Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1677 Jakob Zidenius Jacobus Martini, Raumoensis 2525. Vht: Euran kirkkoherra Mårten Zidenius 610 (yo 1647/48, † 1683) ja Hebla Mattsdotter Tacku. Ylioppilas Turussa kl. 1677 [Zidenius] Jacob [Martini Raum. _ 128]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1676/77] Jacobus [Martini Zidenius, Raumoëns.] | Sacell. in Wirmo, | ibid. obiit. Stipendianomus 9.12.1685. — Armovuodensaarnaaja Eurassa ylioppilaana (saarna-apulaisena) 1683. Rauman kirkkoherran apulainen (1691). Tukholman suom. seurak. vt. kappalainen 1691. Angelniemen kappalainen 1693, Mynämäen 1695. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1697. † Mynämäessä 1706.

Pso: Anna Maria Wilhelm (jäi leskeksi).

Poika: raumalainen porvari Henrik Zidén U1238 († 1742).

Vävy: Muolaan kappalainen Nils Wessman 4873 (yo 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 215a; HYK ms., Bor. osak. matr. #165, tilikirja s. 24 (Jacobus Zidenius); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (9.12.1685); KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 25.–28.2.1681 s. 47 (Dn:s Jacobus Zidenius kärde nu till Cappellanen wällärde H:r Henrich Tacku 721, om något Arff efter sin Moder Moder, Sara Johansdotter och Moder Syster Walborgh Matsd:r, som han berättar H:r Henrich utur Inventario stulit), Euran käräjät 25.–26.10.1681 s. 549, 553; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 19.–20.3.1684 f. 556, 556v (För detta Kyrkioheerdens här widh Eufra Moderkyrkia Sahl: H:r Martini Zidenij /: Then ther widh pass för ett åhr sedan genom dödhen afgången ähr :/ Son, D:nus Jacobus Zidenius, hwilcken efter hans höghwyrdigheetz H:r Biskopens Constituerande predijkat Nåde Åhret för sin K: Moder, förekom nu och anhöldt, det dhe af Nembden och närwahrande Tingzlaget, som under bem:te Kyrckia Sortera, om hans förhållande afhöras måtte ... och denne Attest honom D:no Jacobo dher öfwer meddeelt); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Euran käräjät 25.–26.2.1685 f. 38v, Eurajoen käräjät 2.–4.3.1685 f. 47, Euran käräjät 25.–28.8.1685 f. 75; KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Euran käräjät 19.–21.1.1686 f. 142, 145v, 147; KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 11.–13.10.1686 f. 931v (Studiosus Dns: Jacobus Zidenius); KA mf. ES 1754 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 16.–19.10.1693 s. 281 (Capellanen Wällärde H:r Jacob Zidenius); KA mf. ES 1848 (kk 12) Lemun ja Mynämäen käräjät 20.–22.5.1695 f. 67v (Såssom Cappellan Wällärde H:r Jacob Zidenius sig beklagar, att landbonden på Cappellans Bohlet i Raimala Mattz Påhlsson ...); KA mf. ES 1848 (kk 13) Mynämäen ja Lemun käräjät 24.–25.9.1696 f. 139 (Cappellan Wällärde H:r Jacob Zeidenius gaf Rätten klageligen tillkenna, huruledes Cappellans hemmanet i Raimela som han åboor tilllijka medh 6: andra hemman der i Byen ähro för 14: dagar sedan olyckeligen å grund af brande och i aska lagde); KA mf. ES 1850 (kk 16) Mynämäen ja Lemun käräjät 6.