Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1676/77 Tomas Rajalenius Thomas Thomæ, Tyrvensis 2505. Vht: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688) ja Katarina Mulinus. Ylioppilas Turussa 1676/77 [Rajalenius] Thomas Thomæ Tyrv _ 127. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1676/77] Thomas Rajalenius. | Studiosus perpetuus. ‹Virheellinen tieto.›. — Mainitaan pappina Tyrväällä 1685. Tyrvään pitäjänapulainen 1687, kappalainen 1708. † 1715.

Pso: 1687 Valborg Paulsdotter Ryss († 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #222; KA valtakunnanregistratuura 30.8.1682 f. 586 (Till Öfuersten Rembert von Funcken om Capiten Pehr Bergs förseende), 30.8.1682 f. 587 (Till Landzhöfdingen Falckenbergh om Capitenen Påhl Rysses och Capitenen Peter Bergz afstraffande), 30.8.1682 f. 588 (Till Gouvern:n Fersen om Capiten Påhl Rysses förseende ... Capitenen under Öfuerste Stefkens Regiemente biörneborgs Lähns Infanterie Påhl Rysse har vti durchmarchen till Narwen genom heela dess höfdingedömme, föruthan många andra grofua föröfwade wåldsamheter, vptagit af allmogen för 40 Man gemehna mehra proviant och skiutz än som Manskap war och dess Rulla innehölt. Huilket såsom det högst straffbart är; ty befalle Wij Eder hermedh nådel. at I straxt låter hålla öfuer honom Krijgsrätt på det han androm till sky och wahrnagel må derföre få sitt tillbörlige straff), 2.6.1690 f. 348 (Till Öfwersten Stefken swar om Capit. Paul Russes åhrl. pension); KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 19.–21.3.1683 f. 383 (at betala till wälbem:te Probsten eller hans Constituerade Fullmechtige och Son Studiosum Dn: Thomam Rajalenium ber:de 6 T: korn), 391v; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 12.–16.2.1685 f. 14 (Carin Jacobzd:r i Lauttakylä een Lööskåna förekom nu gifwandess tillkienna huru een Prästman ifrån Törfwis Sochn H:r Thomas Rajalenius den Yngre sig medh henne i lönskalego lagt och dhe Barn tillhopa aflat); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 7.–9.2.1678 f. 265v (Studiosi Dn: Thomæ Rajalenij Attest aff den 6 Febr: nästledne, katso 2328); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 4.–6.11.1680 f. 902; KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 31.10.–4.11.1687 s. 482 (H:r Thomas Raialenius Juniur opå Prostens och Kyrckioherdens Ehrewörd:ge H:r Thomas Rajalenij wegnar), Tyrvään käräjät 4.–7.2.1689 s. 955 (Coadiutoren H:r Thomas Rajalenius); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1169; KA mf. ES 1968 (nn 11) Tyrvään käräjät 19.–21.3.1694 f. 143; KA mf. ES 1969 (nn 12) Tyrvään ylim. käräjät 1.8.1695 f. 505–515v (angående Johan Mårtenson Tåifwoi hwilcken är grepen och angifwen, för Sahl: Capiteins Edel och Manhaftig Paul Russ dödzförwållare ... alt fördenskull af åfwantalde skähl kan denne Rätten, Toifwo ifrån dödzstraffet icke befrija, utan han j förmågo af Gudz Lagh Gen: 9 V: 5 et 6 och det 2 Cap: Dråpm: B: med willia L: L:, dömes att gifwa Lif för Lif ... hwilket alt den högl: Kongl: Håff Rättens omdöme ödmiukel:n hemställes); KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 265 (Fendrichen Manhaftig Thomas Russ, tillika medh sin Broder Fältwäblen Johan Russ och Systren hustru Walborg Russ, inlade en skriftelig deduction utj Saken dem och deras Stiuffmoder hustru Elin Jacobzdotter emellan, angående Arf efter deras Sahl: Fader fordom Capit:n Edel och Manhaftig Paul Russ); KA mf. ES 1970 (nn 15) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 20.–21.6.1698 f. 19 (Mauriala); KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 26.6.1699 s. 931; KA mf. ES 1967 (nn 8) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 5.–6.11.1700 s. 1577 (Capellanen i Tyrfwis Wällärde H:r Thomas Rajalenius ... om een Arffzprætension, som H:r Rajalenius förmeenar sig wara berättigadh till effter sin sahl: Syster, fordom dygdesamme Hustro Maria Rajalenia, hwilken war Sahl: Capellanens i Lempälä H:r Thomæ Liuhandrj 955 Hustro, och dhe nu bägge Barnlööse framledne ähre); KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 29.–30.10.1702 f. 445v (Fendrichens Sahl Thomas Russ Efterlefwerska dygdesamme hustro Helena Floor, katso 4043); KA mf. ES 1976 (nn 28) Tyrvään käräjät 4.–5.2.1709 s. 125 (Cappellanen H:r Thomas Rajalenius), 141, 155; KA mf. ES 1977 (nn 29) Tyrvään käräjät 26.2.1710 s. 267 (Capellanen Wällärde Thomas Rajalenius, som innehaf:r Caplans Bohlet j bem:te Calliala by), Tyrvään käräjät 17.–18.10.1710 s. 1036 (Länsman Sven Fontelius angaf 2:ne Ogifta Personer, Gabriel Thomasson Rajalenius och Brita Mattzdotter ifrån Calliala, för det dhe medh hwar andra haft kötzlig beblandelsse hwaraf, efter Britas föregifwande, det Oächta flicke Barn, som hon d: 22 Junij sidstl:ne födt, och än lef:r, skall afladt wara). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #222. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 244; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 218.

Päivitetty 21.4.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Rajalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2505>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rajalenius [Rajalinus], Thomas Thomae Tyrv. p. 127 || Sat. 222: studiosus perpetuus. Bekostad af akad. och nationen på hospitalet enl. prot 11.5.1704. Hans bror p. 110.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162.

Tallenna tiedot muistiin