Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1641/42 Matias Cronapell Matthias Andreæ, Helsingforsensis 246. Kotoisin Helsingistä. Ylioppilas Turussa 1641/42 Cronapfel Matth. Andr. Helsingf _ 12. — Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri Helsingissä (1656). Oli ehdolla Porvoon pormestariksi 1658. ‡ Turussa 20.4.1666.

Pso: Anna Reijer tämän 1. avioliitossa.

Lanko(?): kamreeri Magnus Reiher U132 († 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; KA mf. ES 1720 (bb 5) Helsingin pitäjän, Sipoon ja Nurmijärven käräjät 12.–14.1.1660 f. 9v (Secreteraren Matthias Cronapell, Fullmechtigat af Wälb: Frw Anna Grönfäldt. Mainitaan muulloinkin asiamiehenä Helsingin pitäjän käräjillä); KA mf. ES 1783 (ee 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 28.–30.9.1663 f. 365v (Belangande Matthias CronApels fordran till Generalens Wälb: her Henrich Lewes bönder i Meillby); KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–28.1.1669 s. 10 (Sal: Secreteraren Mathias Cronapell); KA mf. ES 1723 (bb 13) Sipoon ja Tuusulan käräjät 22.–23.1.1692 s. 23 (Trumpetarens Johan Timbermans Enckias hustru Anna Rejers Insinuerade Supplication ... att ransakas och attesteras om hennes tillstånd och fattigdom ... Altså blef här om noga ransakat, och efter Nembdens sampt Tingzlagetz intygande befunnit, att ehuruwehl hon nu sitter på ett gemeent Ryttarehemman här i Sibbo Sochn och Hintzby, så är det lijkwehl henne icke uthan hennes Styfbarn tillhörigt, hwilcket hon och mehrendels medh dhe medel hon medh sin förrige man Landt Secreteraren widh Helssingefors Mathias Cronapel sammanlagdt, underhållit); KA mf. ES 1724 (bb 15) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 15.–16.1.1694 s. 13, Sipoon ja Tuusulan käräjät 19.–20.1.1694 s. 27 (Hindzby, katso 2000); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 3.12.1656 (Secreteren wäl:t Mathias Cronappel), Helsingin RO 21.11.1657 (Landz Secret: Wäl:t Mathias Cronapell gaff tilkenna, dhet wälb: Krantzfäldt (katso 1393) hafuer updragit honom sin halffue Tompt att bebyggia här i Staden, som honom igenom bythe medh Räntemästaren Tafuasten är tillfallen), Helsingin RO 6.10.1658 (Då företogz åther dhen twistige saak emellan Qvirinum Grotte och hustru Märtha Reijer ... Sahl: Grechens Enkia ... Fullmächtigens Mathiæ Cronapels demonstration), Helsingin RO 13.11.1658 (Landzsecret:n w:t Mathias Kronapel præsenterade uthi Rätten hans N:des Landzhöffdingens wälborne H:r Ernest Johan Creutz breff till Borgmästare och Rådh härsammastädes); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 19.3.1660 (Dito framträdde fordom Secreteren Mathias Kronappell fram läggiandes i Rätten å Hanaböhle Arfwingars wägnar den Högl: Konungl: Hoffrätz extract af dhes protocollo), Helsingin RO 14.7.1660 (Kämbners domen emellan Hindrih Lohmans Fullmechtig Mathiam Kronapell och Erich Clemetson på denne dato fallin), Helsingin RO 7.3.1661 (Då förekom Staffan Pijstolmakare och beswärade sig öf:r Secret:n Mathis Cronapel at han skall för 3 åhr sedan tagit af honom een Sölf:r skeedh i pant för 4 D:r K:m:t, och ehuruwäl han strax däreffter hafuer honom betallt dhe 4 D:r, så skall han lijkwäl icke blifua sin Skedh mächtig, uthan förnimmar dhet han haffuer låtit uparbeta henne? Däremoth swarade Secreteraren, at samme Scheedh hade blifuit hans Schrifuare Arffuedh af een broofougde Laskepelle be:dh för 3 åhr sedan gifuin för een Fullmacht, då han war i Secreterare tiensten, och