Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

11.4.1677 Erik Cupraeus Ericus Erici, Viburgo-Carelius 2528. * Viipurissa 22.9.1660. Vht: Viipurin linnan ja Siikaniemen kirkkoherra Erik Cupraeus (Ericus Erici, Koppar, ei yo, † 1684) ja Karin Danielsdotter. Viipurin triviaalikoulun oppilas 18.5.1667. Viipurin lukion oppilas 1674. Ylioppilas Turussa 11.4.1677 Cupræus Eric. Erici Vib. Carel _ 129. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 11. Apr.] Ericus Erici Cupraeus. Vib-Carel. Respondentti 3.3.1683, pr. Simon Tålpo 1856. † ylioppilaana Turussa 18.1.1684. ‡ Viipurin tuomiokirkkoon 23.3. s.v. Naimaton.

Serkku: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Lanko: Siikaniemen kirkkoherra Pehr Ristelius U356 († 1695).

Sukulainen(?): Porvoon kappalainen Jakob Cupraeus U1108 († 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 46b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #116; KA valtakunnanregistratuura 22.11.1673 f. 183 (Till Biskoppen för en Capplan i Wijborg Cupræo), 28.10.1678 f. 232 (Öpet Bref, för Erich Cupreum, at wara Pastor i Förstaden i Wiborg ... Pastoratet i Förstaden wid Wijborg Sikaniemi benämd, förmedelst Samuel Reuters423 avancement, för tiden vacerar och ledig bliwen är); KA mf. ES 1783 (ee 8) Pernajan ja Myrskylän käräjät 19.–20.6.1663 f. 335v (Framkom Uthskickaden Petrus Pauli och Inlade Mag:stri Nicolai Lindormi 971, D:ni Erici Cupræi och Erich Diurmans å deeres käre Hustrurs, sampt barns wägnar Underskrefwen inlago, Hwar Uthinnan dhe sökia hoos deeres käre Swoger Bergmestaren Johan Danielson till Särcklax, för deeres fasta Fadernes och Mödhernes Arf der sammestädz effter 1 heel Skatt Frälse Jordh och heel Skatt Under Rustienstz förswar 100 Richz D:r hwardeere); KA mf. ES 1834 (jj 7) Säkkijärven käräjät 1.–2.12.1659 f. 565v (Biskopens i Wijborgh, Högwördigh M:ri Nicolaj U20 Fullmechtige H:r Erich Cupræus); KA mf. ES 1837 (jj 18) Ruokolahden käräjät 6.–8.3.1673 s. 17 (anhållandes att deras enhällige Votum och begiäran måtte blifwa af Mig, deras Häradzhöfdinge annoterat och på Papperet fördt. Och såsom det Gode nambn och rychte af ett Prästerl:t lefwerne, som Cappellanen i Wijborg den Wyrdige och Wällärde H: Erich Cupræus om sig nu och altijdh hafft hafwer, är hoos dem i serdeles betänckiande kommit; dy hafwe dhe alle enhällel:n slutit, att dhe den Gode Herren, för andra till deras Kyrckioheerde begiära, katso U184); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 8.–10.6.1686 s. 119 (Oppå Vice Pastorens i Säckjärf: H:r Arvid Sorthani 2445 klagan, att större dehlen af samma Sochns inwånare hafwa utj dess tijdh, wist sigh så mothwilliga, i dheras rättigheeters uthgiörande till Prästerskapet, att nu wed dess afträdhe, icke mindre ähn 160 st: Fåhr, 4 Köör, och 76 dahl:r K:m:tt åtherståå, som han till Sahl: Kyrkioherdens Cupræi Enckia måste giöra redo föhre). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 159 (XXXVII), 188 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 149, 171–172; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 206 (10.2.1684, Betaltes för studiosi sal. Cupræi lijkz bijsättning 2 weckor); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 61 (I 23.2.1681 Vib.: "Äfwen Ericus Cupraeus [är absens]"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 17. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4007R; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 27; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 127; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #717H (‡), 918, 2530, 2730, 3917R.

Päivitetty 22.1.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Cupraeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2528>. Luettu 28.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cupræus, Eric. Erici Vib. Carel. p. 129 || Vib. 116: 11.4.1677. – Född 1660. Son af kh i Viborg och Säkkjärvi Er. Erici Cupræus Borgoensis († 1684), hvars alla 6 barn afledo före fadren. Respondens 3.3.1683 (ej febr.) u. Tålpo. Död 1684; likpredikningar öfver honom och kort derefter öfver fadren af P. Bång samma år, tryckta 1690.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 159.

Cajanus Viburgens. – I prot. 2.3.1681 hotad att afföras, emedan absenterat. Månne Andreas, som blef kpl i Helsingfors 1723, annars okänd?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 188.

Tallenna tiedot muistiin