Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1673 Henrik Peldan Henricus Henrici, Ostrobotniensis 2301. * noin 1659. Vht: Ilmajoen kirkkoherra Henrik Strigelius, myöh. Peldanus 397 (yo 1644, † 1673) ja Margareta Håkansdotter Galle. Ylioppilas Turussa sl. 1673 [Peldanus] Henr. [Henrici Ostrob _ 114]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1673] Henricus Henrici Peldan. — Kornetti (1691). Majoitusmestari (1712). ‡ Ilmajoella 27.10.1728.

Pso: 1689 Katarina Laibäck († 1703).

Appi: Laihian kirkkoherra Kristian Chyraeus, myöh. Laibeck 395 (yo 1644, † 1688).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #235; KA mf. ES 2083 (ss 12) Ilmajoen käräjät 19.–22.7.1690 s. 55 (Åianperä Hemman ... hans broder Giöstaf Peldan som nu Hemmanet besitter); KA mf. ES 2083 (ss 13) Isonkyrön käräjät 18.–21.2.1691 s. 284 (Emellan wällärde H:r Jacob Peldan 2300 och Brodren Cornetten Henrich Peldan om twistige Rächningar, Nämbdes Länsman Isaach Gombse och Wilhelm Mansijn att Liqvidera); KA mf. ES 2084 (ss 14) Laihian käräjät 2.8.1692 s. 114 (Såsom Capellanens Wällärde H:r Matthiæ Reins 2769 hustro dygdesamme hustro Susanna Laibäck, till arfz fallit ähr, halfwa hemmanet Nystilä 2/3 Mantahl, som arfzskifftes längden, af den 26 Junii 1688 uthwijsar, och han jämwähl af sin hustru Syster dygdesamma hustro Catharina Laibäck, andra halfwa hemmanet till sigh lööst); KA mf. ES 2085 (ss 17) Ilmajoen käräjät 26.7.1695 s. 86 (Larss Valentinsson och Brijta Bertils dåtter i Röuskelä fordrade af Henrich Peldan hwar sine 6 D: K:m:, han kunde eij der emooth neka, Men meente sin Brodher Gustaf Peldan som besitter hemmanet böra dheras löhn betahla); KA mf. ES 2087 (ss 20) Ilmajoen käräjät 11.1.1698 s. 33 (Gustaf Peldans Enckia, dygdesamma hustru Margreta Michelsdåtter); KA mf. ES 2088 (ss 21) Ilmajoen käräjät 3.–4.3.1699 s. 367 (Handelsmannen ifrån Wasa, wählachtadt Conrad Oluffson, befullmechtigad uthaf Sahl: Gustaff Peldans Enckia, dygdesamme hustru Margreta Michelsdåtter, föredrog Rätten, huru som bemelte Peldans hemman Ojanpärä â 2/3 Mantahl Skatte, nu denne swåra tijden så wähl som tillförne, medh stoor geld är Graverad, och nästan Synes luta till ödesmåhl, hafwandes Sahl: Kyrkioherdens H:r Hindrich Peldans Enckia, dygdesamme hustru Margreta Håkansdåtter, åth hwilken berörde Hemman allernådigast på lijfztijdz frijheet är förundt, till sin Sonhustru merberörde Margreta Michelsdåtter all sin egendoom i lööst och fast Testamenterad, som förledet Tingz Protocoll uthwijsar, hwarföre till att förkomma Hemmanetz ödes måhl, Nämbdemannen Jöran Michelson i Säppälä, hwilken med hustru Margeta Michelsdåtter skall wara förlåfwad, sigh Anbiuder den på Hemmanet sanckade Crono resten sampt annor geld betala, och således Hemmanet inlöösa ... Här emooth upsatte sigh Hendrich Peldan, tillijka medh Capellans ifrån Stoorkyrå H:r Jacob Peldani 2300 Hustru, dygdesamme Hustru Sara Florina, uthi sin Siuklige Mans frånwaru, och effter hans ordres, refererandes, att Ojanpääper är Peldanernes börde hemman ... williandes dhe, såsom rätta börde männer hemmanet inbörda på den händelsen det execution undergåå skulle), 414; KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 873–884 (Cappellanen ifrån Stoorkyrå wällärde H:r Jacob Peldans 2300 laga Fullmechtige Mons:r Caspar Porthan tilltalte Nämbdemannen Jöran Michelson i Åjanpärä Angående bemelte Åjanpära Hemmans inbördande och besittning, hwar till H:r Jacob förmodar sigh fram för Jöran wara berettigad, Aldenstund det är des Rätta Fädernes Arff hwar till han först födzlo Retten äger, der emooth Jören med sin hustru aldeles fremmand och tillkommande är. Jöran swarade att han hafwer taget merberörde H:r Jacobs Broders Sahl: Gustaf Peldans Enckia Margreta Michelsdåtter till hustru och emedan hon hafwer ett barn med sin förra man, så meenar och han sigh igenom samma sitt Stiuffbarn så mycket meera till Hemmanetz besittiande wara befogad som han till des Crono restz och annan Geldz Afbetahlning Anseenliga medell hafwer expenserat ... warandes doch intet hans tanckar att afskiära sin Stiuff Sohn Gustaf Gustafzson des rätt och frijheet sin Faders Hemman wijd des myndiga åhr att igenlöösa så frampt han der till macht och willia får; uthan will han iemwähl wara förtänckt att wähl upfostra och hålla honom i Scholan sampt utj alle andre måhl för honom een Faderlig omsårg draga, och des Farmoder dygdesamme hustru Margreta Håkans dåtter till döderdagh försöria och hederligen låta komma till grafwa ... Wijdare upsteeg Pastor Loci Ehrewyrdige H:r Barthold Vahl 3196, Och Anförde det hustru Margreta Håkans dåtter som till hemmanet ännu ähr rätta äganden hafwer honom det samma emoot Een good Sytning och hederlig begrafning uppdraget, hwilket till föllie han till Åjanpärä hemman begiärte Immiterad blifwa ... Sentens ... Ty Pröfwar denne Rätten billigt sampt med lag uti det 16 Cap:l Jorda Balken landzlagen lijkmätigt emooth dee Anbudne Wilkoren till ährkänna åfftawälbemelte Kyrkioherde H:r Barthold Vahl præferencen till Åjanpärä hemman fram för Capellanen H:r Jacob Peldan, Skolandes Kyrkioherden innan d: 23 Januarj näst kommande åhr tillställa Jöran Michelson des för Åjanpära Hemman bewijslige uthlagde medel ... Emooth denne Doom hafwer Jöran Michelson i rettan tijd Appellerat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147 (XXXIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #235. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1011 (Peldan Taulu 5); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8677; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 86.

Päivitetty 10.11.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Peldan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2301>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Peldanus, Henr. Henrici Ostrob. p. 114 || Ob. 235. – Föregåendes bror.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 147.

Tallenna tiedot muistiin