Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

20.7.1674 Erik Mollenius Ericus Erici, Viburgensis 2335. Vht: Muolaan kirkkoherra Erik (Ericus Georgii, † 1661) ja Maria Mattsdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 20.7.1674 Mollenius Eric Erici Vib _ 116. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1674. d. 20. Jul. Ericus Erici Mollenius. Vib. testim. Episcopi Vib. non scripto. — Räisälän kirkkoherra 1675. † Räisälässä talvella 1689.

Pso: 1:o N.N. Zachrisdotter Hinnel; 2:o 1688 Anna Johansdotter Serlachius tämän 1. avioliitossa (elossa 1706).

Pson seur. aviomies: Räisälän kirkkoherra Johan Nigraeus 2532 (yo 1677, † ~1696).

Veli: Säämingin kirkkoherra Matias Mollenius 1693 (yo 1664, † 1679).

Poika: rykmentinpastori Erik Molenius U530.

Poika: Savonlinnan pedagogi Jonas Molenius 4875 (yo 1705, † 1709).

Lanko: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #99; KA valtakunnanregistratuura 23.9.1689 f. 907 (Collation för H. Johannes Nigræus 2532 på Reisala Pastorat ... såsom Reisala Pastorat uthi Käxholms lähn förmedelst den förre Kyrkioherdens dersammastädes, dödelige frånfälle är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1795 (gg 2) Räisälän käräjät 15.–17.1.1683 f. 5v (Kyrckieherden her Erich Molenius), Räisälän käräjät 15.–17.8.1683 f. 125v; KA mf. ES 1796 (gg 2) Räisälän käräjät 23.–24.3.1682 f. 335v, Kurkijoen käräjät 21.–22.3.1681 f. 565 (Pastor i Reisele wellerde H:r Ericus Mollenius opå det wyrdige Consistorij weg:r war tilstedes), Räisälän käräjät 28.–29.3.1681 f. 589 (Förekom Kyrckieheerden wellerde H:r Ericus Mollenius och tillijka medh Nembden och Tingzlaget sålunda talade: att ehuruwäl dheras herre Assessoren uthi den högl: kongl: Hofrätt i Storfurstendömet Finlandh den Edle och welb: Johan Apelgren U193 haar behagat för en kort tijdh sedan hijt skicka en fiskiare Jonas Johansson benämbd som medh Fiskerij skulle omgå och ibland annat dämma Runkoski strömen ...), Räisälän käräjät 30.–31.8.1680 f. 778v, Räisälän käräjät 21.–22.2.1679 f. 861, Räisälän käräjät 1.–2.12.1679 f. 953, 958, Räisälän käräjät 5.–6.3.1678 f. 1074v (Kyrckieheerden här i Sochnen Wyrdige och Wällärde H:r Ericus E: Mollenius), 1075v (Kyrckieheerden wällärde H:r Ericus Molenius förekom och præsenterade Caplanens här sammastädes H:r Isaci Jackenij och Collegæ Scholæ Kexholmensis, H:r Caroli Kultani attestatum, af innehåld: att A:o 1678 den 12 Januarij, då Barne mörderskan Beata Johans dotter i Reisele Kyrckieby afrättas skulle, hafwer hon bekänt sig blifwit förtrollat uthaf Ryttaren her sammastädes Sigfredh Husu ben:d ... tilfrågan, hwarföre hon opå Johannem Mollenius bekänt hadhe? ... Men då wille han taga sig Gudh till witne, att bem:te Johannes oskyldig är, hwarföre och Rätten må hans persohn aldeles frijkalla och icke misstänckia Kyrckieheerden, såsom brodren at hafwa henne öfwertaalt sin förra bekännelse åttra), Räisälän käräjät 14.–15.10.1675 f. 1235 (Framladhe Capplanen her Isaac her Probstens M: Henrici Böismans resolution aff den 3 Augusti nästförledne, hwar uthinnan förmähles, att Sigfredh Pulacka böhr eij admitteras ad privilegia Ecclesiæ, til hans answar til näste Ting, emedan han skulle hafwa giordt Oliudh uthj kyrckian ... allenast Sigfredh haf:r sagt sedhan her Prosten hadhe introducerat Pastorem her Ericum Molanium; om någon af församblingen, haf:r något emot denne Kyrckieherden att seija som nu introduceras eller Inlysses, den samme må nu Taala); KA mf. ES 1797 (gg 4) Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 23.3.–1.4.1685 f. 102v, Räisälän, Kurkijoen ja Tiuralan käräjät 26.10.–2.11.1685 f. 162; KA mf. ES 1797 (gg 5) Räisälän ja Tiuralan käräjät 17.–20.3.1686 f. 81, Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 5.–12.11.1686 f. 158v (Effter som Inspectoren Wälb:de Åke Ollsson och Nembdemannen Eskell Pulacka betyga, att Kyrckieheerden Wyrdig och Wällärde her Erich Molenius eij haar nu till detta Tinget kunnat komma att swara Bårgaren Florentz Allholm, till dett han skall hafwa hans hwss berychtat och Peter Roinj, för dett Kyrkieheerden haar honom uthj sitt hwss fredlööss giordt och med hugg och slag öfwerfallit, emedhan hans Kyrckieheerdens hustro Siuk och på fallande footh nu ligger), Räisälän ylim. käräjät 10.–13.12.1686 f. 190–217 (emellan Kyrkioherden wyrdige och wellerde H:r Erich Molenium här i Räisälä S:n och några hans wederparter); KA mf. ES 1797 (gg 7) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 13.–18.2.1688 f. 28, 29; KA mf. ES 1799 (gg 12) Räisälän, Tiuralan ja Kurkijoen käräjät 9.–14.10.1693 f. 124 (Opå Rentmest:ns Wälbet:de Carl Printzes å dhe omyndige Sahl: Kyrckioherdens H: Erich Mollenij barns wägnar i Reiselä begäran); KA mf. ES 1799 (gg 13) Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 5.–10.2.1694 f. 19 (angående 1688 Åhrs intrader och inkompster uthi Pastoratet, sedan Sahl: H: Erich Molenij första hustro dödde och han i begynnelsen på det åhret i annat giffte inträdt, sampt hwadh sedan effter Sahl: H: Erichs dödh 1689 om Winteren är qwarblifwit). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 173 (11.2.1688, Bröllopz ringningh), 181 (Inneståår för Begrafningar pro 1690 och förra åhr ... För 5 st. Swart Kläde till H:r Mollenij begrafning i Räisälä 1: 28.); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 15. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 246; H. Soininvaara, Mollenius. Genos 44 (1973) s. 81; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 36.

Päivitetty 24.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Mollenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2335>. Luettu 19.1.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mollenius, Eric. Erici Vib. p. 116 || Vib. 99: 20.7.1674, testim. episcopi Vib. non scripto. – Hans bror p. 79. Kh i Räisälä 1679–88.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150.

Tallenna tiedot muistiin