–8.2.1699 f. 10v (Cappellan Wällärde H:r Jacob Seidenius); KA mf. ES 1965 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–10.9.1684 s. 1517 (Emedan såsom Studiosus Jacobus Sidenius hafwer råkat i hastigheet uthlåta sigh till nogre Expressioner emot Johan Josephson Peckainen och sådant nu icke påståår, utan dhe begge sins emellan föreehnt seiandhes ingenthera sigh medh dhen andra weeta annat än ähra och godt, hwar widh och rätten leth beroo och blifwa dhe å begge sijdor oförwitte); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 25.4.1685 (Studiosus Dns: Jacobus Zidenius beswärade sigh öfwer Niells Glaesmestare som skall han olåfwandes taget een hoop Tegell ifrån hans Sal: Fadhers Tompt här i Stadhen), Rauman RO 11.6.1685, Rauman RO 10.8.1685 (Emedan Margeta Eliassd:r intet kan bewijsa dhet Dn: Jacobus Zidenius A:o 1684 Maria Bebådelse tijdh här i Stadhen warit, då hon föregif:r honom härsammastädes lägersmåhl med sigh hafft, begiärandes nu saaken effter Devenerandi Consist: Academici Resol: måtte här Lagl: afhielpas), Rauman RO 23.9.1685 (Anbelangande Dn: Jacobi Zidenij klagan öfwer Hustro Margeta Päewäis som skohle hon i desse dagar slagit een hans Discipel, och honom halssducken ifrån halsen rånadt), Rauman RO 9.12.1685 (Såsom Rådman Isach Jönsson intygade det Margeta Eliasd:r hafwer för några dagar sedhan kallat Dn: Jacobum Zidenium till Tyf), Rauman RO 20.3.1686 (Den Högl: Kongl: Håff Rättz resolution af den 10 Febr: nästledne till ödmiuckt föllie uthj Pastoris härsammastädes Wällärde H:r Bartholli Rajalenij närwaro på De: Consist: Acad: wägnar företogz saaken angående den beskyllningh som Margeta Elias d:r Stud: Jacob Zidenius tillagdt hafwer som skulle han hafft med henne Lägersmåhl och sammanlagh), Rauman RO 22.3.1686, Rauman RO 12.4.1686 (Studiosus Dn: Jacobus Zidenius beswäradhe sigh öfwer sin Swåger Lars Steen, som skulle han i desse dagar föröfwat stoor otijdigheet på sin Swärmodher drifwit henne uth af Gården och kastadt effter henne med een steen, såsom och wehlat slå bodh dören sönder), Rauman RO 21.4.1686 (Pastoris Sahl: H:r Martini Zidenij 610 Effterlefwerska dygdesamme hustro Hebla Matzdotter framkom nu beswärandes sigh Öfwer sin Mågh Lars Steen som skall han bruckat stoor orätt och öfwerwåld uthj hennes Gårdh här i Staden); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 27.4.1691 (H:r Jacob Zidenius beswärade öf:r Jöran Lufwilas hustru Anna Matzdotter, för det hon beskyltt hans hustru Maria Wilhelm för en quinfolkz hatt som på Stokholms resan, Anna förkommitt), Rauman RO 29.4.1691, Rauman RO 21.2.1693 (Borgmestare och Rådz i Stockholm begäran uthi dess ankombne Breeff aff 30 Januarij sidstledne till föllie, företogz Saken angående den Excess som Tullnären här i Stadhen Johan Wilhelm Borgman och Bårgaren i Biörneborg Johan Bertilsson Sora, tillijka med någre andre, opå en Ingenieur Eward Bratt, den 17 Octobr: 1692 skohla föröfwat), Rauman RO 27.3.1693 (Tullneren Wälbet:d Johan Wilhelm och Matz Classon aflade effter det 15 Cap:l i Konga B: St: L: bägge under Borgmestare och Rådz Caution dheres Bårgare Eedh), Rauman RO 23.11.1695 (Rådman Johan Wilhelm opå sin Moders hust:o Brita Gebhardtz (katso 2593) wegnar), Rauman RO 9.1.1696 (Tullnären här i Stadhen wälbet:d Johan Wilhelm Borgman ... Cautionister), Rauman RO 7.3.1696 (S:r Matthias Borgman opå sin Moders dygdesamme hustro Brita Gebhardt wegnar), Rauman RO 4.7.1696 (Tullnären Wälbet:d Johan Sporenberg (katso 7753) opwijste Provincie Inspectorens Högwäl:t Jacob Russchz honom den 10 Junij sidstledne medhdeeltte immissions skrifft på Tullnärs Tiensten här sammastedes, som förre Tullnären Wälbet:d Johan Wilhelm opsagt haf:r), Rauman RO 18.7.1696 (... påförer för detta Tullnären wälbet:d Johan Wilhelm en ballance aff 1297 dal:r 17 2/3 ö: Sölf: m:t. Ty infan sig nu Johan Wilhelm, föregifwandes sigh inthet wetha aff denne restantien, elliest om icke hans Moders hust:o Brita Gebhardtz /: hwilkens Man Sahl: Matthias Borgman näst för honom war Tullnär :/ balancen 792 D:r 15 1/6 ö: