Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

7.3.1676 Johan Prochman Johannes Caroli, Ostrobotniensis 2446. Vht: Lapuan kirkkoherra Karl Prochaeus, myöh. Prochman 597 (yo 1647, † 1691) ja Brita Alstadius. Ylioppilas Uppsalassa 15.9.1671 Johannes Caroli Prochmannus Ostrobotniensis. Ylioppilas Turussa 7.3.1676 Prochman Joh. Caroli _ 120. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1676] ‹Koko rivi d. 7. Mart. Johannes Caroli Prochman. dub. on yliviivattu M. Caloniuksen matrikkelista (signum ViO:Ba1.1) ja jätetty pois puhtaaksikirjoitetusta matrikkelista (signum ViO:Ba1.2).›. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Johannes Car. Prochman. Upsaliæ depositus. | Pastor in Siikajoki 1690. Obiit 1694. Respondentti 9.6.1676, pr. Nils Tunander U170. Respondentti 15.11.1679 pro gradu, pr. Erik Tigerstedt 794. FM 27.11.1679. — Lapuan pitäjänapulainen 1680. Kalajoen kappalainen (1685). Saloisten kirkkoherra 1690, siitä erotetun Siikajoen kirkkoherra 1692. Saarnaaja pappeinkokouksessa Vaasassa 1680. † Siikajoella alkuvuodesta 1694.

Pso: Susanna Johansdotter Carlander.

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Johan Carlander 1251 (yo 1658, † 1680).

Poika: kihlakunnantuomari Johan Prochman 4704 (yo 1702, † 1740).

Poika: Kalajoen kappalainen Petter Prochman 5068 (yo 1709, † 1725).

Vävy: Pyhäjoen kappalainen Matias Wilander 4176 (yo 1695, † 1740).

