Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

4.7.1677 Jakob Printz Jacobus Nicolai, Kexholmia-Carelius 2549. * noin 1658. Vht: Käkisalmen läänin kruununvouti ja Kruunuporin kreivikunnan hopmanni Nils Olofsson Printz († 1677) ja Elisabet Blanckenhagen. Ylioppilas Turussa 4.7.1677 Printz Jacob [Nicolai Kexh. _ 133]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1677 d. 4. Jul.] Jacobus Nicolai Printz. Kexholm. Car. Praep. in Pyttis. FK (1696). — Viipurin triviaalikoulun konrehtori 1689, rehtori 1692. Sortavalan kirkkoherra 1692 (ei ottanut virkaa vastaan). Viipurin lukion historian lehtori 1696. Pyhtään kirkkoherra 1700. Rovasti 1702. † paon aikana Kokkolassa loppuvuonna 1713.

Pso: ~1692 Maria Hoppenstong († 1726).

Eno: kirjanpitäjä Gabriel Blanckenhagen U1093 († 1701).

Veli: lääninkamreeri Karl Printz 2550 (yo 1677, † 1740).

Poika: Rantasalmen triviaalikoulun kollega Henrik Printz 5735 (yo 1730).

Tyttärenpoika: Sysmän kirkkoherra Jakob Wallgren 7851 (yo 1755, † 1790).

Lanko: Sysmän kirkkoherra, FK August Hoppenstong U514 († 1717).

Vävy: Sipoon kappalainen Erik Casselius 3893 (yo 1692/93, † 1730).

Vävy: Hollolan kirkkoherra, FM Bengt Krook 4308 (yo 1698, † 1749).

Vävy: Pielisjärven kirkkoherra Jakob Stenius 5422 (yo 1724, † 1766).

Vävy: Mäntsälän kirkkoherra Johan Elg 5523 (yo 1726, † 1749).

