Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Mikael Gebhardt Michael Simonis, Raumoensis 2593. Vht: raumalainen kauppias Simon Larsson Gebhardt († 1662) ja Brita Mattsdotter Tokila tämän 1. avioliitossa (pso 2:o kauppias Bertil Claesson Bong). Ylioppilas Turussa 1677/78 [Gebhard] Mich. Simonis Raum _ 134. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Michaël Simonis Gebhardt [Raumoens:] | past. Leg. obiit. — Apulaispappi (coadjutor) Maariassa 1685, kappalainen siellä 1691. † Maariassa 1693.

Pso: Karin Mårtensdotter Törmannus tämän 1. avioliitossa.

Appi: Maarian kappalainen Mårten Törmannus 509 (yo 1645/46, † 1683).

Veljenpoika: Janakkalan kirkkoherra Arvid Gebhardt 4848 (yo 1705, † 1746).

Velipuolen poika: raumalainen kauppias Erik Bong 5919 (yo 1732).

/ Osakuntamatrikkelin mukaan kuollut rykmentinpastorina. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a; HYK ms., Bor. osak. matr. #167; KA valtakunnanregistratuura 2.11.1688 f. 690 (Till Cammar Collegium angående Tullnärens i Raumo Matts Bergmans balance ... frambledne Tullnärens i Raumo Mattz Bergmans Enkias Brita Larsdotter Gielhertz ansökiande); KA mf. ES 1845 (kk 7) Pöytyän käräjät 4.–5.8.1686 f. 80v (Coadiutorens Wällärde H:r Michael Gebhardz attest); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision ja Maarian käräjät 13.–14.7.1691 s. 148 (Oppå dhen Besichtningh som Caplan i Wårfrukyrckio Sochn Wällärde H:r Michel Gebhart begäär på Caerla Engiar), 151; KA mf. ES 1848 (kk 11) Raision ja Maarian käräjät 30.–31.1.1694 f. 225v (Företrädde handelsman i Raumo Wäll:t Hendrich Bång, som ähr Sahl: Cappellan Wällärde H:r Michael Gebhardz halfbroder Befullmechtigadt af sin moder hustro Brita Mattzdotter d: 26: hujus des medelst honom gifwes tillstånd fullkombligen giöra, och låta i Arfz Saken emoth sin Sahl: half Broders Enckia hustro Carin Mårthens dotter Törmanno); KA mf. ES 1850 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 3.–4.10.1698 f. 345 (Consistorii Eccles: Resolution af d: 17: Decemb: 1697: der uti Cappellans Sahl: Michael Gebhardz Enckia, Charin Michelsd:r, som ähr ofwannembde [Ryttare Bondens ifrån Kaerla] Anders Anderssons Hustro pålegges, att betala till Regementz Pastoren Wällärde H:r Johan Ericius 3286 för giordt Tienst i Hennes nåd åhr, 3: Tun:r Spanmåhl. Jatkuu (kk 16) 23.–24.1.1699 f. 178: förra Rusthållaren Anders Andersson med dess hustro, Karin Mårtensd:r); KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 18.1.1681 (Förekåm Michael Larson Giebhart Fullmächtigat af Wälb:ne Fruu Christina Böningh), Rauman RO 2.3.1681 (Förekåm hustru Brijta Larssdåtter Giebhart beswärandes sigh öfwer Narijåke böndren), Rauman RO 2.6.1686 (Tullnährens Wälbetrodde Mathias Bergmans Hustro Brijtha Larsdotter Gebhardh framkom nu beklagandes huruledes hustro Margeta Johansdotter Päewäes, skohle bracht hennes dotter i ondt rychte); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 4.3.1689 (Tullnärens Sahl: Mathias Borgmans änckia hust: Brijta Gebhardt); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 3.9.1694 (Handelsman Wäl:t Henrich Bongh opwijste sina half bröders Sahl: Johan och Michel Simonssöner Gebhardtz Förlijkningz Skrifft, aff den 13 Febr: 1688 ... angående dheras Mödernes arff, effter som Fädernet tilförenne waar afwittrat ... effter Modrens dygdesamme hustro Brita Matzdotters dödh), Rauman RO 23.11.1695 (Rådman Johan Wilhelm (katso 2525) opå sin Moders hust:o Brita Gebhardtz wegnar); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 9.1.1705 (Framledne Handellsmannens Sahl: Johan Joachim Swenckens effterlåtne Enckia, dygdesamme Hustru Elisabetha Simons dåtter Simula, läth nu för Rätten, opwijsa een Transactions och Förlijkningz Skrifft, Daterat här i Raumo d: 23 Januarij, sampt ett derpå skrifwit Qwittans af d: 9 Decembris bägge nästl: Åhr 1704, skrefne på Charta Sigilata á 16 ö: Söllf:r m:t, sampt utaf Collegan Wähllärde H:r Claudius Rennerus, Handellsmännerne Johan Sauko, Johan Gebhardt, Gabriel Steen, och Studenten Arfwidus Gebhardt 4848 underskrefne; och främmande Gode Män attesteradt; Hwarutinnan desse ofwanbenämbde förmäla om den Arfz Förlijkning, som Sahl: Johan och H:r Michaël Simons Söner Gebhardt, d: 13 Februarij 1688, med deras Bröder och Swåger framledne Rådman och Handellsman Sahl: Henrich Bång, ingådt hafwa; angående Arf och Egendom, effter deras Förälldrar; Hwar om och desse senare nu förmäla sig närmare, med bem:te Sahl: Bongens åfwanbenämde Effterlefwerska, Hustru Elisabeta Simons dåtter, således fullkombligen förlijktz hafwa, Nämbl:n att Hustru Margeta Simons dåtter Gebhardt med sin Man Johan Sauckoi (katso 2594), sin andehl, Tree Hundrade dahl:r Koppar M:t ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 167 (XXXVIII); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 60 (I 23.2.1681 Bor. Finl.: "Michael Gebhart absens ob dolorem Cap: Och denne förmärcktes intet hafwa någre framsteegh giordt hwarföre och Seniores skulle honom medh rådh assistera"). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 123, 124; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) liite 2 (Gebhardt-suku); A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 55; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1374.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Gebhardt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2593>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gebhard, Mich. Simonis Raum. p. 134 || Bor. 167: Gebhardt, past. leg[ionis] obiit. Enl. Strandb. Mich. Gebhardt sockneadjunkt 1690 och kpl 1691 i S:t Marie. Död 1693. – En Mich. Larsson Gebhard borgmästare i Raumo (1658; dennes farfar?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 167.

Tallenna tiedot muistiin