Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1676 Anders Sundelin (aluksi Kemmerus) Andreas Matthiæ, Gamlacarlebyensis 2483. Kastettu Kokkolassa 2.11.1658. Vht: kokkolalainen kauppias, raatimies Matts Persson Kämärä († 1679) ja Anna Jönsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1676 Kemnerus Andr. Matthiæ _ 125. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1676] Andreas Mathiæ Kemmerus. GCarlebyensis. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (Hans Henr. Rehbinderin rykm.) saarnaaja 1680. Kalajoen Ylivieskan kappalainen 1683. † Ylivieskassa 12.7.1694.

Pso: Elisabet Thorn tämän 1. avioliitossa († 1712).

Pson seur. aviomies: Ylivieskan kappalainen Johan Salingius 3798 (yo 1691, † 1714).

Setä(?): Anders Kiemmer 401 (yo 1644).

Veljenpoika: Kokkolan kirkkoherra, FM Anders Kiemmer 4486 (yo 1700, † 1735).

Vävy: Turun katedraalikoulun apologista Johan Wrang 4068 (yo 1694/95, † 1745).

Sukulainen(?): porvari Johan Sundelin 5069 (yo 1709).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 102b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #249; KA valtakunnanregistratuura 21.11.1685 f. 642, 18.11.1693 f. 755 (Collect öfwer heela Åbo Stift för Calajoki Sochn till en klockas upkiöpande uti dheras Capell ... dhe skola hafwa upbygdt ett wackert Capell i Öfwerwieskaby); KA mf. ES 2036 (rr 21) Kalajoen käräjät 5.8.1684 s. 135 (H:r Anders Sundlijn leet 3:die gångon opplysa Öfwerwieska Capplans bordh och war ingen som Clandrade); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kalajoen käräjät 21.–22.8.1685 s. 221 (Capellan wedh Öfwerwieska Capell, Wällärde H:r Anders Sundelijn Insinuerade j Rätten een afrijtningh öfwer Calajoki Sochens Situation, hwilken medh Nembden Communicerades, dhe der emot intet hadhe att seja, Uthan frågadhe till hwadh ända den af H:r Anders wore författat, dedh och Caplaan Wällärde H:r Carl Kallingh U326 giorde, Protesterandes emot H:r Anders medh åthspöriande hwem honom sådant förtrodt att göra, eller til hwadh ända han slijkt författat, Som doch icke mehra hadhe beställa j Sochnen, Ähn medh den eena byn öfwerwieska, H:r Anders swaradhe, att dedh kunde hwarken hielppa eller stielppa, Men allenast till att remonstrera, huru wijdt dedh är igenom Sochnen och emellan Kyrckiorna och Capellen), 223 (Wördigh och Wällärde H:r Anders Sundelijn Insinuerade j Rätten ett Extractum Protocolli af d: 5 Augusti 1684 ... Caplaans boohl), Kalajoen käräjät 4.–5.6.1685 s. 17; KA mf. ES 2037 (rr 26) Kalajoen käräjät 3.–4.9.1689 s. 198 (H:r Anders Sundlijn); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 10.–11.1.1690 s. 35 (Wellärde H:r Anders Sundelijn Proponerade för Retta huru han låtit Citera Borgaren Johan Hollm igenom H:r Borgmest: i G:Carleby sigh till swars her widh Cala Joki Tingh, och nu Andre Gångan om dhe skellsordh han mehrbe:te H:r Anders her på Cala Jokj Marcknadz platz i Sandaniemj hade tillagt och förskelt för Skelm och dubbel Skelm, Och Holmen icke heller nu än förra Gångan Comparerade felttes Holmen till 3 m:r S:m:t), 38 (Framsteegh Wellärde H:r Anders Sundelijn å sin Broders Bårgarens i Gamble Carleby Carl Mattzsons (katso 4486) wegnar medh begiähran att dedh måtte förbiudas af effterfälliande eij betalas åth Carl Matzssons hustrus Broder Lars Hindersson Hanningh af den skuldh som dhe weta sigh till deres Fader Hindrich Eskillsson skyldigh wara, som ähro ... som här nu i Rätten Insinuerade Arfz Lista, Gifwen G:Carleby d: 19 9:bris 1689 dedh uthwijsar, hwilcka Carl på hans hustrus Arf tillrecknade ähro); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 8.