S: m:t är dher uthi beräknat); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 21.3.1698 (Rådman wäl:t Johan Wilhelm inlade Een Arfz fördeelningz Skrifft, uthaff fordom Borgmestaren Gabriel Coronander den 23 Julii 1673 oprättat, som den 11 Martii 1674 här uthi Rätten Confirmerat är, dher uthi förmähles Johan Wilhelms Modher hustro Brita Larsdotter Gebhardt hafwa lofwat och tilsagt sina barn för dheres Fädernes arff Sexhundradhe dal:r kopp:r m:t, hwilket Rådman Wilhelm berättar hoos henne ännu innestå. Och emedan hon Modren nu sedermehra skall wara giäldbunden, så anhåller han sig till säkerheet hans ber:de prætention inprotocolleras och ad Acta föras), Rauman RO 30.4.1698 (Matz Borgman, som war Wilhelms Stiuf Fadher, in Martio samme åhr [1688] dödh blifwit), Rauman RO 28.8.1699 (angående dhet Rådhman Johan Wilhelm den 1 Maij här i Stadzens Skuthe hambn Salmensu, på een Skutha hafwer medh een Åra slagit Bårgaren Johan Täppolan i hufwudet, och han icke längre, än tre wekor dher effter lefwat, uthan i Stockholm dödh blifwit); KA mf. ES 1396 (r 4) Rauman RO 10.3.1700 (Sentens. Dhet hafwer Rådhman Johan Wilhelm, till att bewijsa sigh inthet wara Bårgarens framlidne Johan Mårthenssons Täppos dödzwållare, ändoch ...), Rauman RO 11.6.1700 (Minä Johan Hannunpoica Wilhelm wannon Jumalan ia hänen Pyhän Evangeliumins Cautta, että Bårgari edesmännyt Johan Martinpoika Täppo, eij ole minun käsitegon Cautta Cuolemata saanut, ia etten minä millän tawalla ole hänen cuolemahans wikapä, Nijn totta Jumala minun auttacon hengel ia Sielull); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 16.4.1706 (Närwarande ... Rådmän Johan Wilhelm), Rauman RO 1.9.1706 (Närwarande ... i Sahl: Rådmans Wilhelms ställe sättes nu Rådman Spornberg), Rauman RO 2.11.1708 (Sahl: hustru Brita Gebhardt), Rauman RO 9.5.1710 (Sahl: Rådman Johan Wilhelm ... Sahl: Wilhelms Enckia hustru Helena Larsdotter, katso 4322), Rauman RO 11.5.1710 (handelsman Joseph Skogzman hwilcken war befullmächtigat af dess Moor Helena Larsdotter), Rauman RO 29.8.1710 (Sahl: Rådman Johan Wilhelms Måg Elias Carlsson framkom och anhölt, dett Magistraten wille antaga honom till Bårgare här i Staden). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 164 (XXXVII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 467; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 116; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 52; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 60 (I 23.2.1681 Bor. Finl.: "Michael [och] Jacobus Zidenius fingo ett stort NB effter dhe åffta äre angifne och nu så mycket mehra emedan dhe [Lause jäänyt kesken]"). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 137, 236 (maininta, jonka mukaan Jacobus Zidénius olisi nimitetty Loimaan Alastaron ensimmäiseksi kappalaiseksi 1694, on nähtävästi virheellinen ja seurausta sekaannuksesta pitäjänapulaisen Jacob Levoniuksen tietojen kanssa), 423; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 238 (Zidenius Taulu 4); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2807; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 362.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Zidenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2525>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Zidenius [l. Sidenius], Jacob. Martini Raum. p. 128 || Bor. 165. – Föregåendes bror. Äfven om honom rusk i prot. 17.7.1678–25.11.1685. Kpl i Virmo 1695. Död 1706.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 164.

Tallenna tiedot muistiin