Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1677 Mårten Prochman Martinus Caroli, Ostrobotniensis 2508. Vht: Lapuan kirkkoherra Karl Prochaeus, myöh. Prochman 597 (yo 1647, † 1691) ja Brita Alstadius. Ylioppilas Turussa kl. 1677. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1677] Martinus Car. Prochman. | Minister verbi in Lapo. Postea Pastor 1691. Obiit 1695. — Pohjanmaan jalkaväkirykmentin (Detl. Hauenschildtin rykm.) saarnaaja 1682. Lapuan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1683, vt. kirkkoherra (1687), kirkkoherra 1691. ‡ Lapualla 1.12.1695.

Pso: Anna Nilsdotter Styrenius († 1697).

Appi(?): Nauvon kappalainen Nils Styrman 392 (yo 1644, † 1658).

Poika: Kurikan kappalainen Nils Prochman 4690 (yo 1702, † 1729).

Poika: Lapuan kappalainen Johan Prochman 4827 (yo 1704, † 1721).

Poika: Turun hospitaalinsaarnaaja Karl Prochman 5081 (yo 1709, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #254; KA valtakunnanregistratuura 4.7.1688 f. 362 (Till Consistorium i Åbo angående Kyrkioherdens i Lappo H. Carl Prockmans 597 begäran att få sin Son i ställe ... Det gifwer Oss Landshöfdingen Grass underdånigst tillkänna, huruledes Kyrkioherden i Lappo Sochn och Österbottn H. Carl Prockman hafwer uti många åhr dragitz med en swår siukdom ock af egne kraffter icke kunnat eller här effter lärer förmå församblingen betiäna som sig bör, utan därföre blifwit förorsakat bruka sin Son H:r Mårten Prockman, hwilken skall hafwa gott loford om sig, att han uti lärdom ock lefwerne skickelig är och åstundar någon förtröstning till Successionen effter sin gamble oförmögne fader, emedan honom warit een annan god lägenheet anständig under Militien, men måst lyda sin Fader och komma honom uti des siuklighet till hielp att opwakta Gudstiänsten, det han ock troligen skall hafwa giordt som bijgående församblingens attest och kallelse utwijsar, intercederandes fördenskull underdånigst, aatt Wij i nåder täckes honom med Succession till Pastoratet effter des siuklige och ålderstegne fader hugna och benåda; Så ehuruwäl Wij icke obenägne äre honom där med att willfara; Men som därigenom ett stort missbruk insmyger, i dy at gamble Prästman således få uti deras ställen unge och omeriterade Söner, andre wäl förtiänte till præjudice; Dy hafwe Wij faststält inge sådane Expectancer mera att gifwa, och måste I altså låta den gambla Kyrkioherden weta att han förser sig med en god hielpepräst som gudstiänsten förrättar, där Sonen icke will sig längre där till bruka, och när Casus existerar wele Wij draga omsorg, att Pastoratet med en god och meriterat Siälesörjare skall blij försörgd), 28.2.1696 f. 92 (Kyrkioherde Fullmakt för Marcus Gronovius 2506 uti Lappo Sochn uti Österbottn ... Kyrkioherde Embetet uti Lappo Sochn uti Österbottn, förmedelst Martini Prochmans dödelige afgång är wordet vacant och ledigt), 25.6.1696 f. 340 (Till Consistorium i Åbo swar på deras intercession för någre Präst Enckior ... Trenne Präste Enckior Brita Ahlstadia (katso 2446), Anna Nilsdotter Styrman och Walborg Johansdotter); KA mf. ES 2081 (ss 5) Lapuan käräjät 25.–29.8.1683 s. 128 (Kyrckioherdens, Wördige och Wällärde, H:r Caroli Prockmanni Sohn, Wällärde H:r Marthinus Prockman); KA mf. ES 2081 (ss 6) Lapuan käräjät 22.–23.2.1684 s. 135; KA mf. ES 2082 (ss 9) Lapuan käräjät 10.–13.9.1687 s. 174 (Vice Pastor, wördige H:r Martinus Prockman), 190; KA mf. ES 2082 (ss 10) Lapuan käräjät 2.1688 f. 18v, 27v; KA mf. ES 2083 (ss 11) Lapuan käräjät 7.–10.8.1689 s. 54; KA mf. ES 2083 (ss 13) Lapuan käräjät 17.8.1691 s. 200 (Kyrckioherden Ehrewyrdige H:r Martinus Prochman); KA mf. ES 2084 (ss 14) Lapuan käräjät 29.2.1692 s. 332; KA mf. ES 2086 (ss 18) Lapuan käräjät 7.9.1696 s. 226 (Framledne Kyrckioherdens Sahl: H:r Mårten Prochmans qwarlemnade Enckia); KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 93 (På berörde H:r Mårten Prochmans barns wegnar infant sigh deras Förmyndare, Sacellanus i Lillkyrå, Wyrdige och Wällärde H:r Jacob Mullovius 2977 ... då Sahl: H:r Mårtens Enckia, bemelte hustru Annika Nils dåtter, legat på sitt yttersta), 98; KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 6.2.1699 s. 282; KA mf. ES 2088 (ss 22) Lapuan käräjät 23.8.1700 s. 650 (Länssmannen Johan Thomasson Insinuerade utj Rätten ett honom och Kyrkioherden Ehrewyrdige H:r Jacob Haustramnius 1519 emellan Oprättadt Kiöpe Contract Handula ½ Mantahls Skatte Hemman Angående ... Fordom Kyrkioherdens här sammestedes, nu mera Sahl: H:r Martini Prockmans Omyndige barn och Arfwingar hwilka effter sine Sahl: Föräldrar af Handula ägande Rätten hafwa, äro mycket geldbundne och uthaff ringa medell, Och lijkwähl något anseenliget till deras uptucktelse och framkombst wid Scholan och Academien ell:r andre låfl: konster behöfwes, I krafft och förmogå aff den fullmacht och tillstånd Jagh uthaff barnens Förmyndare Capellanen i Lillekyrå wördige och wällärde H:r Jacob Mullovius undfådt, updrager och försällier till Ländzmannen wählachtadt Johan Thomason bemelte Handula Hemman ½ Mantahl Skatte med des Fasta adpertinentier för Femhundrade adertton D:r 16 ö: K:m:t ell:r det wärde som weed Arffskifftet d: 1 Juni 1698 Aff gode män uthnämbdt ähr); KA mf. ES 2090 (ss 24) Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 910 (Capellanen ifrån Lillekyrå H:r Jacob Mullovius gof för Rätten tillkänna att hans pupillers Sahl: Kyrckioherdens H:r Martini Prochmans barns Geldenärer hafwa till största deehlen warit nu under Tingztijden med honom till Liqvidation). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162 (XXXVII); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #254. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 107; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4002G (1682, Martinus Prochman Conc. Castr.); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1786; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2017D, 3710.

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Prochman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2508>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Prochman, Mart. Car. – Ob. 254: 1677: Minister verbi in Lappo; postea pastor 1691; obiit 1695. – Hans bror p. 120.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 162.

Tallenna tiedot muistiin