Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1673 Jakob Peldan Jacobus Henrici, Ostrobotniensis 2300. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Henrik Strigelius, myöh. Peldanus 397 (yo 1644, † 1673) ja Margareta Håkansdotter Galle. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1673 [Peldanus] Jacob [Henrici Ostrob _ 114]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1673] Jacobus Henrici Peldan. — Isonkyrön Ylistaron saarnaaja 1680, kappalainen 1691. Isonkyrön emäseurakunnan kappalainen 1701. † 1705.

Pso: Sara Henriksdotter Florinus († 1728).

Appi: Paimion kirkkoherra, FM Henrik Florinus 799 (yo 1650, † 1705).

Poika: ylioppilas Jakob Peldan 4693 (yo ‹ajankohta ei ole tiedossa›, † 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #234; KA mf. ES 2079 (ss 3) Ilmajoen käräjät 10.–11.10.1673 f. 8v (Sal: Pastoris Do:ni Henrici Peldani Änckiass fullmechtige Mons:r Jacobus Peldanus); KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 18.–24.2.1682 s. 71 (Predikanten wid Yllistaro Cappell H:r Jacob Peldan), 78 (katso 1397); KA mf. ES 2081 (ss 4) Isonkyrön käräjät 20.–26.10.1682 s. 256 (Kyrckio herden Wördig och Wällärde H:r Israel Alftan, gaf Rätten till kenna, huruledes ett Löstrychte, om Predikanten widh Ylistaro Cappell H:r Jacob Peldan, ähr op kommit som skulle han hafft olofligit omgänge, med sin gambla pijga Gertru Mattz dotter, begärandes saken komma wnder Laga förhör); KA mf. ES 2081 (ss 5) Isonkyrön käräjät 14.–17.8.1683 s. 65 (Framtredde Predikanten wid Yllistaro Cappell, H:r Jacob Peldan, och gaf Rätten till kenna, huruledes med hög Vördige Dom Cappittletz Consens och tillståndh, sampt Capell boernes frijwillige löffte och för säkran, af d: 6 Febru: A:o 1680, ähr af Hendrich Hansson belofwat, till Capelletz Präst bordh, och Prästen till oppehälle 2 Tunnors wthsäde Åker ... Men Hendrich sedermera Lagt sig der emot); KA mf. ES 2081 (ss 6) Isonkyrön käräjät 11.–12.2.1684 s. 101; KA mf. ES 2083 (ss 12) Isonkyrön käräjät 23.–26.8.1690 s. 312; KA mf. ES 2083 (ss 13) Isonkyrön käräjät 18.–21.2.1691 s. 284 (katso 2301), Isonkyrön käräjät 22.8.1691 s. 279; KA mf. ES 2083 (ss 14) Ilmajoen käräjät 15.1.1692 s. 52; KA mf. ES 2084 (ss 14) Isonkyrön käräjät 5.–7.3.1692 s. 422 (Gabriel Mårtensson i Lappå Sochn och Kyrkby fordrade af Jonas Andersson Torcko en Rijkz daler, för det beswär, som han för Sochnen hafft, i det han frambar deras Suppliqve och fordrade swar der opå, angående Ylistarå Capell i Stockholm), Isonkyrön käräjät 10.10.1692 s. 265 (Wed samma tillfälle proponerade Studiosus Dominus Ericus Lerman 3354, att herr Jacob will optaga det samma Låttila Öde), 294; KA mf. ES 2084 (ss 15) Isonkyrön käräjät 27.–28.2.1693 s. 460, 494 (Studiosus D:nus Erich Leerman 3354 Skriffteligen fullmechtigat af sin Swåger Capellan wällärde H:r Jacob Peldanus beswärade sigh öfwer Mattz Abrahamsson i Tåpparla för dedt han 1:o emooth Befallningsmans förbudh wijdh affträdet från Åkila hemman som till Caplans bordh ähr Anslagit bårtfördt een hoop Giödningh ... 2:o Att han olåfligen bårt tagit höö uthaf een Engh Isoluchta ben:d ... 3. Anklagade Leerman Mattz för dedt han i Sahl: Christer Pungars begrafningh häädd H:r Jacob kallat honom Satanan Jäsen, Ryöwäri ia waras, producerandes Länssman Isaach Gombse der öfwer till wittnes, hwilken Mattz jäfwade för Swågerskap medh H:r Jacob ... 4. Att han bårtfört ett Stall af Åkila Crono hemman till Låttila, och sedhan under action medh H:r Jacob om begge hemman, flytt det på Kyrckiobackan ... att han kallat H:r Jacobz hustru Satanan Kuwa, och honom Tano Lacki ... Mattz sagdt Tule Ulgos Pärkelän Jäsen), 507, Isonkyrön käräjät 12.–14.8.1693 s. 156; KA mf. ES 2085 (ss 16) Isonkyrön käräjät 3.2.1694 s. 251, Isonkyrön käräjät 17.8.1694 s. 161 (Sacellanen wyrdigh och wällerde H:r Jacob Peldanus beswärade sigh öfwer Bonden Mattss Abramsson i Kaukola, att han honom ofoogat i des heem fred med skräckelige banskap och ärerörige ord), 187 (Låttila åker); KA mf. ES 2086 (ss 18) Isonkyrön käräjät 14.9.1696 s. 256; KA mf. ES 2086 (ss 19) Isonkyrön käräjät 8.3.1697 s. 354; KA mf. ES 2087 (ss 20) Ilmajoen käräjät 11.1.1698 s. 69; KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 3.