–9.9.1690 s. 185 (Gamble Enckian Anna Matzdotter ifrån Öf:rwieska Insinuerade i Rätten den testamentz skrifft hon låtit Wellerde H:r Peer Calamnius, Simon Pohlsson Kålemain, Hinrich Menestö, Nills Mickola och Jacob Autiå Opretta d: 21 Junii 1690, Och Caplan Wyrdige H:r Anders Sundlijn emellan, Emedan hon i dess swagheet af sine Bröders Barn, hwilcka hennes nermaste Arfwingar kunnat wara, blifwit öfwersedt och förskuten, och nu ingen hielp af dem ehrnå kan), 189 (honom wore påfördt till Caplans bohl der oppe wedh Capelle 1/4 Mantals Peer Anderssons Ödhe som icke finnes till hwarest någonsin denne Peer skolle dher hafwa hafft dess booställe, som Nemden, Lendzman och Sochneskrif:n dedh samma sannade och witnade, begierandes ty H:r Anders att honom måtte förunnas i dedh stelle igen Jacob Autios Crono Jordh), Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 224 (Handelsman Wel:t Peer Kämärä inskickade igenom sin Son een skrifft, der medh han will medh sin Fader broder Carl Peersson om Kåurkal hemmans börde rätt disputera); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kruunupyyn käräjät 9.1.1691 s. 5 (Handelsman Carl Matzs: Kämärä), 8 (Förekom Michil Carlsson ifrån Terf Jerfj, och Anhöltte, dedh Rätten wille effter den Förlijckningh, han medh dess Fader broder Son Rådman i Gamble Carleby Peer Matzson Kämärä, om Keurkall hemmanetz börde Rätt Ingådt, honom till bem:te hemman Inbörda, effter som han dernäst wore närmast bördtagen sedan Peer Mattzson sin Rätt Emot 50 D:r Kopp:r Myntt och 2 T: Spanmohl öf:rlåtit ... eij heller wille Rådmans Broor Handelsman Carl Matzson detta disputera; Altså blef Michil Carlsson Confirmerat till Keurkal hemmanet), Kalajoen käräjät 19.–20.1.1691 s. 32 (Jacob Nillsson Autios 1/2 Mantals Crono Jordh blef indelt till Caplans bohl åth Caplan H:r Anders Sundlijn deraf 1/4 är inlagt utj herskapz tijden, Om dhe öfrige Caplans bohlen beroor wiidh förra annotation); KA mf. ES 2038 (rr 28) Kalajoen käräjät 19.–20.8.1691 s. 183 (Cappellanen i Öfwerwieska Wördige och Wällärde H: Anders Sundelijn, så å sitt anlagde Caplans bohls, som ock sine fem med Camraters wägnar); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kalajoen käräjät 20.–21.2.1695 s. 223 (Sacellans wyrdigh och wällärde Sahl: H:r Anders Sundelins Änkia dygdesamme hustru Elissabetta Torn lät insinuera i Rätten ett skrifftel:t Instrument oprättat d: 4 hujus innewarande Åhr derutinnan befinnes Peer Michellsson Helala och Jacob Hinderson hafwa opdragit ett stycke orögdt land Idannäfwa wedh Kyllmäranda belägen att det till Ängh opbruuka och Arfwinge effter Arfwinge för dem oqwalldt possidera); KA mf. ES 2039 (rr 34) Kalajoen käräjät 18.–19.1.1697 s. 80 (Dhet lät Cappellanen Wyrdigh och wällärde H:r Johan Salingius 3798 inläggia i Rätten ett skrifftel:t Instrument dat: d:n 26 Martij 1694, hwar af finnes huru såssom dess antecessor matrimonij Cappellanen Sahl: H:r Anders Sundlijn haar dehls kiöpt dehls tillbydt sig några stycken jordh att nyttia under dess hemman eller tomptställe Luomala); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kokkolan ja Kälviän käräjät 22.–23.9.1698 s. 1103 (Rådmans Sahl: Carl Mattssons Änckia dygdesamme Brijta Hinders d:r). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 161 (XXXVII); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 437; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #249. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 151; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 219; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1923 (1679, Andreas M. Sundeliin), 3503 (1677, Andreas M. Chemnerus), 3710 (1679, Andreas Sundeliin), 3793G (1678, Andreas M. Sundeliin).

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Sundelin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2483>. Luettu 31.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Kemnerus, Andr. Matthiae. p. 125 || Ob. 249: Kemmerus G. Carlebyensis, 1676. – Ej att förvexla med Andr. Caroli Kjemmer, mag. 1700.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 161.

Tallenna tiedot muistiin