Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Henrik Andrelius Henricus Andreæ, Raumoensis 2594. Vht: raumalainen porvari Anders Tomasson Saukko († 1685) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1677/78 Andrelius Henric. Raumoens. _ 134. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Henricus Andrelius [Raumoëns:]. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) saarnaaja 1684. ‡ Raumalla 29.12.1685.

Pso: N.N. (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8a; HYK ms., Bor. osak. matr. #168; KA valtakunnanregistratuura 30.12.1685 f. 726 (Til Stats Contoiret för Esqvadronsprästens H. Hindrik Andrelii enka ... han är olyckligen drunknad, ock lemnat enka efter sig; Dy hafwom Wi nådigst bewilliat henne innewarande års lön); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 8.–9.12.1682 f. 231 (Studiosus Dn: Henricus Andrelius opå Majorens wälb: Christopher Albrecht von Hirscheitz wegnar), Kokemäen käräjät 1.–4.3.1684 f. 531, 535; KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 24.10.1692 (Handelsman Johan Andersson Saukoi opwijste i Rätten een Förlijkningz Skrifft, Dat: den 15 Martij 1692, uthaff Cappellanen i Säkylä Wällärde H:r Jacob Laminius 2595, iempte honom Saukoi Underskrifwen, sampt aff Handelsman Henrich Bong och Johan Sutrin Under Attesterat, angående Johan Saukos Broders Sahl: H:r Henrich Andrelii barns Arff, hwar öfwer Laminius förmynderskap hafwer ... Johan Saukos och H:r Henrichz Sahl: Fadher Anders Thomasson), Rauman RO 24.10.1692 (Handelsman Johan Andersson Saukoi framlade uthi Rätten sin Stiufmoders Dorde Andersdotters den 8 Februarij 1686 skrifftel: fattadhe testamente); KA mf. ES 1396 (r 3e) Rauman RO 7.3.1698 (Handelsmans wäl:t Johan Anderssons Fahrbroder Mårten Thomasson, som här tils boot på Landet, inlade skrifftel:n sitt testamente, dher uthi förmählandes sig warit anlåten, att in till sin dödhe dagh blifwa hoos bem:te sin Broorson Johan Andersson, hwilken honom medh oppehälle uthi dess lijfztijdh skulle försee och sedan hederligen låta komma till grafwa, och altså all sin ringa Egendoom, honom testamenterar. Hwar emot hans Son Thomas Mårtensson, som är Bårgare här i Staden, protesterade säijandes sihn och sina Syskons /: aff hwilka een är i Stockholm och någre i Eufra Sochn :/ Mödernes arf hoos Fadren ännu innestå); KA mf. ES 1396 (r 9) Rauman RO 9.1.1705 (Hustru Margeta Simons dåtter Gebhardt med sin Man Johan Sauckoi, katso 2593). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165 (XXXVIII). — A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 303; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 20.

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Andrelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2594>. Luettu 30.3.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Andrelius, Henric. Raumoens. p. 134 || Bor. 168.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 165.

Tallenna tiedot muistiin