–4.3.1699 s. 367 (Här emooth upsatte sigh Hendrich Peldan 2301, tillijka medh Capellans ifrån Stoorkyrå H:r Jacob Peldani Hustru, dygdesamme Hustru Sara Florina, uthi sin Siuklige Mans frånwaru). Isonkyrön käräjät 23.–25.8.1699 s. 228 (Sacellanus Loci wällärde H:r Jacob Peldanus beklagade att her i Sochnen skall upkommet ett elakt Rychte som skulle han med een änckia Lijsa Brusi dåtter olåfliget omgänge brukadt hafwa så att han des medelst illa blifwet noterat hoos Venerandum Consistor: Ecclesiast:); KA mf. ES 2088 (ss 22) Isonkyrön käräjät 28.2.1700 s. 444 (hwar medelst Twisten emellan Ylistaro Capellboar sampt Capellanerne H:r Claudius Holstius 2822, och H:r Jacob Peldan, till denne Rätt ähr remitterad worden), 456, 464, Isonkyrön käräjät 28.8.1700 s. 712 (Enckian hustru Maria Jacobs dåtter ifrån Kaukola tilltalte Sochne Smedens Hindrich Markusons hustru Beata Hindrichz dåtter ifrån Puckila, för det hoon förleden Sommar utj Lars Krickus gård och Kaukola by, skall hafwa kallat henne Koosadel, och Således henne för Trolldom beskylt, Anhållandes det Beata skulle sig förklara hwad hoon, henne tilläggia eller bewijsa wille ... Wijdare swarade Maria sig intet någon beskyllning Beata hafwa tillagdt, och om än så wore att hoon [Maria] hade kallat henne [Beata] Trullkåna, så menar hoon sigh wähl kunna bewijsa, det hoon uthi alle stycken intet är så Richtig, uthan omgåss mycket med olåfliget Signerj och wijdskeppelse ... I medlertijd förmantes Beata att gifwa tillkänna hwad kånst hoon wid ett ell:r annat tillfälle brukar, hwar till hoon effter något betänckiande och Rättens itererade Förmaningar Swarade sig intet annat bruka än Cathechismi hufwudstyckne, uppå Närmare tillfrågan hwilka? och wed hwad tillfälle, sade hoon sig hålla uppå båldar och Swuldnader een Nyckell, och läsa der öfwer 3 gångor bönen Fader wår, hwilket hoon sade sig hafwa practicerat uppå 2:ne stycken sine Afleedne barn, då dee af sidstbemelte Swårheeter warit betagne, så hafwer hoon och på samme sätt för någre åhr sedan läset öfwer Capellanens här sammastädes H:r Jacobi Peldani hustrus, Sara Florinæ Swulna bröst ... effter tillbuden Eed och Rättens trägne Förmaningar bekände hoon [Beata] sigh kunna läsa om Såår som med Äggjern giorde äro, och bruka desse Orden: O sinä Rauta Raucka, eij sinä silloin suri olli qwin sua suåsta sådketi, wätälestä welletijn, Ollickos Nuoren Neitzen Nissis, Kaszwamassa Kainalossa, Lypsikös mahan Maitåjans, Nitun Nissuxians, Alla Peldoien puräin, suwilän punaisten puiden; hwilka ord hoon bekänner sig hafwa lärt af Jacob Mattzson i Tåpparla, och aldrig mera än een gång practicerat uppå Jacob Poutu i samma by, då han sig med een yxa hugget hade och Fördenskuld sände bood effter henne ... han [Jacob Mattzson] tillspordes hwad han då hafwer lärdt wid hwariehanda tillfällen att bruka? hwar uppå han strax och uthan försyhn Swarade sig wara een häst gäldare och intet kunna mera än någre ord som han effter slijke beställningar plägar bruka, hwilka Ord han effter befallning Således upläste: Pilwi Pohia tule, waimo pilwen Rattaillä, waski wackoinen kahes, kikuti kylmen wackoises, liwen lawen lattopääs, sarwet kullaiset hiäs, paden paxut kainalos, jolla se paina paisumita, walkia all wesi pääl, hwilken läsning han sade sig hafwa lärt af een gammall och nu sedermera död, sampt till sitt Nampn Obekant Enckia ifrån Låukola som gemenligen kallades Kåuwun Acka ... [Beata] Joss sinä masta mahinen tullut, nin sinä Mainen mahan mengö, Joss tulesta, nin tuleen, Joss wedestä nin weten, Joss walkiast nin walkian, Mitäs tädän olet tullut, meidän Herran Jesuxen totisen weren hinda, kiusaman ja waiwaman. Till hwilket alt hoon sade bemelte [een gammall nu afleedne berychtad karl] Anders Ilka hennes läro Fader hafwa waret ... Ähn förekallades H:r Jacob Peldans hustru, hwilken jämpte sin Man högeligen och med tillbuden Eed Neckade sig någon sin hafwa tillijtat Beata uthi des konst, mindre