effter ingen halfft annat åhr talade om henne, derföre hade han låtit slå sönder henne och giöra een annan Slijdh skeedh ...), Helsingin RO 17.8.1661 (Då förekom Hindrich Lohman och sade sig låtit Citera Secret:n Mathias Kronapel för dhet han honom förliden Torsdag hade här i Rådhstugu Förstugan under Kämbners Rätten beskyllt för een rånssman för ett Bolster ... Cronapel saakfälles till 3 m:r för Stembningz försittiande), Helsingin RO 23.10.1661, Helsingin RO 4.11.1661 (Sahl: Gabriel Tafwasts barns (katso 2105) förmyndare Mathias Cronapel), Helsingin RO 16.11.1661 (Dito Inladhe Mathias Kronapell sin Klagolibel emoth Stadzskrifuaren Ericum Svenonium 915 hwilken han förmäler sig dhen 29 Octob: medh hugg och slag hafua på gathan öffuerfallit antingen medh een steen eller nyckell), Helsingin RO 18.11.1661, Helsingin RO 7.12.1661, Helsingin RO 18.12.1661, Helsingin RO 28.1.1663 (Dito begärade Secreteraren Mathias Kronapel dilation förmedelst sin Skrifft aff Fändrichen Reijer inleffuererat, till dhes han skulle komma iffrån Åbo), Helsingin RO 21.10.1663, Helsingin RO 11.6.1664 (Då öfwersågz Hoppmans Henrich Taffuasts Fullmächtiges Secret:s Mathia Kronapels twistige Saak medh fordom Räntmästarens Sahl: Johan Greekz Enkia hustru Märtha Reijer, angående fordom Räntmästarens Sal: Gabriel Tafwasts barns Förmynderskap som Kronapell hafwer warit förtrodh, och Hoppmannen, utj den högl: Konungl: Hoffrätt hafwer klagat öffuer); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 10.6.1667 (Johan Hansson Insinuerade sin rächning emoth Sahl: Mathiam Kronapel, lydande på 41 d:r 12 öre k:m:tt, begärandes komma till sin bettalningh, Fändric Johan Reijer emoth tog rächningen, och lofuade den medh Enkan öfwersse och där den finnes richtig, då lofuade han honom sin bettalning, eller förklareing till Lögerdagh); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 16.5.1661, Helsingin KämnO 21.5.1661, Helsingin KämnO 15.8.1661; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 19.9.1657, Porvoon RO 2.8.1658 (Effter sosom om borgmestare wahlet, aff samptl: borgerskapett är bewilliatt, att röstas skulle), Porvoon RO 9.8.1658 (Bårgerskapet effter Kyrkioherdens M: Hendrich Carsteni Consens och inrådh, bewilliade, än wijdare deras Mehningh in på Secret: Matth: Kronappell till borgmestare, doch skall her om gifuas den högl: kångl: håfrätten, sampt och h:s N:de landzhöfdingen för medelst igenom een vocation till kenna), Porvoon RO 8.9.1658 (Daniel Möller (katso 1875) inlefuererade, een skrifftl: protest emot Rådet borgerskapet, sosom och emot Secret: Matth: KronAppell angående om borgmestare wahlett), Porvoon RO 27.9.1658, Porvoon RO 24.10.1658 (Denne Dato, uthj samptl: borgerskapetz Närwahro aflade herr Daniel Möller, medh tuåå uplyffte finger lagligen sin borghmestare eedh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 236; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 282 (mainitaan muuan Cronoappell todistajana Tammelassa); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 160 (20.4.1666, ‡ Matthias Cronapel); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #7.

Päivitetty 3.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Cronapell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=246>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cronapfel, Matth. Andr. Helsingf. p. 12 || I prot. 24.11.1646.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13.

Tallenna tiedot muistiin