Vävy: Maksamaan pitäjänapulainen Anders Ruuth 4316 (yo 1698, † 1718).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #243; HYK ms., Viip. osak. matr. I #109a; KA valtakunnanregistratuura 21.11.1685 f. 642, 24.11.1685 f. 652 (Till Landshöfdingen Didrik Wrangel, at utse ordinarie Capellanerne i Callajåki sokn 2:ne ödeshemman), 1.3.1690 f. 115 (Fullmacht för Mag. Johan Prochman at wara Pastor uti Sahlo Försambling i Österbotn ... såssom Kyrkioheerde tiensten wid Salo Försambling i Österbotn förmedelst förre Pastoris H:r Mathiæ Salonii 438 dödel. afgång är vacant och ledig worden. Och Wij wid dess åtherbesättiande hoos Oss i Nådigt betrachtande hafwe komma låtit det goda låford som gifwes Capellanen uti Kalajoki Wyrdig och Wällärde Mag. Joh. Prochman, både för sin skickelighet och lärdom, samt trogne och oförtrutne tienst, den han uti Prädijko Embetet nu mehra i 10 Åhrs tijd till Wederbörandes goda nöije giort och bewijst hafwer), 6.3.1690 f. 125 (Till Consistorium i Åbo ang:de Mag. Prochmans förordnande till Kyrkioherde wid Sahlo Försambling jämbwäl och om samma Församblingz fördelande ... Wij hafwe, tro Man etc. af Eder underd. Skrifwelse, dat. Åbo, den 27 Febr. sidstl. i nåder förnumit, huruledes I äre föranlåtne worde, att i underd:t föreslå Capellanen i Sahlo H:r Joseph Josandrum 792 till Successionen af Pastoratet i be:te Försambling i den afledne Kyrkioheerdens H:r Mathiæ Salonii ställe. Nu länder Oss fuller detta Edert und. Förslag och påminnelsse, som I till föllie af Eder und. Embetes plicht giort hafwen till nådigt Nöije och wälbehag; Men såssom Wij redan förr än Oss förbe:te Edert und. breef tillhanda komme, hafwe uppå ben:de Sahlo Pastorat meddelt Wår N:ga Fullmacht åth Mag:r Johan Prochman, såsom den där så wäl i anseende, till edert honom för detta gifne goda låford, som och Landzhöfd. Baron Gustaff Grasses för honom und. insinuerade Föreskrifft, samt andre framtedde trowärdige Attestater om hans wälförhållande sat skickeligheet och lärdom, är worden därtill wärdig skattad. Alltså willie Wij ock at han Mag:r Prochman där wid skall förblifwa; Hwad elliest den omrörde söndringen af 140 Rökar ifrån mehrbe:te Sahlo Pastorat och deras förläggiande under Kyrkioherde i Brahestad, widkommer, så synes oss något sälsamt wara at där wår därom uthfärdade nåd. Resolution är dat. redan d. 18 Martij 1689, den samme lijkwäl som I sielfwe berätten, Eder först d. 20 sidstl. Jan. af Borgmästare och Råd i Brahestad är tillsänd och communicerad worden, kunnandes Wij altså intet wetha om något jäf till sådant må hafwa warit orsaken; det är fördenskull här med till Eder wår Nådige willie och befallning, at I Eder därom ärkundigen tillseendes därjämte huruwijda förbe:te dehlning af Sahlo Sokn uthan märkelig skada kan wara at wärkställa, särdeles där Pastor i Brahestad 1142 förnimmes aldeles siuklig och wahnföhr wara, och en tämmelig lång tijd ingen Gudztienst i sin församling, där han innom förre gräntzor bestådt hafwer kunnat förrätta, så at det fast swårare effter en skedd tillökning honom falla torde, dock på den händelsen att denne delningen af Pastoratet för sig gå skulle, wele Wij at Mag. J. Prockman blifwer Kyrkioheerde öfwer Sijkajocki och de af mehrbe:te Sahlo Försambling qwarblifwande 260 Rökar, till dess Wij framdeles med något bättre honom försee kunne; Detta Wij Eder till Nådigt Swar och hörsam effterrättelse i nåder icke hafwa förhålla welat), 16.7.1692 f. 367 (Till Landzhöfdingen Grass swar, angående Sahlo och Brahestads Pastorat ... Wij see uthur Eder underd. Skrifwelse daterat d. 25 passato hurusom Pastor i Brahestad Magnus Westzynthius 1142 nu nyligen genom döden är afgången, åstundandes nuwarande Pastor i Sahlo Mag. Joh. Brockman att få komma till Successionen; Och som I på den händelsen Wårt nådigste behag och gottfinnande underdånigst hemställen om icke de 140 röker af Sahlo Pastorat hwilcka wid förre Pastoris därsammastädes dödelige afgång blefwe tagne därifrån och lagde under Pastoratet i Brahestad nu måge kunna där under återläggias och således be:te Brochman, hwilken härtills har måst benöija sig med Sijkajerwi och Frantzila bestående af 260 röker, tillijka blifwa Pastor öfwer hela Sahlo Sochn och i Staden; Altså länder Eder därpå till nådigst swar, att I först med Biskopen och Consistorio häröfwer hafwen att correspondera, williandes Wij sedan och så snart I tillijka däröfwer inkomme med en und. berättelse, Oss i nåder wijdare förklara, huru där med skall warda förhållit), 11.5.1694 f. 327 (Fullmackt för Capellanen i Pyhäjocki H. Hindrich Ahlholm 2112 att wara Kyrkioheerde i Sijkajocki ... Kyrkioheerde Embete uthi Sijkajocki försambling i Österbottn förmedelst Mag. Johannis Brochmans dödel. afgång är wordet vacant och ledigt), 25.6.1696 f. 340 (Till Consistorium i Åbo swar på deras intercession för någre Präst Enckior ... Wij hafwe erhållit Eder skrifwelse dat. d. 31 Martij sidstl:ne hwarutinnan I underdånigst intercederen för Trenne Präste Enckior Brita Ahlstadia, Anna Nilsdotter Styrman (katso 2508) och Walborg Johansdotter, sampt framledne Kyrckioherdens Mag. Johan Prochmans omyndige barn, det de i anseende till deras fattige och äländige tillstånd, uti deras Lifztijd måtte blifwa benådade med räntan af halfwa Hemmanet Handola uti Lapo Kyrckioby belägit, på det de något måtte hafwa att lefwa utaf; Men som samma Hemmans ränta är anslagen Staten, Så stå desse Enckior därmed intet att benådas); KA mf. ES 2081 (ss 4) Lapuan käräjät 18.