Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Jakob Levonius Jacobus Thomæ, Loimijokiensis 2613. * noin 1657. Vht: Loimaan Kurittulan Tuomolan talollinen Tomas Henriksson ja Margeta Eriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 21.3.1672 (in cl. I colleg., Jacobus Thomae Loimjokensis). Ylioppilas Turussa 1677/78 Lævonius Jac. Thomæ Loimij _ 135. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Jacobus Livonius. | Sacellanus in Loimjoki. | obiit. — Loimaan pitäjänapulainen Alastarolla 1683. Loimaan 2. kappalainen 1695, pysyi virassa isonvihan yli. † Loimaalla 28.5.1729.

Pso: 1:o 1685 Elisabet Mattsdotter Langius († 1700); 2:o Katarina Henriksdotter Kirill († 1740).

Appi: Euran kirkkoherra Matias Langius 1213 (yo 1658, † 1697).

Poika: Loimaan kappalainen Henrik Levonius 6039 (yo 1733, † 1767).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #243; KA mf. ES 1926 (mm 14) Loimaan käräjät 17.–19.10.1687 s. 349 (Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Matthias Rungius 1312 beswärade sigh dett Alastaro Cappelboerne skola förwägra honom den rättigheet dhe af ålder warit wahne efter Kongl: Ordningh till Cappellanerne att uthgiöra, hwartill opå sampttel:e Cappelboors wägnar Hendrich Grelsson i Männisto och Eskill Thomasson i Heinijocki swarade och sade utaf dedh höghwyrdige Consistorio wara förordnat een särdehles Präst till dheras Cappel Jacobus Levonius ben:d som hwar helge- och Söndag Gudztiensten dher sammastädes förrätta skall, och altså mehna dhe sigh icke wara plichtige att uthgiöra något till H:r Matthias, effter som dhe måste oppehålla den till förordnadhe Prästen); KA mf. ES 1927 (mm 16) Loimaan käräjät 11.–13.10.1688 s. 474 (Coadjutoren wällärde H:r Jacob Levonius); KA mf. ES 1927 (mm 18) Loimaan käräjät 23.–25.9.1689 s. 390 (Coadjutoren wällärde H:r Jacob Lævonius gaff tillkiänna, dett han opå Alastaro fierdungz wägnar hwarest äro 60 hemman, hafwer opsatt på Cappellans hemmanet i Ninijoensu een Badstuga á 18 D:r, förbättrat ett wisthuus 4 D:r, mellantaak, gålf och skiuhl, för 6 D:r sampt säng och bood till Stugun 3 D:r giörandes tilhopa trettijo Een D:r K:rm:t begiärandes sådant af bem: Cappelboer wedergällas); KA mf. ES 1928 (mm 21) Loimaan käräjät 22.–23.6.1691 s. 320 (Prästebohl); KA mf. ES 1967 (nn 10) Loimaan käräjät 3.–6.2.1693 f. 4 (Medhielparen Wällärde H:r Jacob Livonius); KA mf. ES 1969 (nn 12) Loimaan käräjät 26.–29.10.1695 f. 479v (Wällärde H:r Jacob Levonius, hwilcken till Arfz fallit, efter des Broder Sahl: Matz Thomason j Kurittula, af det fasta 152 D:r 30 öre K:m:t, och af löösöron 26 D:r 11½ öre K:m:t, hwar om Änckian hustru Anna Thomasdotter intet bekymbrat sigh hans dehl att betala, tillståendes och änckian, ännu intet sådant hafwa efterkommit, dy dömdes hon att betala); KA mf. ES 1969 (nn 14) Loimaan käräjät 6.–9.3.1697 f. 142v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Loimaan käräjät 5.–6.7.1699 s. 984; KA mf. ES 1971 (nn 19) Loimaan käräjät 15.–16.7.1702 f. 274; KA mf. ES 1972 (nn 20) Loimaan käräjät 26.–27.10.1703 f. 581; KA mf. ES 1974 (nn 25) Loimaan käräjät 1.–2.6.1706 s. 854 (Cappellanen H:r Jacob Lævonius ... beträffande det omtwistade Kössi Hemman i Illmaris byn), Loimaan käräjät 4.–5.10.1706 s. 1312; KA mf. ES 1976 (nn 27) Loimaan käräjät 23.–24.3.1708 s. 263, 273; KA mf. ES 1976 (nn 28) Loimaan käräjät 21.