Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Abraham Routelius, myöhemmin Rautelius Abrahamus Henrici, Nylandus 2617. Vht: Lohjan Roution ratsutilallinen (1650–86) Henrik Michelsson ja Gertrud Persdotter. Turun katedraalikoulun oppilas (1673). Ylioppilas Turussa 1677/78 Routelius Abrah [Henrici Nyland _ 135]. — Kotiopettaja Inkerissä (1685). Kaprion Siestan vuokraaja (1692). Komissaari (1702). Elossa 1703.

Pso: noin 1691 Ebba Johansdotter Phoenix tämän 2. avioliitossa.

Veli: Lohjan pedagogion opettaja Nils Routelius 2618 (yo 1677/78, † 1703).

Veli: Venjoen kappalainen Henrik Routelius 2972 (yo 1681/82).

Veljenpojan poika: asianajaja Johan Henrik Rautell 6696 (yo 1740).

Veljenpojan poika: rusthollari Tenholassa Johan Rautell 8242 (yo 1760, † 1813).

Vertaa: tukholmalainen sihteeri Anders Rautell 4576 (yo ‹ajankohta ei ole tiedossa›, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 164b; KA mf. ES 1720 (bb 4) Lohjan käräjät 9.–10.10.1643 f. 165v (Mickill i Routjockij); KA mf. ES 1808 (hh 2) Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.3.1685 s. 19v (det påminte och Arrendatoren Wäl:t Johan Munck, att dess Studiosus Abraham Routelius som Läser för hans barn 3864, honom berättat ...); KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin yläosan käräjät 21.–26.6.1686 s. 172 (Studiosen Abraham Routhelius föredrog Rätten, at han för någon grof honom tillagd beskyllning låtit Citera bobullen Matzes hustru Annika ben:dh, som dess hemwijst haf:r hoos Erich Christerson i Mustametzä by, men intet comparerat, utan sig undanstuckit; Bem:te hustro säijes hafwa taalt genom en Spådoms anda, och beskyllningen så medelst kärande Studiosen påbördat. Det resolverades fördenskull, det hon med al flijt skal effterslås, at hon framdeles må Tingföras), Kaprion läänin ylim. käräjät 6.12.1686 s. 269 (Hoppmannen Wälb:de Johan Munckz barns informator Studiosen Abraham Routhelius beswärade sig öf:r en Gostilowa bonde Sentka Iwanof, det han i för sittiande Rätt uthlåtit sig som skulle han Routhelius hafwa tagit muuter af honom, och der emot försäkrat at icke wehla optecka, det han Nembl: Bonden hemligen affördt wäxten af en Rågåker för än låttband blifwit räcknat, bad derföre at denne Sentka sin beskyllning Lagl: besanna eller derföre som en ähreskiändare wederbörl: plichta måtte); KA mf. ES 1809 (hh 5) Kaprion läänin yläosan käräjät 9.–14.7.1688 f. 178 (På Sal: Hoppmannen och Arrendatoren Wälb:de Johan Munkz effterlåtne Änckias wägnar, föredrog hennes ombudzman Mons:r Abrahamus Routhelius); KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 50v (Sal: Hoppman Munkz Änkias Ombudzman Mons:r Abraham Routhelius), Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–21.7.1689 f. 182 (Mons:r Abrahamus Routhelius gaff Rätten tillkänna att Hotar Kusmasson ifrå Hatapusa tagit aff Sahl: Houptman Johan Munck Spanmåhl på penningar, hwarpå ännu skall åtherstå 5 D:r K:m:t), 209; KA mf. ES 1809 (hh 7) Kaprion läänin yläosan käräjät 3.