–23.9.1682 s. 115; KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 183 (Cappellanen ifrån Calajoki högh wellerde M:r Johan Prochman); KA mf. ES 2033 (rr 15) Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 123 (Kyrkeherden M:r Johan Carlander ... hans dotter Susanna); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kalajoen käräjät 16.–17.9.1686 s. 608 (Capelanen Höghwällärde Mag: Johannes Prochman Insinuerade i Rätten Befalningz Mans Wälbetrodde Oluf Sundels Immissions skrifft af d: 17 Aug: sijdstleden ... Opdraga Wälbe:te Magister Johan Sigfredhssons Kärienäs 1 Mant:s Hemman i Södhre Calajoki belägit); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kalajoen käräjät 19.–21.1.1688 s. 49 (H:r Mag: Johan Prochman leet oplysa Karin Jouses 1 Mantahls hemman om någon hade lust det till sig handla, emedan han befinner sig för dess ringa och odugliga ägor icke kunna och förmå der med utreda, hwilket anbod hermedh Insererades ad acta), Kalajoen käräjät 27.–28.8.1688 s. 186 (Mag: Johan Prochman let andra gångon publicera det han eij kunde begå sig med Kärjälä 1 Mant:ls hemman för dess odugeligheet); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kalajoen käräjät 10.–11.1.1689 s. 45 (Kärälä hemman); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 8.–9.9.1690 s. 179 (Kyrckioheerden i Sahlå Ehrewyrdige och högh wellärde H:r Mag:r Joh: Prochman); KA mf. ES 2038 (rr 28) Saloisten käräjät 11.–12.8.1691 s. 165 (Ehrewyrdige Kyrckioheerden i Salo Magister Johan Prochman förestälte denne frågan under påstående Tingz Tijman emedan han war kommen i ehrfarenheet, ded een part skola tänckia och förhålla, att han för sin Privat nyttas skull, igenom någon annan skulle sökia emot Sahlå Sochnens fördeelning, der på Nemden och Närwarande Tingzlaget aldeles nekade Mag: Johan eij någonsin hoos dem sigh utlåtit, uthan Sahlo Sochnens wilckor och oförmögenheet Twungo dem sielf der till, effter som dhe sågo hwad för skada Kongl: Maij:tz Skattdragare här i Sahlo Sochnen, der af skole Taga och lijda, om dhe nu skolle blifwa skilde, ifron sin Nyss upbygde prästegård i Salo, och byggia Nu igen een ander Ny Prästegård j Sijkajoki förutan sin gamble Kyrckioskrudz Ombärande, och att å nyo förskaffa til Sijkajoki försambling, som dhe elliest wed Cappellen här till med ringare sig kunnat behielpa, effter såsom icke heller ded anslagne hemmanet til Sijkajoki Prästebohl kunde komma till jämlijkheet mot Sahlo Prästebohl, förönskandes dy för den olägenheet, och frost tagande Swagheet, medelst dhed dhe boo i kärr och dahlar, att ded motte allernådigast förunnas och effterlåtas, blifwa under ett okufwen, som dhe under een Sochen alt här til warit, ded effter deras begäran togz ad notam; Wijdare förfrågade H: Kyrckioheerden Magister Johan Prochman om Winter liggiares förpassande, fiskiande j Sijkajoki Åminne och om Kongzådran om den eij bör wara öpen ...); KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 21.–23.1.1692 s. 93 (Ehrewördige H: Kyrckioheerden Magister Johan Prockman inkom medh sin Suppliqve der i han medh underdånig Tacksamheet affinner sigh emot Kongl: Maj:t, som honom i Nåder haar behagat beneficiera medh Nytt Prästebohl, mitt i Sijkajoki beläget Frantzila benämd, anhållandes att Sochnens Inbyggiare måtte påläggias, forderligast ded bebyggia, såsom ock att dess nu warande åboo, skulle ded skyndsambligast till honom afträda; hwar wedh ock inkom Caplan wällärde H: Peer Schroderus U380, medh sin Supplication der i han begär; att emedan han skall Frantzila 1 Mant:s hemman, han här till, som Caplans bohl bebodt, till H:r Kyrckioheerden affträda, Sochnen påläggias skulle, dess medelst hans anwände omkostnadh och Melioratio wedergälla, såsom ock ded nu tilslagne Caplans bohlet Lambila medh nödiga huus föresee); KA mf. ES 2039 (rr 33) Saloisten ja Siikajoen käräjät 2.3.1696 s. 346 (Kyrkioheerdens Sahl: Mag:r Johan Prockmans Barn). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 437; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 215; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #243; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 270, 310 (16.6.1675, Georgius Asproot U332 och Johan Prockman Finnones begiära testimonium. Prockman kiändes af en och annan af meliori nota, den andre war obekant. Resolutio. Effter Rector ähr inspector istius nationis, remitteras det till honom, som bäst dhem kiänner, att willfahra dem här i, der han icke weet att något hinder är), 338 (18.8.1675, Johan Prokman bewiljes testimonium). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 109, 149, 173; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #875R, 3999R, 4060D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1376; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 115; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #138, 1033, 3710H (prom. 1679), 3860R, 3980R.

Doria respondentti

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Prochman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2446>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Prochman, Joh. Caroli. p. 120 || Ob. 243: 1676, Upsal. depos. – Son af kh i Lappo Car. Petri Prochman († 1690). Student i Upsala 18.9.1671. Respondens 9.6.1676 u. Tunander, 15.11.1679 (med ded. till P. Brahe) pro gradu u. Falander. Sockneadjunkt i Lappo 1680. Kpl i Kalajoki. Kh i Siikajoki 1691. Död 1694. Kallas ofta magister, ehuru ej promoverad.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157.

Tallenna tiedot muistiin