Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1677/78 Erik Rithovius Ericus Benedicti, Aboensis 2630. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas (1674). Ylioppilas Turussa 1677/78 Rithovius Eric. Benedicti Ab _ 135. — Kalannin vt. kappalainen (1688), sitten apulaispappi siellä (coadjutor, 1689) ja Laitilassa. Laitilan kappalainen 1700, pysyi virassa isonvihan ajan. † 1721.

Pso: 1690 Anna Månsdotter Meijer tämän 3. avioliitossa († Kalannissa 1722).

Pson edell. aviomies: Kalannin kappalainen Erik Palenius 2307 (yo 1673/74, † 1687).

Vävy: Kalannin kappalainen Tomas Selenius 4904 (yo 1706, † 1735).

Vävy: Luvian kappalainen Johan Hornaeus 5582 (yo 1727, † 1756).

Sukulainen(?): Jakob Rithovius 3361 (yo 1686/87).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; KA mf. ES 1927 (mm 17) Kalannin käräjät 5.–8.11.1688 f. 138 (Barnet födt 3 Wekor för nästledne Michellsmässo, hwilket efter undfånget doop af Capellanen wällärde H:r Erich Rithovio är Christnat); KA mf. ES 1927 (mm 19) Kalannin käräjät 15.–16.4.1689 f. 38v (Coadjutor Wällärde H:r Ericus Rethovius föredrog Rätten, huru såsom han på 3:ie Åhret medh Predikningar uthi denne Nykyrckie Sochns Församblingh opwachtat, men såsom han icke förwissad är huru länge han der wedh Continuerandes warder, dy anhåller om häredz Rättens Attestatum öfwer besagde tijdh ... intygade och bekiände att han sin tienst uthan någon försummelsse förswarl:n förestådt, såsom och sitt allmänna lefwerne wederbörl:n fördt), 43v; KA mf. ES 1847 (kk 10) Kalannin käräjät 18.–19.2.1691 f. 70v (Såsom Simon Simonsson i Männäis uthan jäf Eedel:n bekiände att Coadjutor Wällärde Erich Rithovius icke gifwit Gåssen Gustaf Giöstafsson i Elckis tillståndh att begifwa sigh ifrån honom som dess Moder hust. Carin Månsdotter Mejer föregaf), Kalannin käräjät 19.–20.7.1692 f. 77v (Efter Wällärde H:r Erici Ruthowij begiäran bewilliades een Besichtningh att skee i Männäis by på dheras Åker Giärdzlegårdar); KA mf. ES 1932 (mm 36) Laitilan käräjät 26.–27.3.1700 s. 465 (Coadiutoren Herr Erich Rithovius); KA mf. ES 1933 (mm 39) Laitilan käräjät 11.–13.10.1702 s. 16; KA mf. ES 1934 (mm 42) Laitilan käräjät 28.–29.1.1704 s. 143 (Cappellanen H:r Peer Boelius 2832 kom för Rätta medh dess Collegas Cappellanens H:r Erich Rithovii Käreste hustru Anna Meijer); KA mf. ES 1934 (mm 42) Kalannin käräjät 28.–30.5.1704 s. 639; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 27.3.1697 (Coadjutorens j Letala Sochn, Wällärde H:r Erich Rithovij käresta, dygdesamme hustru Anna Meijer, gaf Rätten tillkänna, dett om Natten moth d: 15 hujus, skall uhr hennes Bodh på gården j Männäs by och Nykyrckie Sochn blif:t bortstulit 1 sijda Fläsk och 10 Capp:r Råg ...), Uudenkaupungin RO 29.3.1697. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 225, 473, 475; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 162 (1674:II), 164 (1675:II), 166 (1676:II), 167 (1677:I), 169 (1678:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 180, 188, 188; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 194; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 174.

Päivitetty 27.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Rithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2630>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rithovius, Eric. Benedicti Ab. p. 135 || Nämd i prot. 20.12.1681, 10.12.1684 för slagsmål. Sockneadjunkt i Nykyrka 1691. Kpl i Hinnerjoki 1695. Död 1721.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 170.

Tallenna tiedot muistiin