1–2 (1920–33) s. b. 299; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #733R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #774R.

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Reftelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2294>. Luettu 6.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Reftelius, Nic. Petri Ostrog. p. 114 || Hans far p. I. Född 1654. Student i Åbo 1673, i Upsala 1676. Respondens 1675 u. Svenonius, Pvgd 1686. Kh i Torpa, Östergötland, s. å. Död 1687.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147.

Tallenna tiedot muistiin