Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1641/42 Johan Greek Johannes Johannis, Helsingforsensis 247. Vht: Helsingin kauppapormestari Johan Bertilsson Greek († 1648) ja Märta Kaspersdotter Reiher. Ylioppilas Turussa 1641/42 Greek Joh. Joh. Helsingf _ 12.

Serkku: kamreeri Magnus Reiher U132 († 1687).

Veli: lääninrahastonhoitaja Jakob Greek 485 (yo (1645), † 1661).

Sisarenpoika: helsinkiläinen porvari Gabriel Tavast 2105 (yo 1670/71, † 1702).

Sisarenpoika: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas Gestrinius U409 († 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 75a; KA valtakunnanregistratuura 30.5.1639 f. 62 (Till General Gouverneuren Greffue Pär Brahe, om Nya Staden wedh Södernäs vdd), 2.10.1639 f. 107 (Privilegium för den nya Staden Hellssingforss), 8.12.1643 f. 209 (Fullmackt för Johan Greek, att wara Bårgmästare vthi Nye Hälssingforss), 4.8.1649 f. 155 (Hemmans frijheet för Johans Greekz Änkia ... Ett hennes eget Skattehemman på Nordsiö, Rosböle be:dt i Sibbo Sochn, så och ett hemman Wärantz ben:dt där Mattz Pädersson åboor vthi Nylandh och Kyrkieslätte Sochn), 9.8.1649 f. 160 (Till G. Pär Brahe, för Johan Greks Änkia, att relaxera henne aff een Caution som hennes Man för en Fougde [Erich Musculus be:dt] giordt hafwer), 24.3.1653 f. 73, 13.3.1657 f. 320 (Till Borgmästare och Rådh i Hellsingfors för Sahl. Johan Grekz enkia Hustro Märta Reyer), 7.8.1665 f. 182 (Till Åbo Hoff Rätt för ÖfwerstL. Robbert Lichton, att få förre erhåldne Kgl. pardons bref om hans begångne dråp till godo åthniuta ... om thet dråp han ähr råkader vthi för een Feldtscherer Lorentz Greek), 30.6.1669 f. 109 (Confirmation för hust. Brita[!] Reijers på hemmanet Nassböle ... wår fordom Tro Tienare och Borgmästare uthi Helsingfors, Erlig och Förståndig Johan Greek ... hans effterlefde ålderstegne änkia hustru Marta Reijers medh twenne omyndige och små dotterbarn ... at uthi Lijfstijdhen niuta och bruka Säterijs Frijheeten uppå Hemmanet Rassbohle); KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–15.3.1672 s. 30 (Nordsiöö); KA mf. ES 2032 (rr 13) Oulun käräjät 12.–18.3.1673 f. 207v (Tulnären i Uhlo W:t Hans Lorens Greek); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 8.3.1656 (katso 778); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 6.4.1663 (fordom Bardberarens M:r Lorentz Grekz Enkia hustru Sara Mynderssdotter); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 30.1.1671 (Hans Larsson lofwade förskaffa borgen för sine förrige barns möderne till näste Rådhstugu dagh, Anders Jabel och Henrich Thomasson Skreddare blifwe satte till Förmyndare. Hans hustrus som han nu hafwer Sal: Lorentz Greekz Enckias barn äre alle myndige at uthfordra sitt Fäderne effter Contractet Nembl: 900 D: K:m:t hwar å dhe alleredo een godh dheel upburit hafwa), Helsingin RO 8.5.1672 (Hans Lorentzon Grek); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 18.3.1674 (Tullnern i Uhlo Ehreborne och wäl:t Hans Lorentz Greeck); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 8.10.1690 (Skreddaren Mester Abram Siponius (katso 4612) insinuerade een klagheskrifft, hwar med han gaf tllkenna att Ehuruwäl dess sal: Swermoder Sara Mennertzdåtter A:o 1684 wijdh Ciembners Retten ähr tilldömbt een Siööbodh); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 19.1.1666 s. 4 (Dömbdes h:o Sara Möllersdotter at betala 5 D: K: m:t till Hindrich Punerus 998, hwar medh dee ähre åthskillde och der emoot skall Punerus restituera een Silfwerskeedh), Helsingin KämnO 18.5.1669 (Bardberens Sahl: M:r Lårentz Grekz Enckia hustru Sara Möndrichzdotter), Helsingin KämnO 15.8.1684 (Bårgarens Sahl: Johan Larssons Enckias hustru Sara Menardtzdotters); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 14.12.1667 (Fendricken Manhafftig Johan Reijer insinuerade denne dato sin fullmacht gifuen af Sal: Johan Greekz Enckia i Helsingfors hust:o Mehrta Reijer d: 6 huius hwaruthinnan hon Committerar honom, at uthfordra laglig:n någon gield af sijne Debitorer här j Staden, Och inlade först Sahl: Bertill Grekz (katso 1267) obligation, gifuen d: 7 Maij 1646 opå 18 3/4 t: tieru ... Mågen Niels Israelson inwände at Sahl: Johan Greker hafuer efftergifuit sin broder samma gieldh), Porvoon RO 20.1.1669. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #8. — E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 138; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 205; L. Kurtén, Släkten Greek i Gamla Helsingfors. Genos 53 (1982) s. 133.

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Greek. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=247>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Greek, Joh. Joh. Helsingf. p. 12 || Son af borgmästaren i Helsingfors Joh. Greek. Hans bror i VII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13.

Tallenna tiedot muistiin