Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1676 Mårten Rivelius Martinus Laurentii, Ostrobotniensis 2448. Vht: Maalahden kirkkoherra Lars Rivelius 616 (yo 1648, † 1687) ja Valborg Kempe. Ylioppilas Turussa kl. 1676 [Rivelius] Mart [Ostrob _ 121]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Martinus ‹Sukunimi Revelius on sittemmin korjattu muotoon Rivelius.›. | 1683 | d. 3 apr. | Sacerdos. Concionator Regiminis Botnici, postea | 1692 | Pastor legionis Finnicæ Rigæ. Demum Pastor Malaxensis. Mortuus 1711. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.4.1683. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) saarnaaja 1683. Turun läänin jalkaväkirykmentin (Hans Henr. Rehbinderin rykm.) rykmentinpastori 1687. Maalahden kirkkoherra 1692. Valtiopäivämies 1693. † Maalahdessa 1711.

Pso: (1:o? N.N.; 2:o?) Margareta Wernberg tämän 3. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Lapuan kirkkoherra Markus Gronovius 2506 (yo 1677, † 1697).

Poika: maanmittari Mårten Johan Rivelius, myöh. Rivell 5085 (yo 1709, † 1758).

Lanko: turkulainen asianajaja, raatimies Daniel Wernberg 1398 (yo 1660, † 1698).