–8.3.1690 f. 29v (Mons: Abrahamus Routhelius föredrog å sin Principalinnas Sahl: H: Hopman Munckens effterlefwerskas Ehreborne och dygdesamme Matrona Chatarina Litzes wägnar), 30 (Mons: Abrahamus Routhelius gaff Rätten tillkänna att Lorentz Grooth 5 stycken beredde bockskin och 1 Jacka för 3½ D: hoos honom pantsatt), 31v; KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.8.1691 f. 170v, 197v, 201v (I Fullmacht af Sal: för detta Amptförwaltarens på Cattila Måns Jonssons Enckia Ebba Johanssdotter, inlade Landz Fiscalen Wählb:de Jacob Hendrichsson een skrifft af innehåld, som föllier: Såssom Jag i förmågo aff min i den Låfl: Häradzrätten i gåår inlagde och af Arrendatorskan uppå Seesta Håff Hustru Ebba Johanssdotter underskrefne Fullmacht, i saaken, angående en Balances Förklaring, den effter hennes Sahl: Man Månss Johansson, den tijden han Förwaltningen uppå Cattila Håf förestådt, skall wara lämbnat ... Sammaledes insinuerade och Mons:r Abrahamus Routelius een annan skrifft af fölliande innehåld: Denne Lofl: Häradzrätten förorsakes Jag här med att beswära, korteligast föredragandes, att så som emellan migh och Arrendatorskan uppå Seesta Håff, Sahl: Måns Jonssons Enckia, een Echtenskapz handell sluten är, och Jag der hooss måst förspöria ett hinder af dett, att icke barnen af förra kullen äro afwitrade, hwilket eij kunnat skee, emedan Sal: Måns Johnssons qwarlåtenskap näpligen stijger öfwer dett, som för Kongl: Maij:t och Chronones arrendes afbetahlning resterar ... Wedh dett om Förmyndare för den förre kullan discepterades, föreslog Mons: Routelius, Arrendat:ne Fredrich Kramer och Erich Dyyster, förmenandes dem wara der till tienlige, emedan barnen inge Förwanter här å orten hade); KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin yläosan käräjät 15.–20.2.1692 f. 16v (Isaac Olexeof ifrå Cattila pretenderade medelst inlagd skrifft af Arrendat:n Abraham Routhelio en skuldfordring effter des Antecessor matrimonii, Sahl: Arrendat:n på Seesta Månss Jonsson af 42 D:r K:m:t ... Arrendat:n Mons: Abrahamus Routhelius å sin nu warande hustrus, Sahl: Måns Jonssons Enkias dygdesamma hustru Ebba Thanix wägnar), 30v–34, 58 (Arrendatoren Abrahamus Routhelius berättade, huru såsom des Amptman på Seesta Erich Matzson uhr bodan 39 T:r Rågh mädt, men den ena Tunnan wara på wägen åth Narfwa bortkommen ... Erich påstodh sig intet mehra än 38 T:r uthmädt), 69 (i Sahl: Måns Jonsons tijdh på Seesta Hoff ... des Enckia dygdesamme hustru Ebba Phoenix), Kaprion läänin yläosan käräjät 11.–16.7.1692 f. 184 (Sahl: Månss Jonsons Sterbhuus Förmyndare Arrendat:ne Fridrich Kramer och Erich Dyster anhölte att Arrendat:n Mons: Abrahamus Routhelius och dess käraste dygdesamme hustru Ebba Phœnix lijkmätigt sidste häradzrättens resolution måtte inläggia ett richtigt inventarium öf:r Sterbhusetz qwarlåtenskap, och det samma Edel: beswäria till dheras säkerheet i framtijden); KA mf. ES 1810 (hh 10) Kaprion läänin yläosan käräjät 30.1.