/ Akianderin mukaan maisteri, muttei Alopaeuksen mukaan. Jälkimmäinen on tiettävästi oikeassa. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #129; KA valtakunnanregistratuura 16.5.1692 f. 265 (Kyrkioherde Fullmacht för H. Jacob Printz på Sordawalla Pastorat ... såsom Sordawalla Pastorat genom H. Mårten Toranij 1895 dödelige afgång är kommit at blifwa vacant och ledigt), 31.5.1692 f. 278 (Collation för H:r Andreas Ahokius (katso 4264) ... såsom medelst Mag. Mårten Thorani dödelige frånfälle Sordavalla Pastorat är kommit at blifwa vacant och ledigt), 22.6.1696 f. 335 (Till Consistorium i Wijborg angående ännu en Lectoris Philosophiæ och en Con Rectoris antagande wid Trivial Scholan), 14.8.1696 f. 438 (Fullmackt för Ernst Gestrinius 3447 att wara Rector wid Trivial Scholan i Wijborg ... förmedelst Jacob Printz befordran till ett Lectorat, Rectoris beställningen wid Trivial Scholan uti Wijborg kommer att blifwa ledig), 14.8.1696 f. 439 (Fullmackt för Jacob Printz att wara Philosophiæ Lector i Wiborg ... Wi i nåder hafwe godt funnit på Staten att låta upföra den fembte Philosophiæ Lectionen wid Gymnasium i Wijborg), 21.12.1700 f. 513 (Kyrckioherde Fullmackt för Jacob Printz ... Pyttis och Elimä Pastorat i Wijborgs Stifft medelst förre Kyrckioheerdens 2376 dödelige frånfälle är wordet vacant), 13.4.1701 f. 262 (Lectoris fullmackt för Mag. Erich Dahlman 3825 ... medelst Jacob Printz befordran till ett Kyrkioherde Embete, Historiarum och Philosophiæ Practices Lectionen wedh Gymnasium i Wijborg är kommen at blifwa ledig); KA mf. ES 1820 (ii 24) Pyhtään käräjät 13.2.1702 s. 72 (Uppå H:r Probstens och Kyrckioheerdens H:r Jacob Printz skriftel:e anmodan, ansades denne S:ns Inbyggiare, det dem wed första Åkföret åligger if:n hwart hem:n att förskaffa till Prästerågdz husens Reparation, och Uppbyggiande, som mehrendels är förfallen ... af hwart hem:n Een Ståck á 5 fambn, Een dito af 4 fambns längd, sampt ett bräde); KA mf. ES 1820 (ii 25) Elimäen käräjät 21.1.1703 s. 60; KA mf. ES 1821 (ii 30) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 26.–27.9.1722 f. 129 (Dett hade fuller Fru Probstinnan Maria Håppenstång låtit till detta Tingh instämma Sahl: Cappellanens Arfwedh Rosæi 4554 Enckia Madam Brita Zelachoufschij); KA mf. ES 1795 (gg 1) Kiteen käräjät 4.–5.9.1668 f. 636 (närwarnde S:r Jochim Gardlingh (katso 552) sittiandes uthj Cronones Befallningzmans well:t Niellss Ollssons ställe), Kiteen käräjät 10.–12.3.1663 f. 1082v (Borgmestaren i Kexholm och nu warande Chronones Befalningzman Wäl:t Nielss Olofzson, katso 2937); KA mf. ES 1796 (gg 2) Salmin ja Suistamon käräjät 19.–20.9.1682 f. 409v (katso 487), Tiuralan käräjät 25.–26.2.1679 f. 867 (Opå Hopmannens Sahl: Niels Olsson Printzes effterlefne Enckias Gudfruchtige hustru Elisabeth Blanckenhagens andragne klagan emoth effterskrefne bönder), Tiuralan käräjät 1.–2.3.1678 f. 1063v, Suistamon käräjät 4.–5.9.1678 f. 1124; KA mf. ES 1801 (gg 20) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 1.–8.4.1701 f. 78 (Och blef för Nembden opläsen den Skrifft, hwilken Lectoren ehrewördige och höglärde H:r Jacob Printz, till denne Rätt införsändt Dat: Wijborg d: 13 Nestl:e Januarij sålunda lydande: Såssom Jag å min käre hustrus wegnar, befinner migh wara berättigat till det arf, som henne effter dess Sahl: faderbroder, för detta Arrendatoren Wälbet:de H:r Jacob Håppenstångz dödelige afgångh, uthaf des Qwahrlembnade goda, effter Lagh tillfalla bör, emedan han uthan barn afleedh, Men lijkwähl måste förnimma att hans Qwarlåtne Enckia dygdesamme Matrona hustru Brita Elisabeth Kustor (katso 3216), icke will i godo sigh beqwäma till någon afwittringh el:r dehlningh, förebährandes sig hafwa ehrhållet ett Testamente ...). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 195; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32 (XXXVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 19. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 388; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 324, 327; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 198; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1052 (Printz Taulu 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 1418G, 1849D, 1851D, 1852D, 4222G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 126; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #302, 853, 1026, 3098, 3494.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Printz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2549>. Luettu 28.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Printz, Jac... Fadren Nils Olofsson P. var först borgm. i Kexholm, sedan kronobefallningsman samt „hopman öfver kronogods i Kronoborgs s:n“ (Selin), ej kommendant såsom läses hos Alop. sid. 362 och v. Knorring sid. 250.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 32.

Printz, Jacob. Nicolai Kexh. p. 133 || Vib. 129: 4.7.1677. – Son af kommendanten på Kronoborg Nils Olofsson Printz. Född i Kexholm. Informerad, jemte sin bror Karl, i hemmet under halftannat år af Arv. Alopæus (se här ofvan), då ännu gymnasist, hvilken ock ledsagade sina disciplar till Åbo. Rektor vid skolan i Viborg 1692. Lektor i historien 1696. Kh i Pyttis 1701. Död under flykten i G. Karleby 1713. Skrifter, se Alop. p. 389; Elmgr. I, 99.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169.

Tallenna tiedot muistiin