Vävy: Närpiön kirkkoherra Gabriel Arenius 4829 (yo 1704, † 1730).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #244; KA valtakunnanregistratuura 10.11.1687 f. 633 (Collation för H:r Mårten Rivelio att wara Regiementz Präst under Åbo Lähns Infanterie, uthi H:r Niels Agricolæ 1592 ställe), 8.6.1691 f. 256 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo för Regements Prästen Martino Rivelio), 12.6.1692 f. 287 (Kyrkioheerde Fullmackt för H:r Mårten Rivelio ... såsom Malax Pastorat i Österbåttn förmedelst Thomas Arenij 2239 dödelige frånfälle är kommit att blifwa leedigt), 9.11.1692 f. 622 (Regements Predikants Fullmackt för Gabr. Röökman 2233 ... såsom förmedelst Mårten Rivelij befordran till Malax Pastorat, Regements Predikants beställningen under Wårt Åbo Lähns infanterie Regemente kommer at blifwa ledigh); KA mf. ES 1926 (mm 14) Euran käräjät 24.–26.10.1687 s. 403 (Regementz Pastoris Ehrewyrdige och Wällärde H:r Martini Rivelij skrifft dat: Rijga d: 18 Julij sidstledne); KA mf. ES 1931 (mm 35) Kalannin käräjät 23.–25.10.1699 s. 830 (angående een båth, som Kyrkioherden Ehrewyrdig H:r Mårten Rivelius, skall för Fyra Åhr ungefähr lemnadt hoos honom i förwahr); KA mf. ES 2085 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.8.1694 s. 68 (Och han tillskrifwit Kyrkioherden för detta öf:r Österbotniska Regementet H:r Martinus Rivelius, hwilken medelst sitt Attestato, tilkenna gifwer, att om Såldaten i 10 åhrs tijdh icke warit någon wetskap), Maalahden käräjät 19.9.1694 s. 384, 391; KA mf. ES 2085 (ss 17) Maalahden käräjät 1.2.1695 s. 78 (Pastor Loci Ehrewyrdige och Wällärde H:r Martinus Rivelius beswärade sigh öfwer Sochnens inwånare att dhee eij spånar huggit till Klåckstapelens reparation); KA mf. ES 2085 (ss 18) Maalahden käräjät 27.1.1696 s. 116 (Kyrckioherden Ehrewyrdig och Högwällärde H:r Martinus Rivelius förestälte Wargöö Boerne fölliande qvæstioner ...), Maalahden käräjät 3.10.1696 s. 410; KA mf. ES 2086 (ss 19) Maalahden käräjät 22.2.1697 s. 283, 297 (Kyrkioherden Ehrewördige och Högwällärde H:r Mårten Rivelius, beswärade sigh öfwer Länssmannen Markus Michelsson, hwilken förleden höst, då han förreste till Ståckholm skall tagit uthaf Kyrkioherden, ½ Tunna Smör, för hwilken han der skulle upkiöpa något Spanmåhl ...); KA mf. ES 2087 (ss 20) Maalahden käräjät 9.–10.9.1698 s. 351; KA mf. ES 2088 (ss 21) Maalahden käräjät 20.–21.3.1699 s. 549 (Pastor Loci, Ehrewyrdige H:r Martinus Rivelius, lät 3:ie gången upbiuda Malm Hemmanet som han sig tillhandlat hafwer af Eskell Hindrichson der sammastädes, då Eskels Sohn Erich framsteeg, och giorde påminnelse om det han wed sidsta Ting protesteradt), Maalahden käräjät 4.8.1699 s. 178 (Rector wid trivials Scholan i Wasa, Ehreborne och Höglärde Mag:r Jacob Hildeen, upwijste det Högwördige Doom Capitletz i Åbo, d: 9 Martij sidstwekne uthfärdade skrifwelse aff Innehåld att Kyrkioherden i Lapfierd Ehrewyrdige H:r Johan Beckman tillijka med wählbemelte Rector skulle uptaga och Ransaaka någre ährender emellan Kyrkioherden här sammastädes H:r Martinum Rivelium och Capellanen H:r Gustaf Werandrum 3438, sampt någre deras åhörare), 190; KA mf. ES 2088 (ss 22) Maalahden käräjät 11.–12.1.1700 s. 54, 75 (Malm hemmanet), 82; KA mf. ES 2089 (ss 22) Maalahden käräjät 28.9.1700 s. 1020 (Malm hemmanet); KA mf. ES 2089 (ss 23) Maalahden käräjät 15.3.1701 s. 514, Maalahden käräjät 5.8.1701 s. 661, Pietarsaaren pitäjän käräjät 28.8.1701 s. 948 (Förmynderskap för Sahl: Borgmestarens Lars Rivels 2713 omyndige dåtter i Wasa Jungfrw Maria Rivelia); KA mf. ES 2089 (ss 24) Maalahden käräjät 1.2.1702 s. 16; KA mf. ES 2092 (ss 28) Maalahden käräjät 4.8.1706 s. 414 (Hustru Karin Nilsdåtter ifrån Malax åminne berättade det Kyrckioheerdens Ehrew: H:r Martinii Rivelii Stiufdåtter Jungf: Chatarina Ross willia hålla henne misstänckt att hafwa Snattadt af ett Snörlijfz tyg då det i förfärdigande blifwit lijtet och för henne obrukel:t hwarföre hon skickat Snörlifwet henne Karin till handa med begäran att hon samma betala måtte), 420; KA mf. ES 2094 (ss 32) Maalahden käräjät 5.–6.9.1710 s. 572, Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.10.1710 s. 940; KA mf. ES 2094 (ss 34) Maalahden käräjät 22.–23.1.1712 s. 54 (Anders Backman såsom Fullmechtig för Pastorskan dygdesama Matronan Margreta Wärnberg, berättade huruledes Sal: Kyrckioherden H:r Martinus Rivelius förledne Sommar skall hafwa taget Erich Michelson ann, att see om sine Saker på Fahrkosten under wägen till Stockholm, på det intet deraf skulle förfaras, men han Erich hafwer Lijkwäl låtit förfaras en Koppar Kettel och en skopa, Ty prætenderar Enckian derföre betalning, Erich Swarade, det han effter Kyrckioherdens dotters Jungf: Sophia Riveliæ befallning, upburit bem: Koppar i Stockholm till en Kopparslagare, men effter hennes senare Ordres afhemptade samma derifrån till Farkosten, hwarest den bortkom). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); C. v. Bonsdorff (utg.), Kyrkorådets i Åbo protokoll 1675–1689 (1889) s. 55; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 472 (mainitaan eräs stud. Rivelius); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 32 (mainitaan eräs Rivelius, tämä?), 110 (mainitaan eräs Rivilius, tämä?); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 85 (7.8.1693); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 370, 372, 381; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #244. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 42; C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 17; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 124; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 22; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #124D, 129D, 2641D, 3381D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9472; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1532a; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 20 #1532a; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7299 (leski); Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 81; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3434 (?).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.6.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Rivelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2448>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rivelius, Mart. Ostrob. p. 121 || Ob. 244: 1676. – Hans far p. 31. Nämd i prot. 23.10.1678. Pvgd 1683. Bataljonspredikant vid Åbo infanteri regem. och sedan 1692 vid Österb. regem. förlagdt i Riga. Kh i Malax 1694. Död 1711.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157.

Tallenna tiedot muistiin