Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1676 Anders Carelius, myöhemmin (1682) Carlin (myös Cuarlin) Andreas Josephi, Cumoensis 2474. Vht: Kokemäen Pälpälän ratsutilan omistaja, ratsumestari Josef Henriksson († noin 1660) ja Margareta Andersdotter Aejmelaeus. Ylioppilas Turussa kl. 1676 [Carelius] And. Josephi Cumoens. _ ‹–›. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Andreas Carilius. — Komissaari (1695), luultavasti Turun hovioikeuden suorituskomissaari. Samalla Kokemäen nimismies 1700–06. ‡ Kokemäellä 19.2.1727.

Pso: Anna.

Eno: lainlukija Gustaf Aejmelaeus 307 (yo 1642/43, † 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 37a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #217; KA valtakunnanregistratuura 29.7.1697 f. 523 (Till Stats Contoiret angående Margaretha Æimeleas till Kongl. Maij:t hemfallne Lijfztijdz hemman ... Såsom medelst Margareta Æimeleas dödelige afgång, dess innehafde lijfztijdz hemman uti Åbo Lähn Huifwoby och Cumo Sochn till Oss och Chronan är hemfallit, med 16 d:r 2 öre 20 2/5 th. S:mtz Ränta, hafwandes Wij i Nåder bewilljat arfwingarne innewahrande åhrs Ränta till begrafningz hielp; Altså låte Wij Eder det samma her med wetta till Eder underdånige rättelse), 29.7.1697 f. 531 (Till Landzhöfd. Creuts swar ang:de Margareta Æimeleas lijfztijdzhemman); KA mf. ES 1721 (bb 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 8.5.1682 s. 91 (Framstelte sigh för retten Studiosus D:nus Andreas Carlin befullmechtigat af Baron och Laghman Höghwelborne H:r Arfwedh Horn); KA mf. ES 1722 (bb 11) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 9.–10.3.1685 s. 25 (iempte Barons och öfwerstens Höghwelborne H:r Arfwedh Horns fullmehtige D:no Andrea Carlin), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 14.–15.1.1686 s. 27 (Studiosus D:nus Andreas Carlin beswärade sigh öfwer des Herskapz bönder i Nystälä), 29, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 6.–7.12.1686 s. 200 (Förekom Studiosus D:nus Andreas Carlin och beswärade sigh öfwer Capelan H:r Peer Uronium 1452 som skall hafwa i gåår här under Tingzfreden uthi Nembdemannes Cnuth Mattzons huus, medh otijdhige ord öfwerfallit honom uthan orsaak, kallat honom reverenter till hundzfott Tyff, Landzlöpare, bedt honom kyssa det och det); KA mf. ES 1722 (bb 12) Asikkalan käräjät 25.–26.2.1687 s. 22–25 (Förekom Studiosus D:nus Andreas Carlin /: Præceptor hoos Öfwersten Höghwelborne H:r Arwedh Horn på Nystälä :/ gifwandes tillkienna, att), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 12.–13.9.1687 s. 151, Padasjoen ylim. käräjät 23.1.1688 s. 38 (Beklagade sigh och Stud: D:nus Andreas Carlin högeligen öfwer bem: H:r Peer [Uronius] att han både före så wehl som widh nästhåldne Heraadz Ting skiält honom för Skiälm, Hundzfott, Arfwedh Horns Landzlöpare, Hoordantzare, Speckhöök, Horors procurator, Nystälä gårdz Bandhundh och Taldrickz slickare ... Begiärandes att han och måtte derföre afstraffas), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 11.–12.7.1688 s. 119; KA mf. ES 1750 (cc 12) Halikon ja Uskelan käräjät 16.–17.10.1684 f. 227 (H: Baron och Öfwersten Höghwälborne Arfved Horn leet igenom sin uthskickade Studiosum Andream Carlin uthi rätten inläggia fordom Kongl. Rådetz och General Governeurens Sahl. Höghwälborne H: Bengt Horns obligation); KA mf. ES 1753 (cc 20) Sauvon käräjät 15.–16.5.1693 s. 120 (And: Carlin, till wittne); KA mf. OS 489 (1a) Kokemäen käräjät 30.–31.7.1677 f. 129v (Dygdesamma hustru Margetha Andersd:r i Pelpelä); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 10.–11.1.1679 s. 16 (Dygdesamme hustru Margretha Andersdotter i Pälpelä förekom nu och gaff Rätten tillkenna, huruledes hon åth een och annan af denne Sochns inwånare hafwer länt Sölfwer Skedar, Kedior, Sledha och annat småt att uthi den dyra tijdhen som warit hafwer pantsättia för deras föda); KA mf. ES 1926 (mm 13) Loimaan käräjät 20.–22.6.1683 f. 417v; KA mf. ES 1926 (mm 14) Kokemäen käräjät 26.–28.9.1687 s. 282 (Såssom Ryttmästerskan Margeta Andersdotter i Pälpälä, igenom sin Son Joseph Carlin leet sig uhrsächta); KA mf. ES 1927 (mm 16) Kokemäen käräjät 10.–14.2.1688 s. 84 (Gabriel Josephsson Carlijn), Kokemäen käräjät 25.–26.5.1688 s. 279 (Furieuren Gabriel Carlijn), 299 (om Karintausta äng); KA mf. ES 1931 (mm 33) Euran käräjät 13.–14.1.1698 f. 7v (Commissarien Wählbet:de Anders Carlin ... Commissaries Augmentz hemman Otila i Ylistaro byy); KA mf. ES 1931 (mm 35) Kokemäen käräjät 27.2.