–6.2.1693 s. 2 (Ländzmannen Johan Gottfred Nerger anklagade Arrendatoren uppå Cesta Wälb:de Abrahamus Routhelius), 43, 77 (Arrendatoren af Sesta Mons: Abrahamus Routhelius beswärade sig att sedan hans arrende Byars allmoge nu nästl: tijsdag ifrån detta ting hemkommit, der då stält sig geensträfwige att till håffwet uthgiöra dett arbete, dee i förmågo af dess undfångne Contract skyldige äre), Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–15.7.1693 s. 404 (Cesta arrendatoren Mons: Abrahamus Routhelius lett nu andra gången lagl: upbiuda Cesta Sterbhuusetz Saker som warit hans antecessor matrimonii Sal: arrendat:n Måns Jonson tillhöriga, och han emoth den skiedde werderingen till sig löst, hwilket till wederbörandernes effterrättelse blef ad notam tagit), 404, 441 (Cumolofwa Förwaltaren Erich Nyman beswärade sig öfwer Cesta arrendat:n S:r Abrahamus Routhelius dett han icke än skall fullgiordt denna Rättens A:o 1692 in Julio dem emellan ågångne resolut:n); KA mf. ES 1811 (hh 11) Kaprion läänin yläosan käräjät 13.–18.8.1694 s. 37 (Arrendatoren S:r Abraham Rautelius gifwer å Sahl: Hopmannens Wälb:de Johan Muncks Enckias dygdesamme Matronans Catharina Lietzens wägnar Rättenom tillkänna), 79; KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin yläosan käräjät 21.–28.1.1695 s. 16, 18, Kaprion läänin yläosan käräjät 17.–22.6.1695 s. 302; KA mf. ES 1811 (hh 13) Hevaan ja Globitsan käräjät 3.–4.2.1696 s. 5, Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 7.–12.2.1696 s. 76 (Arrendatoren Wähl:dh Abraham Rauthelius klagade på Flasen Sittkoff i Seesta by, såssom och Möllnaren Petter Andersson att dhe låtit upbränna qwarnen widh Seesta Håff som Han Nyys upsättia låtit), Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 22.–23.6.1696 s. 379 (Arrendatoren Wähl:dh Erich Dyster sampt Arrend:n wähl:dh Fridrich Cramer upsade nu utj Arrendat:ns Rautelii närwaro Förmynderskapet för Hans Stiufbarn Sahl: Måns Jonssons barn; aldenstundh dhe ingen ägendom effter bem:te Sahl: Måns Jonsson hafwa att förwalta sedan som Enkian effter sin Sahl: man bonis cederadt, och Pupillerne ingen ägendoom hafwa, uthan deras Stiuffader Arrendat:n Routhelius dem hoos sigh haf:r och om deras upfostran, sampt fortkomst een faderligh försorg draga lofwat), Soikkolan ja Kattilan käräjät 25.–26.6.1696 s. 429; KA mf. ES 1811 (hh 14) Kattilan ja Soikkolan käräjät 22.1.1697 s. 93, Kaprion ja Unaditsan käräjät 7.–9.6.1697 s. 406 (Arrendatoren Wähl:dh Abraham Routelius framkom för Rätta, berättandes sigh hafwa till Tinget stämbt Amptförwalltarens Hindrich Månssons Swärmoder hustru Apolonia N: angående någon Spanmåhl som hon af dess antecessore Matrimonii Sahl: Måns Jönsson till Lähns bekommit), 433, Skuoritsan käräjät 22.–23.6.1697 s. 655 (Mons:r Gustaf Adam Munck 4033 befullmächtigadt af Arrendatoren Wähl:dh Abraham Rauthelio, föredrog Rätten huru som dess antecessor Matrimonii Sahl: Måns Joensson, ländt till för detta Hoffsmedens på Kattila Håff Sahl: Christopher Billinghs Enckia hustru Apolonia något penningar sampt Spanmåhl, då hon åth sin dotter Amptförwalltarens Hindrich Månssons Hustru bröllopp giöra skulle ... Sahl: Billingz Enckia hustru Apolonia Lindman); KA mf. ES 1812 (hh 15) Kaprion ja Unaditsan käräjät 3.–7.2.1698 s. 29 (Arrendatoren Wähl:dh Abraham Rauthelius honom för någon tiufnadh fasttagit); KA mf. ES 1812 (hh 16) Kaprion ja Unaditsan käräjät 10.