–22.1.1709 s. 24, Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.2.1709 s. 192 (Af Cappellanen utj Loimjokj S:n Wällärde Jacob Lævonius, d: 3 utj innewarande Månad befullmechtigad, inställte sig hans Broder Bonden Johan Thomasson ifrån Kurittula och kärde till Kyrckioherden i Mouhijärfwj, Ehrewyrdige H:r Mathias Tammelinus om lega för en häst, som Kyrckioherden förledne Sommars Cappellanen Owitterligen skall hafwa tagit utj Kårois by och Wåhrfru Kyrckie S:n, och nyttiat till des hemwist j Mouhijärfwj); KA mf. ES 1978 (nn 30) Loimaan käräjät 19.–21.10.1711 s. 818 (Caplan Wällärde Jacob Lævonius, jämpte hans hustru Catharina Kirill, boende i Karsattila by, föredrogo Rätten, det för hustru Kirill utj hennes Fähuus bortkommit En Gull Ring, derest den af Barnen är worden handterad, berättandes sig sedermera kommit utj erfarenheet, det Lævonii Broder Bonden Jöran Thomason skall Äga en sådan Ring, den han satt i pant hoos Vice Pastoren Wällärde Andreas Gummerus, begiärandes, att Jöran måtte sig förklara, hwar ifrån han den bekommit. Jöran Thomason klagade i lika måtto der öfwer, att hans Swägerska tillwitt honom hafa stulit samma Ring, den han berättade des hustrus Fahr broder Jöran Simonson ifrån Sallila by och Hwittis S:n, förr des af marche till Fördubblingz Såldat A:o 1700, hos bem:te hans hustru satt i pant för 10 D:r K:m:t och hustrun igen förlorat i Kurittula för ongefähr 8 Åhr sedan, men A:o 1709 Olai tidh af hans Omyndiga Son Thomas, är utj Åkren igenfunnen ... men Caplan och hans hustru inwände det warit En Sölfwer Ring, som för hans bror hustru förkommit, och sedermera är igenfunnen, beropandes sig der öfwer till wittne på deras brorson Thomas Matson ... doch kunde denne Thomas Matson, i anseende der till, att han med sin Fahrbroder ligger i twist om præferencen till Kurittula Börde Rusthåld, i detta måhl intet Eedel: afhöras); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 3.5.1702 s. 32 (Jöran Jöransson Lewonius if:n Lefwando och Tännilä S:n som her een Tijdh Freq:tt Scholan d: 30 7br: 1701 sigh angif:t afladhe Borg: Edh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 168 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 225 (stud. Jacobus Lævonius); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 11; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Jacobus Levonius Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #243; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 165 (1676:I), 167 (1677:I), 169 (1678:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 234, 237; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 181; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4267H (vih. 7.1.1685); V. P. Toropainen, Loimaalaisten sukulaisuussuhteita 1600-luvun tuomiokirjoissa. Genos 82 (2011) s. 136 (Loimaan käräjät 13.–17.11.1724: 488–488v, Loimaan kappalainen Jakob Lavonius haki vanhempiensa perintöä).

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Levonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2613>. Luettu 27.11.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lævonius [Levonius], Jac. Thomae Loimij. p. 135 || Sat. 143: Livonius. Nämd i prot. 20.12.1681. Sockneadjunkt 1688 och kpl 1695 i Loimijoki. Död 1729.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 168.

Tallenna tiedot muistiin