Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1642) Olof Wastenius (myös Watzelenius) Olaus Henrici, Resoensis 265. Vht: Raision Vatselan Isontalon ratsutilallinen Henrik Olofsson ja N.N. Mainitaan Raision Kerrolassa tittelillä dominus jo 1639 ja sittemmin ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 23.6.1642. — Apulaispappi Raisiossa (1649). Raision kappalainen (1656). † Raisiossa 1694.

Pso: noin 1659 Hebla Henriksdotter († 1697).

Poika: Raision kappalainen Henrik Wastenius 3238 (yo 1685, † 1713).

Poika: Akaan pitäjänapulainen Johan Wastenius 4808 (yo 1704, † 1758).

Viittauksia: KA mf. ES 1844 (kk 6) Raision ja Maarian käräjät 2.–3.1.1667 f. 3 (om ett Sölff stoop som bem:e Lendzmans hustron aff Cappellan i Reesso H:r Oluff till låns tagit hade); KA mf. ES 1844 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.6.1668 f. 57v (Cappellanen i Reesso Sochn Wellerde D.ns Olaus Henrici); KA mf. ES 1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 9.–10.6.1673 f. 43 (Cappellanen i Reesså Wällärdhe H:r Olåff), Raision ja Maarian käräjät 30.7.–1.8.1681 f. 47 (Capellanen i Reesso Församblingh Wyrdige och Wählärde H:r Olloff Vatzelenius), Raision ja Maarian käräjät 5.–8.8.1682 f. 46 (Capellanen her Ollof Watzelenius ifrån Birilä); KA mf. ES 1846 (kk 9) Raision ja Maarian käräjät 29.–31.5.1688 f. 122 (Cappellanen Wyrdige och Wällärde H:r Olof Watzælenius), Raision, Ruskon ja Maarian käräjät 7.–8.10.1689 f. 28v (Capellanen i Reeso Wällärde H: Oloff Henrici gaf nu Rätten klageligen tilkänna huruledes han för någon tijd sedan är worden Exeqverad och all hans egendohm i löösören honom ifrån tagen, för den Caution han för Cronones Befallningzmans Sahl: Mårten Berghuus Præsterat hafwer ... denne H:r Oloff är myckit Fattigh och hafwa föruthan sin hustro och legofolck 10 små barn); KA mf. ES 1849 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 26.–27.1.1698 f. 188 (Jacob Jacobsson i Ladwo kärde till sin Sahl: Hustrus Broder Cappellan Wällärde H:r Henrich Wastenius angående arf efter dess Swärfader Sahl: Cappellan H:r Olaus Henrici och Swär Moder Sahl: Hebla Hindersdotter, Sammaledes påstår Jacob, att H:r Henrich förhåller honom een Gullringh, den Jacobz Hustro hoos sin Sahl: Moder lembnat. Jatkuu 20.–22.5.1698 f. 283); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 23.6.1662 (D: Olaus Henricj Caplan i Reesso och Nåndall, hadhe et tilltaal opå Muncke gården, såm nu Klockaren besitter, och tillförende ähr af Caplaner nutit, såm ähro D: Michael Michelis (katso 660) Raumensis, D: Paulus Johannis Paulinus, D: Simon Clementis och af D: Henrico Crugero, och derföre begerte nu D: Olaus dhz ender sig at niuta och beholla såm hans antesessorer för honom dhz nutit hafua, honom bleff swarat, adt S: her Jören Michaelis fordom Pastor Locj, hadhe förmådt, af Högl: i åminnelsse S: Konung Johans den tridies Konungl: breeff, opå alla Clöster äghor, adt dhe ähre lagde wnder Prestebolet och D: Olaus Eschillj såm Succederade Pastoratum, effter förbe:te S: her Jören Michaelis, hadhe af sijn frij wilia, wndt och effterlåtit åht sijne Caplaner samme Muncke gård åhrligen at wpbeeta, Och i haga holla, sså Lenge D: Olaus Leefde, effter han i sijn Lijfz tijdh hadhe i Possession Prestegårdz äghor, Och M: Gabriel Petri Melartopeus effter honom Och om Pastor wille dhz sielf beholla ell:r åht androm wnna, Så lenge han Pastoratum och Prespyterium före stodh, det stood i hans skööt Men effter Pastoris dödh och succession, hafuer den Pastor såm effter kommer, macht och till stånd, effter Konungzligh breff, det sså wäll, såm alt annat, kenna wnder Presteboolet, det och der wedh ewärdeligen blifuer), Naantalin RO 4.9.1665 s. 22 (D: Olaus Henricj Sochnens Cappelan, tilltalte h: Lijssbeta Jöns dotter S: Clemet Jacobssons Enckia om geld S: Clemet hadhe tagit till Lhäns aff honom när hon senaste gångån här ifrån reeste till Ståckholm), Naantalin RO 21.2.1666 s. 5 (Wällärde her Oloff Henrici Cappelan i Reesso), Naantalin RO 7.3.1666 s. 11, Naantalin RO 3.12.1667 f. 10v, Naantalin RO 29.6.1669 s. 13 (Her Oloff Henricj Sochnens ordinarie Caplan), Naantalin RO 30.6.1670 s. 13, Naantalin RO 26.6.1672 (D: Olaus Henrici Caplan i Resso beswärade opå Borgerschapet huru han af dhem blifuer aldeles uthsluten af den rättigheet såm han Antesessores för honom haft). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 63 (Olavus Henrici Resoënsis), 132, 143; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 530; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 55, 65. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 115; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2791D (1650, Olaus Henrici Watzelenius).

Päivitetty 19.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Wastenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=265>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Olaus Henrici Resoens. – Nämd i prot. 23.6.1642, 1644.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 19.

Tallenna tiedot muistiin