–2.3.1699 s. 7, 64 (Det giorde nu Commissarien Anders Carlin i Rätten ansökning om laga Ransakning öfwer Pälpäle Rusthåld, hwarpå dess framledne Föräldrar ägt Bördz Rätt, lijkmätigt kiöpebrefwet af Åhr 1631); KA mf. ES 1932 (mm 36) Kokemäen käräjät 7.–8.5.1700 s. 545 (Commissarien Mons:r Anders Carlin), 557 (Ländzmannen Wählachtat Anders Carlin); KA mf. ES 1932 (mm 37) Kokemäen käräjät 23.–24.9.1701 s. 44; KA mf. ES 1934 (mm 42) Kokemäen käräjät 20.–21.6.1704 s. 892 (Commissarien S:r Anders Cuarlin); KA mf. ES 1934 (mm 43) Kokemäen käräjät 3.–4.11.1704 f. 136 (Commissarien Cuarlin), 136v (Commissarien Qvarlin); KA mf. ES 1937 (mm 49) Kokemäen käräjät 15.5.1712 s. 227 (Å Kyrckioheerdens Ehrewyrdige H:r Hend: Paulins wägnar framkom för detta Liqvidations Commissarien Anders Charlin); KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 15.10.1687 s. 444 (Medhielparen i Cuhmalax Wörd:ge H:r Sigfrid Neppius 2374 kom nu för Rätta, gijfwandes tillkänna, sin fader Jören Andersson Wechkapundarj, lånt åth Ehreborne och dygdesamme Matrona hustru Margareta Æimelea Hundrade Dal: K:m:t); KA mf. ES 1970 (nn 15) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 17.–19.10.1698 f. 220 (Fältwäbelen Manhaftigh Gabriel Gustaff Carlin), 225 (Commissarien Wälbet:de Anders Carlijn); KA mf. ES 1970 (nn 16) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 28.–31.1.1699 f. 37; KA mf. ES 1974 (nn 24) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.9.1705 f. 125 (Fendrichens Joseph Carlins hustro Magdalena Facht); KA mf. ES 1975 (nn 26) Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–22.1.1707 s. 134 (förrdetta Commissarien Anders Carlin ... sin Broders Fenrichen Manhafftig Joseph Carlins den 20 Aug: 1706 uthj Schaul honom tillskrefne Bref ... Fendrichskan dygdesamma Magdalena Facht); KA mf. ES 1977 (nn 29) Ruoveden ja Keuruun käräjät 26.–27.1.1710 s. 72 (Leutenanten Joseph Carlins, som nu mehra berättes skola wara dödh, afledne Maka, dygdesamma Magdalena Facht ... hafwandes och [Länsmannen Wähl:t Jacob Ruth] Qwarlåtenskapen, efter sin Swägerska bem:te Magdalena Facht, hos sig stående, hwar öfwer han opwijste en, d: 14 Sept:r 1708 Oprättad Inventeringz Längdh), Loimaan käräjät 23.–25.6.1710 s. 641 (Det beswärade sig H:r Lieutenanten Gabriel Gustaf Carlin, öfwer Bonden Henrich Grelsson j Männisto ... j Wåras, enär Gärdzlegården blef opsatt j kring Lieutenantens Systers dygdesmma Margaretha Carlinas (katso 3020) kalfhaga, som äger ett Rusthåldh j Männisto Byen, hwar till Lieutenanten kommit); KA mf. ES 1371 (p 19) Uudenkaupungin RO 24.1.1710 (Kyrckioherden härsammastädes högwällärde H:r Samuel Hornæus 3571 föredrogh Rätten, dett han för några åhr sedan, åth Commissarien Anders Carlin försträckt halff Tunna Strömmingh för 8 dahl:r kopp:r m:t, på dess tillsäijelse, att medh Lax och Neijenögon dem betala. Men såsom han dett intet effterkommit ...); KA mf. ES 1395 (r 3b) Rauman RO 24.7.1678 (Förekom Studiosus dn: Andreas Carelius opå sin Moders Gudfruchtig Matrona hust: Margeta Andersdotter Æimelææ wägnar); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 2.9.1695 (Commissarien Mons:r Andreas Carlin föregaf sin Modher h:o Margaretha Andersdotter för någon tijdh sedan pantsatt till hustro Anna Jöransdotter i Pungila (katso 1300) ett stoort förgylt Sölf bältte emot 100 D:r Kopp:r m:tz försträckning, Och som h:o Annas dotter Carin Sigfredzdotter skall willia förebära samme bältte uthi branden 1682 wara förbränd, så anhåller Carlin, att hon måtte opkomma och sådant bewijsa eller Eedel:n ehrhålla, effter som han med wittnen will fulltyga, bälttet jempte annat Sölfwer som effter branden qwarblef), Rauman RO 4.9.1695, Rauman RO 7.9.1695. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 408, 498; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 194–195; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Andreas Carelius"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #217. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #793 (1679, Andreas J. Carelius).

Päivitetty 31.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Carlin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2474>. Luettu 18.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carelius, Andreas Josephi Cumoens; i Index utan p. || Sat. 217: Andr. Carilius [Carelius].

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 154.

Tallenna tiedot muistiin