–13.1.1699 s. 27, 32 (Arrendatoren Wähl:dh Abraham Rauthelius föredrogh Rätten huru såssom Rågen widh Seesta håff förledne Sommars af Hagell och Owäder een sådan skada tagit att han dherigenom ganska ringa och heelt odugeligh Sädh bekommit); KA mf. ES 1812 (hh 17) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–19.1.1700 s. 38 (... Hwarwidh Timosca Semenoff framkom klagandes att Arrendatoren Rauthelius som för någre Åhr sedan på Wuisaka upwachtadt är orsaken till deras förderf, och att Säden för 4 Åhr sedan A:o 1696 på fältet förderfwatz i ty petin eij i rättan tijdh tagen blef; Hwaröf:r Arrendatoren Rauthelius sigh förklarade att han redan på 9:de åhret ifrån Wuisaka warit, och Seesta Godzet under arrende hafft, hafwandes hans Broder Petter Rauthelius (katso 8242) som numehra till Finlandh effter erhållit affskiedh förreest der Amptman warit, som petin tagit, och ingen öf:r honom då klagat), 93 (Crono Befallningzman Wälb:de Daniel Kremer framtedde för Rätten een klage skrifft, som Samptel: Böndren af Seesta Wotski Godz emoth Arrendatoren Wählachtadh Abrahamum Rauthelium hoos hans Excell:z H:r General och Gouverneuren Höghwälborne Baron Otto Wellingk d: 5 Septembris inlagt); KA mf. ES 1812 (hh 18) Kaprion läänin yläosan käräjät 1.–8.6.1701 s. 17 (Arrendatoren af Sesta Wotskoy Godz Abraham Routelius intygade medh Nembdemannen Larss Jacobsson, at han till detta Ting och denne dagh, hijt stämbt hela Seesta By för föröfwat råån under ruptur tijden på all des ägendom, den han än säger sigh Salvera kunnat), 105; KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion ja Unaditsan käräjät 2.–3.6.1702 s. 57 (Ryttmestaren Wälb: Jacob Gustaf von Rohr kom för Rätta tillijka medh dess Swåger Häradzhöfdingen Wälb: Patrick Ogilvie som för honom ordet förde, klagandes öf:r Commissarien Wälb:de Abraham Rauthelius att han honom utj Befallningzmans Kremers huus i dess frånwahro medh ährerörige Ordh angripit ...), 72, Kattilan ja Soikkolan käräjät 4.–5.6.1702 s. 95, Skuoritsan, Tääkkelin ja Koprinan käräjät 26.–30.6.1702 s. 440; KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 229 (Commissarien och Arrendatoren Wälb:de Abram Rautelius kom för Rätta ... Citation som honom [Kyrckioheerden Wähllärde H:r Bernhard Schnettler] förledne Wintras blifwit tillstält Commissarien Rauthelio till swars Ang:de dhe emot honom uthgutne Skälzordh och Ährerörige beskyllningar), Kaprion ja Globitsan käräjät 16.–17.4.1703 s. 237; KA mf. ES 1793 (ff 10) Jaaman läänin käräjät 15.6.1697 s. 147 (Arrendatoren Abrahamus Rauthelius gaf Rätten tillkiänna huruledes hans Bonde ifrån Nerdova By Nifan Fedrof sidstledne Feb: månadt skall rymbdt ifrån sitt hemman och tagit een häst medh sigh den han honom gifwit, och der ifrån begifwit sigh till Wruda Godz). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 155 (Abrahamus Ruotelius); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #147; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 160 (1673:II, Abrahamus Henrici), 162 (1674:II), 164 (1675:II), 166 (1676:II), 167 (1677:I), 169 (1678:I). — G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 117.

Päivitetty 17.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Rautelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2617>. Luettu 6.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Routelius, Abrah. Henrici Nyland. p. 135 || Nämd i prot. 22.4.1681 för oskick.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170.

Tallenna tiedot muistiin