effterlåtet henne någon wijdskeppelse bruka; tillståendes doch att Beata fuller Een tijd waret utj des huus, och arbeetat, då H:r Jacobs hustru iämwähl waret Siuklig; och hoon till äfwentyrs i mangel af andra Qwinfålk torde hafft tillfälle att Smöria hennes bröst, men ingalunda att läsa ell:r bruka någon wijdskeppelse der wijd, hwar uppå hustru Sara Florina åthskillige gångor sin eed tillbööd ... Sentens ... Ty pröfwar denne Retten skiäligt att i detta måhlet befrija hustru Maria Jacobzdåtter och beläggia Beata som således sin Ohemula beskyllning eemooth Maria hafwer påstådt med 3 m: S: m: böter effter det 20 Capitel Ting Måhla Balken), Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 873 (Angående Åjanpära Hemmans inbördande och besittning, katso 2301); KA mf. ES 2089 (ss 23) Isonkyrön käräjät 8.–9.2.1701 s. 102, Isonkyrön käräjät 26.–27.9.1701 s. 1248; KA mf. ES 2090 (ss 25) Isonkyrön käräjät 30.–31.1.1703 s. 57; KA mf. ES 2091 (ss 26) Isonkyrön käräjät 19.3.1704 s. 584; KA mf. ES 2091 (ss 27) Isonkyrön käräjät 19.–20.1.1705 s. 88 (Lendzmannen stälte för Rätten Twenne ogiffte Personen Hindrih Peldanus och Anna Erichzdåtter i Topparla, hwilka hafft kiötzelig beblandelse med hwar andra och lönskeläger bedrifwit); KA mf. ES 2092 (ss 29) Isonkyrön käräjät 7.–8.3.1707 s. 469 (För detta Sacellanens wid denne Sochns Moderkyrckia Sal: H:r Jacobi Peldani Effterlefwerska hustru Saara Florina); KA mf. ES 2093 (ss 31) Isonkyrön käräjät 18.–20.2.1709 s. 248 (Maria Jöransdåtter från Wändelä by ... med hiertans bedröfwelse och tårar beklagade att hon en lång tijd hafwer waret mycket lättfärdig och fallet uti stoor hoordoms Synd med åthskillige Pehrssoner ... åthskillige gånger hafwer beblandat sig med framledne Capellanen wid Ylistaro Capel Jacob Peldan ... Orsaaken att denan deras sammanlefnad allaredan 1701 kom att lychtas, hafwer waret det, att Capellanen då transporterades ifrån bem: Ylistaro Capel till Moderkyrckio lähnet här i Stoorkyro och afgick omsijder med döden 1705), Isonkyrön ylim. käräjät 27.3.1709 s. 253 (Tullfiscalen Hindrich Peldan if:n Waasa förekallades och befaltes sig sanfärdel:n förklara, öfwer det lägersmåhl som honom af Kånan Maria Jöransdåtter wid sidste Ting tillagt är, då han uthan någon ginsäjelse, beklagade att han 1699, 1700 och 1701 på åthskillige tijder hafwer kommet att hafwa kiötzlig beblandelse med Maria ... Kånan Maria Jöransdåtter if:n Wändelä frijwilligt tillstår och bekenner det hon icke allenast hafwer hafft kiötzlig beblandelse med framledne Capellanen härsammastädes Jacob Peldan, och således Enkelt hoor bedrifwit, uthan och begådt Lönskeläger med hans Son Hindrich Peldan ... hans Moder Enkian Sara Florina bekendt det hon i lijfztijden misstänchte sin Man för Maria ... fördenskuld såssom hon effter samma sin ständiga bekennelse, befinnes hafwa försyndat sigh uti blodskam både med framledne Jacob Peldan, och hans Son Hindrich, Ty dömmes hon i anledning aff Gudz lag Lev: 18 och 20 Cap: Lijfzstraffet att undergå. Beträffande Hindrich Peldan, Så ehuruwähl han tillförna här in för Rätta d: 19 Jan: 1705 är dömd för Lönskeläger med en annan Kåna ... Saakfälles han till sine 10 D: S:m:tz böter ... hwilket doch med det öfriga den höglofl: Kongl: Hoffrättens högrättwisa censur och nådiga omdömme underdån ödmiukeligen underställes). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 421 (1680); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #234. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 68; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1011 (Peldan Taulu 6); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8672; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 86.

Päivitetty 15.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Peldan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2300>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Peldanus, Jacob. Henr. Ostrob. p. 114 || Ob. 234. – Hans bror p. 94. Sockneadjunkt och 1691 kpl i Storkyro. Död 1705.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147.

Tallenna tiedot muistiin